Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

PATVIRTINTA
UAB Komunalinių paslaugų centro direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1 – 13

UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS.
SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS
III. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS, ATASKAITŲ TEIKIMAS
IV. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI
V. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS
VI. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VII. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO TERMINAI IR PASIŪLYMO GALIOJIMO BEI SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI, PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS, INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO REZULTATUS
VIII. PIRKIMO SUTARTIS
IX. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
X. SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS
XI. SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS
XII. SUPAPRASTINTOS NESKELBIAMOS DERYBOS
XIII. SUPAPRASTINTAS KONKURENCINIS DIALOGAS
XIV. TIEKĖJŲ APKLAUSA
XV. PRELIMINARIOJI SUTARTIS
XVI. BAIGIAMOS NUOSTATOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Taisyklių paskirtis ir kitos bendrosios nuostatos
1. UAB Komunalinių paslaugų centro (toliau – Perkančioji organizacija) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų būdus ir jų procedurų atlikimo tvarką, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus, šių viešųjų pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę bei ginčų dėl Pirkimų sprendimo tvarką.
2. Taisyklių nuostatos yra suderintos su:
1) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas);
2) Europos Komisijos aiškinamuoju komunikatu dėl Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų direktyvos (2006/C 179/02);
3) kitais privalomo pobūdžio viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.
4) rengiant Taisykles atsižvelgta ir į rekomendacinio pobūdžio teisės aktus, tačiau vykdant supaprastintus pirkimus jų taikymas nėra privalomas, jei Perkančioji organizacija mano, kad siūlomos rekomendacijos jai nėra priimtinos ir/ar konkretaus pirkimo atveju rekomendacijų taikymas neįgalins užtikrinti, jog vykdant pirkimą bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, kuri leistų racionaliai panaudoti pirkimui skirtas lėšas.
3. Jei Taisyklės prieštarauja imperatyviems Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, kurie yra privalomi supaprastintiems viešiesiems pirkimams, atliekant procedūras vadovaujamasi imperatyviomis (privalomomis) Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, kurios yra privalomos vykdant supaprastintus pirkimus.
4. Jei konkretaus viešojo pirkimo dokumentai nustato kitokias pirkimo procedūras ar kitokią jų vykdymo tvarką, nei nustatyta Taisyklėse, taikant ir aiškinant konkretaus viešojo pirkimo dokumentus, pirmenybė teikiama Taisyklių nuostatoms, išskyrus atvejus, kai Taisyklių nuostata prieštarauja imperatyviems Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams – tokiu atveju pirkimo proceso šalys vadovaujasi ir turi būti orientuotos į tai, kad konkreti situacija, pirkimo dokumentų sąlyga ir panašiai, bus išaiškinta pagal imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, kurios yra privalomos vykdant supaprastintus pirkimus.
5. Situacijose, kurių šios Taisyklės nereglamentuoja, sprendimai priimami tokie ir veiksmai atliekami taip, kad nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai.
6. Taisyklės netaikomos, atliekant Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nurodytus pirkimus.
7. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (kai pirkimo atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju – kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų Perkančiosios organizacijos visų viešųjų pirkimų, įskaitant ir supaprastintus pirkimus, bendrosios vertės.
8. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

2 straipsnis. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos
1. Mažos vertės viešasis pirkimas (toliau – Mažos vertės pirkimas) – supaprastintas pirkimas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
1) prekių ar paslaugų viešojo pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų viešojo pirkimo vertė mažesnė kaip 145 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);
2) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 58 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 14500 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).
2. Supaprastinti viešieji pirkimai (toliau vadinama – Pirkimai):
1) pirkimai, kurių viešojo pirkimo vertė yra mažesnė už tarptautinio pirkimo vertės ribą, nustatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnyje;
2) Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodyti pirkimai. Tai yra, supaprastinta pirkimų tvarka gali būti atliekami ir tokie pirkimai, kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, tačiau atskirai perkamos pirkimo dalies vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 80 000 eurų perkant paslaugas ar panašias prekes, 1 000 000 eurų – perkant darbus, su sąlyga, kad bendra tokių pirkimo dalių vertė yra ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės;
3) paslaugų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše pirkimai, nepriklausomai nuo šių paslaugų viešojo pirkimo vertės. Jeigu Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytos paslaugos perkamos kartu su Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio A paslaugų sąraše nurodytomis paslaugomis, kurių vertė didesnė už šio Viešųjų pirkimų įstatymo B paslaugų sąraše nurodytų perkamų paslaugų vertę, viso pirkimo reglamentavimo ypatumai pasirenkami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6 ir 7 dalių nuostatomis, kitu atveju – Viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 8 ir 9 dalių nuostatomis.
3. Supaprastintas atviras konkursas – pirkimo būdas, kai apie pirkimą skelbiama viešai, o pasiūlymus gali pateikti visi pirkimu suinteresuoti tiekėjai;
4. Supaprastintas ribotas konkursas – pirkimo būdas, kai apie pirkimą skelbiama viešai, paraiškas dalyvauti pirkime gali pateikti visi pirkimu suinteresuoti kandidatai, o pasiūlymus – tik perkančiosios organizacijos atrinkti kandidatai;
5. Supaprastintos skelbiamos derybos – pirkimo būdas, kai apie pirkimą skelbiama viešai, pasiūlymus pateikti gali visi pirkimu suinteresuoti tiekėjai (kai ribojamas kandidatų skaičius – paraiškas gali pateikti visi kandidatai, o pasiūlymus – tik perkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai);
6. Supaprastintas konkurencinis dialogas – pirkimo būdas, kai apie pirkimą skelbiama viešai, paraiškas dalyvauti pirkime gali pateikti visi pirkimu suinteresuoti kandidatai, o pasiūlymus – tik perkančiosios organizacijos atrinkti kandidatai;
7. Supaprastintos neskelbiamos derybos – pirkimo būdas, kai apie pirkimą viešai neskelbiama, o pasiūlymus gali pateikti tik perkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai;
8. Supaprastinto pirkimo vertė – vertė, nustatyta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio nuostatomis;
9. Tiekėjų apklausos būdas – išimtinai vykdant tik mažos vertės pirkimus taikomas pirkimo būdas, kai apie pirkimą viešai neskelbiama, o Perkančioji organizacija nagrinėja tik tuos pasiūlymus, kuriuos pateikė Perkančiosios organizacijos motyvuotu sprendimu pasirinktas (pasirinkti) ir pakviestas (pakviesti) tiekėjas (tiekėjai).
10. Pirkimo organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). Pirkimų organizatorius savo veikloje vadovaujasi tais pačiais pirkimo principais, kaip ir Komisija.
11. Skubus pirkimas – supaprastintas neskelbiamas pirkimas, nenumatytas perkančiosios organizacijos pirkimų plane, tačiau kurį dėl nenumatytų ir nuo perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių reikia itin skubiai atlikti.
12. Pirkimo iniciatorius – perkančiosios organizacijos padalinys, jei padalinio nėra – asmuo, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus.
13. Tiekėjų apklausos pažyma – mažos vertės pirkimo, atlikto Tiekėjų apklausos būdu, pirkimo procedūras aprašantis dokumentas, kuris pildomas tuo atveju, kai mažos vertės pirkimą Tiekėjų apklausos būdu atliko Pirkimo organizatorius.
14. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas.

3 straipsnis. Pagrindiniai pirkimų principai ir jų laikymasis
1. Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Šių principų turi būti laikomasi ir vykdant sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju.
2. Pirkimų tikslas – vadovaujantis Taisyklių reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
3. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, Europos Sąjungos valstybių narių (toliau – valstybės narės) tiekėjams taiko tokias pat palankias sąlygas, kokias ji taiko trečiųjų šalių tiekėjams, įgyvendindama Pasaulio prekybos organizacijos Sutartį dėl viešųjų pirkimų.

4 straipsnis. Tiekėjai
1. Jei kandidatai arba dalyviai pagal valstybės narės, kurioje jie įsteigti, įstatymus turi teisę teikti tam tikrą paslaugą, tiekti prekę ar atlikti darbus, jų pateikti pasiūlymai neturi būti atmesti remiantis vien tik tuo, kad pagal valstybės narės, kurioje sudaroma pirkimo sutartis, įstatymus yra reikalaujama, jog jie turi būti fiziniai arba juridiniai asmenys. Tačiau prekių, paslaugų ar darbų pirkimo atveju iš juridinių asmenų gali būti reikalaujama nurodyti darbuotojų, atsakingų už atitinkamos sutarties įvykdymą, pavardes ir jų profesinę kvalifikaciją.
2. Paraišką arba pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Jeigu tokia grupė nori pateikti paraišką arba pasiūlymą, Perkančioji organizacija iš šios grupės neturi teisės reikalauti, kad ji įgytų tam tikrą teisinę formą, tačiau, Perkančiajai organizacijai priėmus sprendimą su pasirinkta grupe sudaryti pirkimo sutartį, Perkančioji organizacija iš jos gali reikalauti įgyti tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

5 straipsnis. Konfidencialumas
1. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai, Pirkimo vykdytojas ir kiti asmenys tretiesiems asmenims negali atskleisti Perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją visų pirma sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija.
2. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Konfidencialia informacija negali būti laikoma tokia informacija, kurią viešai skelbti ar tiekėjams (dalyviams) pateikti įpareigoja Viešųjų pirkimų įstatymas, taip pat tokia informacija, kuri, atsižvelgiant į prašomos pateikti informacijos pobūdį konkrečioje situacijoje, negali būti laikoma konfidencialia informacija.
3. Dalyvis su kitų dalyvių pasiūlymais supažindinamas Komisijos (Pirkimo organizatoriaus) pasirinkta forma. Sprendimą dėl dalyvių supažindinimo su kitų dalyvių pasiūlymais formos Komisija (Pirkimo organizatorius) priima konkretaus pirkimo atveju gavę dalyvio prašymą supažindinti jį su kitų dalyvių pasiūlymais.

II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS. SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS

6 straipsnis. Pirkimų planavimas ir pirkimų inicijavimas.
1. Perkančioji organizacija pirkimų planus patvirtina bei viešųjų pirkimų suvestinę apie planuojamus pirkimus, taip pat pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninių specifikacijų projektus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS) bei savo internetiniame tinklapyje skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir terminais.

7 straipsnis. Pirkimo pradžia ir pabaiga
1. Pirkimas prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba gauna perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą, o kai pirkimas atliekamas supaprastintų neskelbiamų derybų arba tiekėjų apklausos būdu – kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus).
2. Perkančioji organizacija apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį nedelsdama, tačiau ne anksčiau negu skelbimas bus paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, informuoja savo internetiniame tinklapyje ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ (mažos vertės pirkimų atveju – tik savo tinklapyje), nurodydama:
1) apie pradedamą pirkimą – pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis;
2) apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį – pirkimo objektą, numatomą sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus;
3) apie sudarytą pirkimo sutartį – pirkimo objektą, sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus;
4) Taip pat kitą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą informaciją.
3. Pirkimas (ar atskiros pirkimo objekto dalies pirkimas) pasibaigia, kai:
1) sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas;
2) atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai;
3) nutraukiamos pirkimo procedūros;
4) per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas;
5) pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų. Jei pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo perkančiosios organizacijos, pirkimas nėra laikomas baigtu ir perkančioji organizacija privalo tęsti pirkimo procedūrą iki to laiko, kol procedūra Taisyklių ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka nebus laikoma baigta;
6) visi tiekėjai atsiima pasiūlymus arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį.
4. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, nepriklausomai nuo to, ar pirkimo procedūros nutraukimo teisė yra, ar nėra numatyta pirkimo dokumentuose. Taisyklių 10 punkto nuostata ta apimtimi, kuri nustato, kad būtina gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą nutraukiant pirkimo procedūras, nėra taikoma mažos vertės pirkimų atvejais.

8 straipsnis. Rezervuota teisė dalyvauti pirkimuose
1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti sąlygas, sudarančias galimybę pirkimuose dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms, arba nustatyti, kad tokie pirkimai bus atliekami pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas.
2. Pirkimo dokumentuose, įskaitant skelbimą apie pirkimą, turi būti nuoroda į tokius pirkimus ir reikalavimas pagrįsti, kad tiekėjo įmonė atitinka šio straipsnio reikalavimus (pateikiamas kompetentingos institucijos išduotas dokumentas ar tiekėjo patvirtinta deklaracija). Tiekėjo įmonė atitinkanti šio straipsnio reikalavimus, pirkimo sutarčiai įvykdyti kaip subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ir įstaigas.

9 straipsnis. Pirkimų įgaliojimų suteikimas kitai perkančiajai organizacijai
1. Perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją (toliau – Įgaliotoji organizacija). Tam ji privalo Įgaliotajai organizacijai nustatyti užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti. Įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
2. Įgaliotoji perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal įgaliojimą davusios Perkančiosios organizacijas pasitvirtintas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.
3. Už Perkančiosios organizacijos Įgaliotajai organizacijai nustatytas užduotis atsako Perkančioji organizacija, o už šių užduočių įvykdymą – Įgaliotoji organizacija. Už pirkimo sutarties sudarymą, jos sąlygų vykdymą yra atsakinga Perkančioji organizacija.

10 straipsnis. Centralizuoti pirkimai
1. Perkančioji organizacija taip pat gali įsigyti prekių, paslaugų ar darbų iš centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) arba per ją.
2. Laikoma, kad perkančioji organizacija, pirkdama prekių, paslaugų ar darbų iš CPO arba per ją, laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo ir Taisyklių reikalavimų, jeigu jų laikėsi CPO.
3. Perkančioji organizacija privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš CPO arba per ją, kai CPO kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir Perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Perkančioji organizacija privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti CPO kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą kartu su kitais pirkimo dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

11 straipsnis. Viešojo pirkimo komisija ir Pirkimo organizatorius. Pirkimų dokumentavimas.
1. Perkančioji organizacija pirkimui (pirkimams) organizuoti sudaro Viešojo pirkimo komisiją (toliau – Komisija) ir nustato jai užduotis bei suteikia visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir jiems atlikti įgalioja kitą perkančiąją organizaciją, šiuos veiksmus atlieka Įgaliotoji organizacija.
2. Komisija sudaroma vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsniu.
3. Mažos vertės pirkimus vykdo Perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas pirkimo organizatorius (-ai), išskyrus mažos vertės pirkimus, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė perkant prekes ir/ar paslaugas viršija 22 000 eurų (be PVM), perkant darbus sutarties vertė viršija 37 000 eurų (be PVM), taip pat mažos vertės pirkimus nepriklausomai nuo sutarties vertės, apie kuriuos numatoma paskelbti viešai – šiuos pirkimus atlieka Komisija.
4. Perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę pavesti pirkimą atlikti Komisijai ir tuo atveju, kai pirkimą pagal Taisykles gali atlikti pirkimo organizatorius.
5. Komisijos sprendimai priimami posėdžiuose. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Komisijos priimti sprendimai ir atlikti veiksmai yra protokoluojami.
6. Pirkimo dokumentų ypatumai vykdant mažos vertės pirkimus, kai juos atlieka pirkimo organizatorius, yra nustatyti Taisyklių 46 straipsnyje, vykdant skubius pirkimus – 47 straipsnyje.

12 straipsnis. Bendravimas ir keitimasis informacija
1. Perkančioji organizacija ir tiekėjai gali bendrauti tarpusavyje bei keistis informacija paštu arba per kurjerį, faksu, elektroninėmis priemonėmis pagal Taisyklių 12 straipsnio 5–7 dalių nuostatas, telefonu – esant Taisyklių 12 straipsnio 9 ir 11 dalyje nurodytoms aplinkybėms, kitais būdais žodine forma – esant Taisyklių 12 straipsnio 12 ir 13 dalyse nurodytoms aplinkybėms, arba nurodytų būdų deriniu – taip, kaip pasirenka Perkančioji organizacija.
2. Bendraujant tarpusavyje ir keičiantis informacija duomenys perduodami taip, kad būtų užtikrinamas jų vientisumas, išsaugomas pasiūlymų konfidencialumas. Taip pat būtina užtikrinti, kad Perkančioji organizacija su pasiūlymų turiniu (projekto konkurso vertinimo komisija – su planu ir projektu) galėtų susipažinti tik pasibaigus nustatytam jų pateikimo terminui.
3. Taisyklių 12 straipsnio 2 dalies reikalavimas netaikomas vykdant mažos vertės pirkimus, todėl vykdant mažos vertės pirkimus pasiūlymai gali būti pateikiami žodžiu, faksu ar įprastu elektroniniu paštu.
4. Bendravimo būdai turi būti visuotinai prieinami ir netrukdyti tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose.
5. Priemonės, naudojamos bendraujant elektroniniu būdu, ir jų techninės charakteristikos turi būti nediskriminuojančios, visuotinai prieinamos ir suderintos su visuotinai naudojamomis informacinės ir ryšių technologijos priemonėmis.
6. Paraiška, tai yra, pageidavimas dalyvauti pirkimo procedūroje, Perkančiajai organizacijai neteikiama, išskyrus atvejus, kai tokio dokumento pateikimo reikalauja Perkančioji organizacija ir toks reikalavimas yra nurodytas vykdomo pirkimo dokumentuose – skelbime apie pirkimą. Paraišką tiekėjas turi teisę pateikti ir telefonu, tačiau jos patvirtinamas raštu turi būti pateiktas iki nustatyto paraiškų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija taip pat turi teisę reikalauti, kad faksu pateiktos paraiškos dalyvauti pirkime būtų patvirtintos pakartotinai atsiunčiant jas paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Toks reikalavimas nurodomas skelbime apie pirkimą. Skelbime taip pat turi būti nurodyta vėliausia tokio patvirtinimo pateikimo data.
7. Paraiška – dokumentas, kuriame tiekėjas pateikia savo kvalifikacinius duomenis, kai pirkimas vykdomas su išankstine kvalifikacine atranka, Perkančiajai organizacijai pateikiamos tik raštu, taip, kaip pirkimo dokumentuose nurodo Perkančioji organizacija.
8. Informacija tiekėjui apie pirkimo sąlygas ir pasiūlymas Perkančiajai organizacijai gali būti perduodamas telefonu, kai yra vykdomas mažos vertės pirkimas.
9. Informacija tiekėjui apie pirkimo sąlygas ir pasiūlymas Perkančiajai organizacijai gali būti pateikiamas žodžiu ir kitu būdu, pavyzdžiui, pirkimo organizatoriui ir tiekėjo atstovui bendraujant betarpiškai įsigyjamos prekės prekybos vietoje ir panašiai, kai yra vykdomas mažos vertės pirkimas.
10. Tiekėjo pasiūlymas Perkančiajai organizacijai yra laikomas perduotu žodžiu (pagal nutylėjimą), kai tiekėjas informaciją apie siūlomas pirkimo sąlygas yra viešai paskelbęs savo interneto tinklalapyje, spaudoje ar kitose masinės informacijos priemonėse. Tokia pasiūlymo pateikimo forma yra galima, kai yra vykdomas mažos vertės pirkimas.

III. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS, ATASKAITŲ TEIKIMAS

13 straipsnis. Pirkimų paskelbimas
1. Perkančioji organizacija privalo paskelbti apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus Taisyklių 13 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus.
2. Apie supaprastintą pirkimą viešai gali būt neskelbiama, kai:
1) pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;
2) atliekant pirkimą, apie kurį buvo viešai skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
3) dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;
4) mažos vertės pirkimai, kurie atliekami tiekėjų apklausos būdu arba supaprastintų neskelbiamų derybų būdu;
5) dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kirų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;
6) Perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;
7) prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.
8) perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;
9) prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;
10) perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;
11) ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;
12) prekės perkamos iš valstybės rezervo.
13) perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;
14) perkamos pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;
15) perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos;
16) perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;
17) perkamos mokslo ir studijų institucijų veiklos, mokslo, studijų programų, meninės veiklos, taip pat šių institucijų paraiškų, dokumentų, reikalingų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti, ekspertinio vertinimo paslaugos.
18) dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;
19) iš esamo tiekėjo perkamos naujos paslaugos ar darbai, tokie pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.
3. Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą ir priėmusi sprendimą sudaryti sutartį, gali paskelbti informacinį pranešimą, o kai atliekamas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų pirkimas ir kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, – pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

14 straipsnis. Pirkimų skelbimai
1. Skelbimą apie supaprastintą pirkimą, Taisyklių 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą informacinį pranešimą ir pranešimą dėl savanoriškojo ex ante skaidrumo, kuriuos pagal Taisykles numatyta paskelbti viešai, perkančioji organizacija skelbia CVP IS, o pranešimus dėl savanoriško ex ante skaidrumo – ir Europos Sąjungos oficialiame leidinyje.
2. Skelbimai, informaciniai pranešimai, pranešimai dėl savanoriško ex ante skaidrumo gali būti papildomai skelbiami perkančiosios organizacijos tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis, tačiau jie negali būti paskelbti anksčiau negu CVP IS ir Europos sąjungos oficialiame leidinyje. To paties skelbimo, informacinio pranešimo, pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo turinys visur turi būti tapatus.
3. Skelbimo ar informacinio pranešimo paskelbimo diena yra jų paskelbimo CVP IS data, o pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo diena yra pranešimo paskelbimo data Europos Sąjungos oficialiame leidinyje.
4. CVP IS ir Europos Sąjungos oficialiame leidinyje skelbiamus skelbimus, informacinius pranešimus, pranešimus dėl savanoriško ex ante skaidrumo perkančioji organizacija pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai.
5. Perkančioji organizacija, sudariusi pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų, kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, ne vėliau kaip per 48 dienas po pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo privalo pateikti skelbimą apie sudarytą sutartį Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka. Teikiant šį skelbimą, vadovaujamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 6 ir 7 dalyje nustatytais reikalavimais.
6. Supaprastintų pirkimų skelbimų ir Taisyklių 13 straipsnio 3 dalyje nurodyto informacinio pranešimo reikalavimus nustato Viešųjų pirkimų tarnyba.
7. Skelbime apie pirkimą Perkančioji organizacija privalo nurodyti, leidžiama ar neleidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus. Perkančioji organizacija gali leisti pateikti alternatyvius pasiūlymus tik tuo atveju, kai pasiūlymams vertinti taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tuos dalyvio pateiktus alternatyvius pasiūlymus, kurie atitinka minimalius Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

15 straipsnis. Pirkimų ataskaitos
1. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti kiekvieno pirkimo, reglamentuojamo Taisyklių, įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinaminė pirkimo sistema, procedūrų ataskaitą. Pirkimo procedūrų ataskaita neteikiama, kai pirkimas buvo atliktas pagal sudarytą preliminariąją sutartį, buvo atliktas mažos vertės pirkimas.
2. Pirkimo procedūrų ataskaita pateikiama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą formą CVP IS priemonėmis.
3. Pirkimo procedūrų ataskaita, kai ji privalo būti teikiama, pildoma CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka ir terminais ir baigiama pildyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirkimui.
4. Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą (toliau vadinama pirkimų ataskaita). Pirkimų ataskaitoje Perkančioji organizacija taip pat pateikia duomenis apie visus per kalendorinius metus atliktus pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus. Pirkimų ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.
5. Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikia kiekvienos įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitą, išskyrus ataskaitą, sudarytą atliekant mažos vertės pirkimus ar atliekant pirkimus pagal sudarytą preliminariąją sutartį, ne vėliau kaip per 14 dienų, įvykdžius ar nutraukus pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį).
6. Taisyklių 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai pateikiama ir tuo atveju, kai perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytos paslaugos, nepriklausomai nuo paslaugų viešojo pirkimo vertės.
7. Pirkimo procedūrų ataskaita, pirkimų ataskaita, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita rengiamos ir elektroninėmis priemonėmis pateikiamos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas formas ir reikalavimus.
8. Ataskaitos, išskyrus konfidencialią informaciją, skelbiamos CVP IS ir Perkančiosios organizacijos tinklalapyje, jei Perkančioji organizacija tokį turi.

16 straipsnis. Dokumentų saugojimas
Įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos. Europos Komisijos prašymu šie dokumentai jai teikiami siekiant pateisinti priimtus sprendimus ar suteikti informaciją.

IV. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI

17 straipsnis. Supaprastintų pirkimų būdai ir jų pasirinkimo tvarka
1. Supaprastintus pirkimus Perkančioji organizacija turi teisę vykdyti supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso, supaprastintų skelbiamų derybų, supaprastinto konkurencinio dialogo, supaprastintų neskelbiamų derybų ir tiekėjų apklausos būdu.
2. Perkančioji organizacija pirkimams atlikti gali taikyti ir kitas procedūras – dinaminę pirkimo sistemą, elektroninį aukcioną ir projekto konkursą. Šios procedūros, jei jos pasirenkamos, atliekamos atitinkamai Viešųjų pirkimų įstatymo II skyriaus VII ir VIII skirsnių nustatyta tvarka.
3. Supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso, supaprastintų skelbiamų derybų ir supaprastinto konkurencinio dialogo pirkimo būdus Perkančioji organizacija gali taikyti visais atvejais.
4. Supaprastintų neskelbiamų derybų būdą perkančioji organizacija gali taikyti, kai:
1) pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;
2) atliekant pirkimą, apie kurį buvo viešai skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
3) dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, kaip tai numato Taisyklių 47 straipsnis. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Perkančiosios organizacijos;
4) atliekami mažos vertės pirkimai, kai numatomos sudaryti prekių ir/ar paslaugų pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 58 000 eurų (be PVM), darbų pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 145 000 eurų (be PVM);
5) dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;
6) Perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;
7) užsienio valstybėje yra perkamos prekės ir paslaugos, skirtos Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybėms prie tarptautinių organizacijų, kariniams atstovams ir specialiesiems atašė;
8) prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.
9) perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;
10) prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;
11) perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;
12) ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;
13) prekės perkamos iš valstybės rezervo.
14) perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;
15) perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;
16) perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos;
17) perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;
18) perkamos mokslo ir studijų institucijų veiklos, mokslo, studijų programų, meninės veiklos, taip pat šių institucijų paraiškų, dokumentų, reikalingų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti, ekspertinio vertinimo paslaugos.
19) dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;
20) iš esamo tiekėjo perkamos naujos paslaugos ar darbai, tokie pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.
5. Tiekėjų apklausos būdą Perkančioji organizacija gali taikyti skubių pirkimų atvejais, nustatytais Taisyklių 47 straipsnyje, taip pat atliekant mažos vertės pirkimą atvejais, nustatytais Taisyklių 46 straipsnyje.

V. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS

18 straipsnis. Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas
1. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
2. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų reikalavimu Perkančioji organizacija privalo joms pateikti nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir jų reikšmių pagrindimą.
3. Prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti Perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.
4. Jeigu kandidatas ar dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad kandidato ar dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus.
5. Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Perkančioji organizacija, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, privalo prašyti, kad kandidatas ar dalyvis šiuos duomenis per Perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą papildytų arba paaiškintų.
6. Perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.
7. Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
8. Perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį supaprastintą pirkimą bet kuriuo Taisyklėse nurodytu pirkimo būdu, kai pasirinktas pasiūlymų vertinimo kriterijus yra mažiausia kaina, ir kai pagal Taisykles yra privaloma tikrinti tiekėjų kvalifikaciją arba nors ir neprivaloma, tačiau pati Perkančioji organizacija nusprendžia tikrinti tiekėjų kvalifikaciją, vietoj kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų gali prašyti tiekėjų pateikti jos nustatytos formos pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją. Tokiais atvejais pirkimo dokumentuose nurodoma, kad atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo).
9. Perkančioji organizacija gali netikrinti tiekėjų kvalifikacijos šiais atvejais:
1) kai vykdomas mažos vertės pirkimas;
2) kai vykdomas neskelbimas supaprastintas pirkimas, kurio vertė viršija nustatytą mažos vertės pirkimų vertę, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas.

19 straipsnis. Sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime
1. Perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jei tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
2. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas:
1) yra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši;
2) jam iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;
3) fizinis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba juridinis asmuo, dėl kurio per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje išvardytas veikas;
4) yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
5) nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus;
6) nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus;
7) apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
8) fizinis asmuo yra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, yra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri metai;
9) fizinis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą.
3. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose reikalaudama, kad tiekėjas įrodytų, jog Taisyklių 19 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2, 3, 5, 6 ir 9 punktuose nustatytų aplinkybių nėra, kaip pakankamą įrodymą priima teismo, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos dokumentą. Tiekėjas nurodytoms aplinkybėms įrodyti gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Perkančioji organizacija negali reikalauti dokumentų ir informacijos, kurie Perkančiajai organizacijai pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.
4. Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jei informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės narės, nei perkančioji organizacija, ji gali kreiptis į atitinkamas tos valstybės narės kompetentingas institucijas.
5. Jeigu tiekėjas negali pateikti Taisyklių 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų Taisyklių 19 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2, 3 ar 9 punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, – oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko, o Taisyklių 19 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytais atvejais, kai tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs veiklos, Taisyklių 19 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytu atveju, kai nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, ir Taisyklių 19 straipsnio 2 dalies 4 ir 8 punktuose nurodytu atveju – ir laisvos formos tiekėjo deklaracija.

20 straipsnis. Kandidatų ir dalyvių teisė verstis veikla
1. Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad kandidatas ar dalyvis turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Teisę verstis tokia veikla kandidatas ar dalyvis gali įrodyti pateikdamas profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymas, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje jis registruotas, ar priesaikos deklaraciją, liudijančią kandidato ar dalyvio teisę verstis atitinkama veikla.
2. Paslaugų pirkimo atveju, jei kandidatai arba dalyviai, norėdami teikti atitinkamas paslaugas savo kilmės šalyje, turi turėti tam tikrą leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariais, Perkančioji organizacija gali pareikalauti iš jų tokių leidimų arba narystės įrodymų.

21 straipsnis. Kandidatų ir dalyvių ekonominė ir finansinė būklė
1. Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus ir prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus:
1) atitinkamas banko pažymas arba, jei reikia, atitinkamus įrodymus, kad kandidatas ar dalyvis yra apsidraudęs nuo profesinės rizikos;
2) paskutinių finansinių metų įmonės balansą ar jo išrašą, jei šalyje, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymai reikalauja skelbti balansą;
3) daugiausia paskutinių 3 finansinių metų, o jeigu įmonė įregistruota ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios kandidato ar dalyvio įmonės pažymą apie visos veiklos pajamas ar, jei reikia, pažymą apie pajamas, gautas iš konkrečios veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jei ši informacija turima.
2. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, kokius Taisyklių 21 straipsnio 1 dalyje nurodytus ar kitus dokumentus turi pateikti kandidatai ar dalyviai, kad įrodytų, jog jų ekonominė ir finansinė būklė atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
3. Jeigu kandidatas ar dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytų dokumentų, jis turi teisę pateikti kitokius Perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų, kad jo ekonominė ar finansinė būklė atitinka keliamus reikalavimus.

22 straipsnis. Kandidatų ir dalyvių techninis ir profesinis pajėgumas
1. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą Taisyklių 22 straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai. Šiais įrodymais gali būti:
1) per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai; pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti; prireikus Perkančioji organizacija tokias pažymas gali gauti tiesiai iš užsakovų;
2) pagrindinių per paskutinius 3 metus patiektų prekių ar suteiktų paslaugų sąrašai, nurodant prekių ar paslaugų bendras sumas, datas ir prekių ar paslaugų gavėjus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra Perkančiosios organizacijos ar ne. Įrodymui apie prekių patiekimą ar paslaugų suteikimą kandidatai ar dalyviai pateikia: jei gavėjas buvo Perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne Perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – kandidato ar dalyvio deklaraciją;
3) susijusių su pirkimu technikos specialistų ir techninių organizacijų, nepaisant jų pavaldumo kandidatui ar dalyviui, ypač atsakingų už kokybės kontrolę, o darbų pirkimo atveju – tų technikos specialistų ir techninių organizacijų, kuriuos rangovas kvies atlikti darbus, apibūdinimas;
4) prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo įrangos ir priemonių, naudojamų kokybei užtikrinti, ir galimybių atlikti studijas ir tyrimus aprašymas;
5) jeigu reikalingos prekės ar paslaugos yra sudėtingos arba jeigu jos išimtiniais atvejais skirtos ypatingiems tikslams, – patikrinti kandidato ar dalyvio prekių gamybos pajėgumų ar paslaugų teikimo technines galimybes ir, jei reikia, galimybes atlikti mokslo darbus ir mokslinius tyrimus bei jo turimas priemones kokybei įvertinti, kuriomis jis naudosis. Tikrina Perkančioji organizacija arba jos vardu šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, kompetentinga oficiali institucija;
6) paslaugų teikėjo ar rangovo personalo ir (ar) jų vadovaujančio personalo, ypač asmenų, atsakingų už paslaugų teikimą ar darbų atlikimą, išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos apibūdinimas;
7) perkant darbus ar paslaugas, kai yra reikalinga, aplinkosaugos vadybos priemonių, kurias ūkio subjektas galės taikyti vykdydamas sutartį, apibūdinimas;
8) pažyma apie paslaugų teikėjo ar rangovo darbuotojų vidutinį metinį skaičių ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičių per paskutinius 3 metus;
9) pažyma apie paslaugų teikėjo arba rangovo sutarčiai vykdyti turimus įrankius, įrenginius ir technines priemones;
10) pažyma apie paslaugų apimtis, kurioms atlikti paslaugų teikėjas ketina pasitelkti subteikėjus;
11) prekių pavyzdžius, aprašymus, nuotraukas, kurių autentiškumą Perkančiosios organizacijos pageidavimu kandidatas ar dalyvis turi patvirtinti;
12) oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų išduotas pažymas, kurios liudija, kad prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus. Perkančioji organizacija turi pripažinti valstybėse narėse akredituotų kompetentingų įstaigų išduotas prekių, paslaugų ar darbų kokybę patvirtinančias pažymas.
2. Perkant prekes, kurias numatoma atvežti į vietą ir įrengti, tiekėjo sugebėjimai suteikti tokias paslaugas arba atlikti įrengimo bei kitus darbus gali būti įvertinti atsižvelgiant pirmiausia į jo kvalifikaciją, našumą, patirtį ir patikimumą.

23 straipsnis. Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos standartai
1. Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad kandidatas ar dalyvis pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų. Tam ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti kokybės vadybos sistemą, pagrįstą atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusi Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga. Perkančioji organizacija turi pripažinti lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų. Ji taip pat priima kitus kandidatų ar dalyvių lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus.
2. Jei perkančioji organizacija, pirkdama paslaugas ar darbus Taisyklių 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu atveju, pareikalautų pateikti nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad tiekėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos standartų, ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) arba aplinkos apsaugos vadybos standartą, pagrįstą atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Perkančiosios organizacijos pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų įstaigų. Jos taip pat priima kitus tiekėjų įrodymus apie lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos priemones.

VI. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

24 straipsnis. Techninė specifikacija
1. Perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Kai kurių techninių specifikacijų sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatymo 3 priedėlyje. Visais įmanomais atvejais šios techninės specifikacijos turėtų būti apibrėžtos taip, kad jose būtų atsižvelgta į neįgaliųjų poreikius arba į visiems naudotojams tinkamą projektą. Viešųjų pirkimų tarnybai patvirtinus techninėms specifikacijoms taikomus reikalavimus (su jų vėlesniais pakeitimais), perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas, privalo jais vadovautis.
2. Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.
3. Nepažeidžiant privalomų nacionalinių techninių reikalavimų tiek, kiek jie neprieštarauja Europos Sąjungos teisei, techninė specifikacija gali būti parengta šiais būdais arba šių būdų deriniu:
1) nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas. Techninėje specifikacijoje turi būti taikoma tokia pirmumo tvarka: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“;
2) apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Funkciniai reikalavimai gali apimti ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Tokie reikalavimai turi būti tikslūs, kad tiekėjai galėtų parengti tinkamus pasiūlymus, o perkančioji organizacija įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų;
3) apibūdinant norimą rezultatą arba pirkimo objekto funkcinius reikalavimus, minėtus šios dalies 2 punkte, ir kaip šių reikalavimų atitikties priemonę – 1 punkte nurodytas technines specifikacijas;
4) nurodant tam tikrų pirkimo objekto savybių technines specifikacijas pagal 1 punkto reikalavimus, kitų – apibūdinant 2 punkte nurodytą norimą rezultatą ar funkcinius reikalavimus.
4. Kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas vadovaudamasi Taisyklių 24 straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimais, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis Perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Kai Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nurodo objekto norimo rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Lietuvos standartą, perimantį Europos standartą, Europos techninį liudijimą, bendrą techninę specifikaciją, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos įstaigos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jei juose yra nurodyti Perkančiosios organizacijos keliami norimo rezultato ir funkciniai reikalavimai ir jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis Perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo siūlomos technines specifikacijas atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus.
6. Kai Perkančioji organizacija nustato aplinkos apsaugos charakteristikas, nurodydama Taisyklių 24 straipsnio 3 dalies 2 punkte minėtus rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, ji gali:
1) naudoti išsamias specifikacijas arba prireikus jų dalis, apibrėžtas Europos ar nacionaliniuose (daugianacionaliniuose) ekologiniuose ženkluose arba bet kokiame kitame ekologiniame ženkle, jeigu: tos specifikacijos yra tinkamos prekių ar paslaugų, kurios yra pirkimo objektas, ypatybėms apibrėžti; reikalavimai ekologiniam ženklui yra parengti remiantis moksline informacija; ekologiniai ženklai yra patvirtinti dalyvaujant valstybės institucijoms, vartotojams, gamintojams, platintojams, aplinkos apsaugos organizacijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
2) nurodyti, kad prekės ir paslaugos, pažymėtos ekologiniais ženklais, laikomos atitinkančiomis technines specifikacijas, nustatytas pirkimo dokumentuose. Tokiu atveju ji privalo priimti bet kurias kitas tinkamas įrodymo priemones, pavyzdžiui, gamintojo techninius dokumentus arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolą.
7. Taisyklių 24 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytos tinkamos priemonės gali būti gamintojo techniniai dokumentai arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas. Paskelbtąja (notifikuota) įstaiga laikoma Europos standartus atitinkanti bandymų ir kalibravimo laboratorija, sertifikavimo ir inspektavimo institucija. Perkančioji organizacija turi priimti kitose Europos Sąjungos šalyse įsteigtų paskelbtųjų (notifikuotų) įstaigų sertifikatus.
8. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal Taisyklių 25 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.
9. Perkančioji organizacija, atlikdama mažos vertės pirkimus, gali nesivadovauti šiame straipsnyje nustatytais reikalavimais, tačiau bet kuriuo atveju ji turi užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymąsi.

VII. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO TERMINAI IR PASIŪLYMO GALIOJIMO BEI SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI, PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS, INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO REZULTATUS

25 straipsnis. Pasiūlymų galiojimo terminai, jų keitimas ir atšaukimas
1. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Šis laikas turi būti ne trumpesnis, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
2. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jei tokio buvo reikalauta.
3. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo laiką ir apie tai raštu praneša Perkančiajai organizacijai, turi pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikti naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jeigu tiekėjas nepratęsia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino arba nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.
4. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gavo prieš pasiūlymų pateikimo terminą.

26 straipsnis. Pasiūlymo galiojimo ir sutarties įvykdymo užtikrinimas
1. Perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas, ir privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Perkančioji organizacija, atlikdama viešąjį pirkimą elektroninėmis priemonėmis, gali nustatyti, kad pasiūlymo galiojimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas elektroniniu būdu.
2. Perkančioji organizacija negali atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo remdamasi tuo, kad šiuos užtikrinimus suteikė ne Lietuvos Respublikos ūkio subjektas, jeigu toks pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas bei jį suteikęs ūkio subjektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
3. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba prieš pateikdamas pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, tiekėjas gali prašyti Perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju Perkančioji organizacija privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš Perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą ar pirkimo sutarties įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

27 straipsnis. Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas
1. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.
2. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
3. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, Perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos dienos.
4. Atliekant pirkimą supaprastintų skelbiamų ar supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, taip pat tiekėjų apklausos būdu, galima derėtis dėl kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų, tačiau negalima keisti galutinio derybų rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose.
5. Perkančioji organizacija pasiūlymą atmeta, jeigu:
1) paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;
2) pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
3) visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
4) jei dalyvis per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo;
5) jei dalyvis per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, kaip nurodyta Taisyklių 28 straipsnio 3 dalyje, nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento;
6) jei dalyvis pasiūlė neįprastai mažą kainą ir jos nepagrindė ar nepateikė neįprastai mažos kainos pagrindimo;
7) jei kandidatas ar dalyvis pateikė melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją;
6. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi vienu iš šių kriterijų, kurį pasirenka ir nurodo pirkimo dokumentuose:
1) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko kriterijais. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų kompetencijos, gali būti vertinama darbuotojų kvalifikacija ir patirtis;
2) mažiausios kainos;
3) vykdant projekto konkursą ar perkant meno, kultūros paslaugas, pateikti pasiūlymai gali būti vertinami pagal Perkančiosios organizacijos nustatytus, su pirkimo objektu susijusius kriterijus, kurie nebūtinai turi remtis mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi
7. Pasiūlymų vertinimo kriterijai negali nepagrįstai ir neobjektyviai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar sudaryti išskirtinių sąlygų konkretiems tiekėjams, pažeidžiat Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.
8. Taisyklių 27 straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodytu atveju Perkančioji organizacija nurodo pirkimo dokumentuose kiekvieno ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti pasirinkto kriterijaus lyginamąjį svorį. Kriterijų lyginamasis svoris gali būti išreikštas konkrečiu dydžiu arba nustatant intervalą, į kurį patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė. Tais atvejais, kai dėl pirkimo objekto ypatybių neįmanoma nustatyti kriterijų lyginamojo svorio, Perkančioji organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose taikomų kriterijų svarbos eiliškumą mažėjančia tvarka.
9. Jeigu Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, ji privalo iš pradžių patikrinti ir įvertinti tik pasiūlymų techninius duomenis ir po to, dalyviams pranešusi apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus, atsižvelgdama į pasiūlymo kainą, atlikti bendrą pasiūlymo įvertinimą.
10. Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, Taisyklių 18 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju patikrinti tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą.
11. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka, o šio straipsnio 6 dalies 3 punkte nustatytu atveju – kaip numatyta pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas arba kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra pasiūlyta mažiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
12. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi vienu iš Taisyklių 27 straipsnio 6 dalyje nurodytu pasiūlymų vertinimo kriterijumi, kurį pasirenka ir konkretaus pirkimo atveju nurodo pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pripažįsta pasiūlymą iš tų pasiūlymų, kurie nebuvo atmesti pagal Taisyklių reikalavimus. Tuo atveju, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia vienas tiekėjas, jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu tiekėjas atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus jo kvalifikacijai (jeigu tiekėjo kvalifikacija yra tikrinama), ir/ar tiekėjo pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
13. Perkančioji organizacija, vykdydama mažos vertės pirkimą, neprivalo laikytis Taisyklių 27 straipsnio reikalavimų, išskyrus Taisyklių 27 straipsnio 6 ir 7 dalyje nustatytus reikalavimus.

28 straipsnis. Neįprastai maža pasiūlyta kaina
1. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina (derybų atveju – galutinė kaina) yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą (derybų atveju – galutinę kainą), o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos (derybų atveju – galutinės kainos) pagrįstumo įrodymų, pasiūlymas yra atmetamas.
2. Neįprastai maža kaina visais atvejais laikoma kaina, kuri atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus kriterijus. Pasiūlymo kaina gali būti laikoma neįprastai maža ir kitais, nei Viešųjų pirkimų tarnybos, nustatytais atvejais.
3. Perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, raštu arba, kai Taisyklėse nustatytais atvejais pirkimas vykdomas žodine forma, žodžiu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, atsižvelgia į:
1) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumą;
2) pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;
3) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar darbų originalumą;
4) norminių dokumentų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų pateikimo ar darbų atlikimo vietoje, laikymąsi;
5) dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą.
4. Kai perkančioji organizacija nustato, kad neįprastai mažos kainos pasiūlytos dėl to, kad dalyvis yra gavęs valstybės pagalbą, šis pasiūlymas gali būti atmestas vien šiuo pagrindu, jeigu dalyvis negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, perkančioji organizacija apie tai privalo pranešti Europos Bendrijų Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.
5. Perkančioji organizacija, vykdydama mažos vertės pirkimus, neprivalo vadovautis šiame straipsnyje nustatytais reikalavimais.

29 straipsnis. Informavimas apie pirkimo procedūros rezultatus
1. Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, taip pat pateikia Taisyklių 29 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų sutarties sudarymo atidėjimo terminą, jei jis konkrečiu atveju yra taikomas. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo.
2. Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:
1) kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis;
2) dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;
3) dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, tarp jų ir nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 ir 5 dalyse, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.
3. Perkančioji organizacija Taisyklių 29 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
4. Jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose prašo pateikti ir prekių pavyzdžius, tokiu atveju, įvertinusi pasiūlymus, nustačiusi pasiūlymų eilę ir priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, perkančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi leisti visiems dalyviams susipažinti su pateiktais kitų dalyvių pavyzdžiais.
5. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai Komisijos nariai ir Perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, Perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys.

VIII. PIRKIMO SUTARTIS

30 straipsnis. Pirkimo sutartis
1. Perkančioji organizacija pasirašyti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis pasirašyti pirkimo sutartį kviečiamas raštu (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu). Kvietime pasirašyti pirkimo sutartį, nepažeidžiant Taisyklių 30 straipsnio 10 ir 11 punkto reikalavimų, nurodomas laikas, iki kada jis turi pasirašyti pirkimo sutartį.
2. Komisija ar pirkimo organizatorius, įvykdęs pirkimo procedūras, parengia pirkimo sutarties projektą, jeigu jis nebuvo parengtas kaip pirkimo dokumentų sudėtinė dalis.
3. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, o tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta pasirašyti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją pasirašyti, tai Perkančioji organizacija siūlo pasirašyti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio pasirašyti pirkimo sutartį. Atsisakymu pasirašyti pirkimo sutartį taip pat laikomas bet kuris iš šių atvejų:
1) tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei buvo reikalauta);
2) tiekėjas iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties;
3) tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
4) ūkio subjektų grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta Taisyklių 30 straipsnio 7 dalyje.
4. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Šis reikalavimas yra privalomas ir vykdant mažos vertės pirkimus, išskyrus Taisyklių 30 straipsnio 5 dalyje numatytą išimtį.
5. Taisyklių 30 straipsnio 4 dalies reikalavimas neprivalomas vykdant mažos vertės pirkimus, todėl atlikus mažos vertės pirkimą, sudarant pirkimo sutartį su laimėtoju jo pateikto pasiūlymo kaina gali būti mažinama, jei tiekėjas sutinka kainą sumažinti, tačiau negali būti keičiamos pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme ar derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme nustatytos kitos pirkimo sąlygos.
6. Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius pasirašyti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Teisinės formos reikalavimai turi būti nustatyti pirkimo dokumentuose. Jeigu Perkančioji organizacija, parinkdama teisinę formą, reikalauja, kad ūkio subjektų grupė, kurios pasiūlymas pripažintas geriausiu, įsteigtų juridinį asmenį, ji pirkimo sutartį sudaro su šių ūkio subjektų įsteigtu juridiniu asmeniu. Ūkio subjektai, įsteigę juridinį asmenį, privalo laiduoti už jų įsteigto juridinio asmens prievoles, susijusias su pirkimo sutarties sąlygų įvykdymu. Tai turi būti nurodyta ir pirkimo dokumentuose.
7. Pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai buvo vykdytas mažos vertės pirkimas, turi būti nustatyta:
1) sutarties šalių teisės ir pareigos;
2) perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai;
3) kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką;
4) atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;
5) prievolių įvykdymo terminai;
6) prievolių įvykdymo užtikrinimas;
7) ginčų sprendimo tvarka;
8) sutarties nutraukimo tvarka;
9) sutarties galiojimas;
10) jeigu sudaroma preliminarioji sutartis, – jai būdingos nuostatos;
11) subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka.
8. Pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
9. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Taisyklių 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.
10. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė sutarties sudarymo atidėjimo terminas. Sutarties sudarymo atidėjimo terminas yra 15 kalendorinių dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis.
11. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai:
1) vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų;
2) pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu;
3) pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą.
12. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).

IX. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

31 straipsnis. Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentai, jų patikslinimai (paaiškinimai)
1. Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose turi būti nurodoma:
1) pasiūlymų rengimo reikalavimai;
2) reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, taip pat gali būti nustatyti reikalavimai tiekėjo pasirenkamų subrangovų, subtiekėjų, subteikėjų kvalifikacijai bei jų kvalifikacijos vertinimo tvarka;
3) reikalavimas, kad tiekėjas pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti ir gali nustatyti reikalavimus, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato perkančioji organizacija, privalo atitikti tiekėjas. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo;
4) tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas ir informacija, kad Taisyklių 18 straipsnio 8 dalyje nurodytu atveju turi būti pateikiama pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija;
5) prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;
6) techninė specifikacija;
7) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;
8) perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos, parengtos pagal Taisyklių 30 straipsnio 7 dalies reikalavimus, taip pat sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas;
9) informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;
10) informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina, informacija, kad pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;
11) pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, jei reikalaujama, ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai;
12) pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis;
13) būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar Perkančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;
14) data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;
15) vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutė;
16) vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros;
17) informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;
18) Perkančiosios organizacijos darbuotojų arba Komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;
19) informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką.
2. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti specialias sutarties vykdymo sąlygas, siejamas su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais, jei jos atitinka Europos Sąjungos teisės aktus.
3. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus Lietuvos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka.
4. Tais atvejais, kai Perkančioji organizacija pirkimo objektą skaido į dalis, kurių kiekvienai numato sudaryti atskirą pirkimo sutartį, pirkimo dokumentuose gali būti nurodyta, kelioms pirkimo dalims (vienai, dviem ir daugiau) tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus. Jeigu pirkimo dokumentuose nenurodyta, kelioms pirkimo objekto dalims tas pats tiekėjas galo teikti pasiūlymus, laikoma, kad tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus visoms pirkimo dalims. Perkančioji organizacija, skaidydama pirkimo objektą į dalis, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.
5. Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis yra skelbimas apie pirkimą. Perkančioji organizacija skelbime esančios informacijos kituose pirkimo dokumentuose vėliau papildomai gali neteikti.
6. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o Perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.
7. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir kitomis kalbomis.
8. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti viešai CVP IS, perkančioji organizacija pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis.
9. Perkančioji organizacija, kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, turi teisę paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) paskelbiami viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirkimo dokumentai. Jei pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas), vadovaujantis protingumo kriterijumi, objektyviai reikalauja daugiau, nei buvo nustatyta, laiko pasiūlymui parengti ir pateikti, Perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo terminą nukelia vėlesniam laiku, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą paskelbiama viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirkimo dokumentai. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentai viešai nebuvo skelbiami, nes jų buvo neįmanoma viešai paskelbti, informacija apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiama tiesiogiai visiems tiekėjams, kuriems Perkančioji organizacija buvo pateikusi pirminius pirkimo dokumentus, o jei keičiama ir skelbime apie pirkimą nurodyta informacija – patikslinamas ir skelbimas dėl pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinamas tik pasiūlymų pateikimo galutinis terminas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo terminas bei vieta ir nėra keičiama kita skelbime dėl pirkimo nurodyta informacija.
10. Perkančioji organizacija atsako į tiekėjo prašymą paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, jei prašymas paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus yra gautas likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Visi atsakymai į tiekėjų pateiktus klausimus skelbiami viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirminiai pirkimo dokumentai kartu su skelbimu apie pirkimą. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentai viešai nebuvo skelbiami, nes jų buvo neįmanoma viešai paskelbti, atsakymai į tiekėjų pateiktus klausimus išsiunčiami tiesiogiai visiems tiekėjams, kuriems perkančioji organizacija buvo pateikusi pirminius pirkimo dokumentus, o jei keičiama ir skelbime apie pirkimą nurodyta informacija – patikslinamas ir skelbimas dėl pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinamas tik pasiūlymų pateikimo galutinis terminas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo terminas bei vieta ir nėra keičiama kita skelbime dėl pirkimo nurodyta informacija.
11. Jeigu Perkančioji organizacija rengia susitikimą su tiekėjais, ji surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolas paskelbiamas viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirminiai dokumentai kartu su skelbimu apie pirkimą. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentai viešai nebuvo skelbiami, nes jų buvo neįmanoma viešai paskelbti, susitikimo su tiekėjais protokolas išsiunčiamas tiesiogiai visiems tiekėjams, kuriems Perkančioji organizacija buvo pateikusi pirminius pirkimo dokumentus, o jei keičiama ir skelbime apie pirkimą nurodyta informacija – patikslinamas ir skelbimas dėl pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinamas tik pasiūlymų pateikimo galutinis terminas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo terminas bei vieta ir nėra keičiama kita skelbime dėl pirkimo nurodyta informacija.

32 straipsnis. Supaprastinto atviro konkurso pasiūlymų pateikimas
1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustato pasiūlymų pateikimo terminą, nurodo datą, valandą ir minutę.
2. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS dienos. Nustatydama šį terminą Perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir, atsižvelgdama į pirkimo objektą bei keliamus reikalavimus tiekėjams ir pateikiamiems dokumentams, įvertinti bei nustatyti realų laiką, reikalingą pasiūlymams parengti ir pateikti.
3. Jeigu pasiūlymas yra gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui.
4. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu ir pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame voke. Vokas su pasiūlymu grąžinamas tiekėjui, jei pasiūlymas yra pateiktas neužklijuotame voke, kaip to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
5. Jeigu perkančioji organizacija numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pirkimo dokumentuose privalo būti nurodyta, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename užklijuotame voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis, kitą informaciją ir dokumentus) – kitame užklijuotame voke. Šie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, jis taip pat užklijuojamas.
6. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija, jei jos reikalaujama. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (originalas) neįsiuvamas ir nenumeruojamas, o įdedamas į bendrą voką. Tuo atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai pasiūlymo daliai atskirai ir tai nurodoma pirkimo dokumentuose.
7. Reikalavimai pasiūlymą ar jo dalis pateikti vokuose, pasiūlymą sunumeruoti, susiūti, paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiūti ir sunumeruoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopiją netaikomi, jeigu Perkančioji organizacija priima elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus.
8. Skelbime apie pirkimą Perkančioji organizacija privalo nurodyti, leidžiama ar neleidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus. Perkančioji organizacija gali leisti pateikti alternatyvius pasiūlymus tik tuo atveju, kai pasiūlymams vertinti taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tuos dalyvio pateiktus alternatyvius pasiūlymus, kurie atitinka minimalius perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
9. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo minimalius reikalavimus, kuriuos turi atitikti alternatyvūs pasiūlymai, ir konkrečius jų pateikimo reikalavimus.
10. Jeigu vykdant prekių ar paslaugų viešąjį pirkimą Perkančioji organizacija nusprendė priimti alternatyvius pasiūlymus, ji negali atmesti alternatyvaus pasiūlymo remdamasi vien tik tuo, kad, jeigu pasiūlymas būtų pripažintas laimėjusiu, prekių pirkimas taptų paslaugų pirkimu arba atvirkščiai.
11. Pasiūlymai gali būti perduodami elektroninėmis priemonėmis, jei taip pasirenka Perkančioji organizacija ir tai yra nurodyta vykdomo pirkimo dokumentuose.
12. Tiekėjo prašymu Perkančioji organizacija privalo nedelsdama pateikti rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, nurodydama pasiūlymo gavimo dieną, valandą ir minutę.
13. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, o jeigu pirkimas suskirstytas į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, tiekėjas gali pateikti Perkančiajai organizacijai po vieną pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims, kaip nurodo Perkančioji organizacija, išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus.

33 straipsnis. Vokų su pasiūlymais atplėšimas
1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę.
2. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais yra prilyginamas vokų atplėšimui.
3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas.
4. Nustatytu laiku eilės tvarka pagal jų gavimo laiką turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų atstovai).
5. Jeigu Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais turi būti atplėšiami dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai Perkančioji organizacija patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis, o šio įstatymo nustatytais atvejais – ir tiekėjų kvalifikaciją. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus Perkančioji organizacija privalo raštu pranešti visiems tiekėjams, kartu nurodyti antro vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio laiką ir vietą. Jeigu Perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais.
6. Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir Komisijos posėdyje dalyvaujančių tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į šį posėdį tiekėjas (jo atstovas) neatvyksta.
7. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis.
8. Komisija vokų atplėšimo procedūros ir pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautu pasiūlymu rezultatus įformina protokolu.
9. Vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Jeigu pageidauja nors vienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas, turi būti paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus.
10. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
11. Tais atvejais, kai pasiūlymas vertinamas pagal mažiausios kainos kriterijų, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
12. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų dalių, vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodomos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams arba jų atstovams skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. Šios kainos turi būti nurodomos ir vokų su kainomis atplėšimo posėdžio protokole.
13. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams (jų įgaliotiems atstovams) viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.
14. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas (jo atstovas) turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija Perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.
15. Tolesnes supaprastintam atviram konkursui pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant šių Taisyklių nustatyta tvarka vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nurodytais vertinimo kriterijais ir sąlygomis.
16. Vykdant pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu derybos tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų yra draudžiamos.

X. SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS

34 straipsnis. Supaprastinto riboto konkurso vykdymas
1. Perkančioji organizacija ribotą konkursą vykdo etapais:
1) Taisyklių nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą ir remdamasi paskelbtais kvalifikacinės atrankos kriterijais atrenka tuos kandidatus, kurie bus kviečiami pateikti pasiūlymus;
2) vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, nagrinėja, vertina ir palygina pakviestų dalyvių pateiktus pasiūlymus.
2. Vykdant pirkimą supaprastinto riboto konkurso būdu derybos tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų yra draudžiamos.

35 straipsnis. Paraiškų pateikimo ribotam konkursui terminai
Paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos. Nustatydama šį terminą Perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir, atsižvelgdama į keliamus reikalavimus bei prašomų pateikti kvalifikaciją įrodančių dokumentų ir informacijos apimtį, įvertinti realų laiką, reikalingą paraiškoms parengti ir pateikti.

36 straipsnis. Kandidatų kvalifikacinė atranka
1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose (skelbime apie pirkimą) nustato, kiek mažiausia ir, jei reikia, kiek daugiausia kandidatų bus pakviesta pateikti pasiūlymus ir kokie yra kandidatų kvalifikacinės atrankos kriterijai ir tvarka.
2. Perkančioji organizacija, nustatydama atrenkamų kandidatų skaičių, kvalifikacinės atrankos kriterijus ar tvarką, privalo laikytis visų šių reikalavimų:
1) turi būti užtikrinta reali konkurencija;
2) kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti aiškūs ir nediskriminuojantys;
3) kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti nustatyti Taisyklių 18-23 straipsnių pagrindu.
3. Kandidatų, kurie bus atrinkti pateikti pasiūlymus, skaičius negali būti mažesnis kaip 3. Jei minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitinka mažesnis skaičius kandidatų, pasiūlymus pateikti turi būti kviečiami visi kandidatai, kurie atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus.
4. Atrinkdama kandidatus Perkančioji organizacija turi taikyti tik pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinės atrankos kriterijus ir vadovautis pirkimo dokumentuose nustatyta kvalifikacinės atrankos tvarka ir sąlygomis. Kvalifikacinė atranka turi būti atliekama tik iš tų kandidatų, kurie atitinka Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

37 straipsnis. Paraiškų dalyvauti kvalifikacinėje atrankoje pateikimas
1. Paraiškas tiekėjai teikia skelbime dėl pirkimo nustatyta tvarka. Kartu su paraiška tiekėjas prideda Perkančiosios organizacijos reikalaujamą informaciją ir dokumentus.
2. Paraiškos teikiamos raštu, užklijuotame voke arba elektroninėmis priemonėmis – kaip pasirenka ir skelbime dėl pirkimo nurodo Perkančioji organizacija.
3. Papildomus pirkimo dokumentus, kuriuose nustatyti paraiškų rengimo ir pateikimo reikalavimai, taip pat kvalifikacinės atrankos kriterijai ir tvarka, Perkančioji organizacija gali skelbti viešai CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą.

38 straipsnis. Kvietimas pateikti pasiūlymus
1. Perkančioji organizacija kvalifikacinės atrankos metu atrinktiems kandidatams išsiunčia kvietimus pateikti pasiūlymus.
2. Kvietimus pateikti pasiūlymus visiems atrinktiems kandidatams Perkančioji organizacija išsiunčia raštu ir vienu metu.
3. Prie kvietimo pateikti pasiūlymus turi būti pridedami pirkimo dokumentai arba nurodomas adresas, kuriuo kandidatai gali susipažinti su visais pirkimo dokumentais, jeigu Perkančioji organizacija sudaro galimybę kandidatams elektroninėmis priemonėmis be apribojimų ir tiesiogiai su jais susipažinti.
4. Supaprastinto riboto konkurso pirkimo dokumentuose nurodoma:
1) pasiūlymų rengimo reikalavimai;
2) reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, taip pat gali būti nustatyti reikalavimai tiekėjo pasirenkamų subrangovų, subtiekėjų, subteikėjų kvalifikacijai bei jų kvalifikacijos vertinimo tvarka;
3) reikalavimas, kad tiekėjas pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti ir gali nustatyti reikalavimus, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų kokiai pirkimo daliais jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato Perkančioji organizacija, privalo atitikti tiekėjas. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo;
4) tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas ir informacija, kad Taisyklių 18 straipsnio 8 dalyje nurodytu atveju turi būti pateikiama pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija;
5) prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;
6) techninė specifikacija;
7) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;
8) perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos, parengtos pagal Taisyklių 30 straipsnio 7 dalies reikalavimus, taip pat sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas;
9) informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;
10) informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina, informacija, kad pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;
11) pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, jei reikalaujama, ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai;
12) pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis;
13) būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar Perkančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;
14) data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;
15) vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutė;
16) vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros;
17) informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais ir informacija, kad jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;
18) Perkančiosios organizacijos darbuotojų arba Komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;
19) informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką.
5. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti specialias sutarties vykdymo sąlygas, siejamas su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais, jei jos atitinka Europos Sąjungos teisės aktus.
6. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus Lietuvos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka.
7. Tais atvejais, kai Perkančioji organizacija pirkimo objektą skaido į dalis, kurių kiekvienai numato sudaryti atskirą pirkimo sutartį, pirkimo dokumentuose gali būti nurodyta, kelioms pirkimo dalims (vienai, dviem ir daugiau) tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus. Jeigu pirkimo dokumentuose nenurodyta, kelioms pirkimo objekto dalims tas pats tiekėjas galo teikti pasiūlymus, laikoma, kad tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus visoms pirkimo dalims. Perkančioji organizacija, skaidydama pirkimo objektą į dalis, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.
8. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nurodyti įstaigą ar įstaigas, iš kurių dalyvis gali gauti atitinkamą informaciją apie šalyje ar pirkimo atlikimo vietoje galiojančius reikalavimus, susijusius su mokesčiais, aplinkos apsauga, darbų sauga ir darbo sąlygomis, kurie bus taikomi atliekamiems darbams ar paslaugoms, teikiamoms sutarties vykdymo metu. Šiuo atveju Perkančioji organizacija prašo kandidatų ar dalyvių, kad jie rengdami pasiūlymą nurodytų, jog atsižvelgė į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus, galiojančius ten, kur bus atliekami darbai ar teikiamos paslaugos.
9. Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis yra skelbimas apie pirkimą. Perkančioji organizacija skelbime esančios informacijos kituose pirkimo dokumentuose vėliau papildomai gali neteikti.
10. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o Perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.
11. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba.
12. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti viešai CVP IS, perkančioji organizacija pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis.
13. Perkančioji organizacija, kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, turi teisę paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) paskelbiami viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirkimo dokumentai. Jei pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas), vadovaujantis protingumo kriterijumi, objektyviai reikalauja daugiau, nei buvo nustatyta, laiko pasiūlymui parengti ir pateikti, perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo terminą nukelia vėlesniam laiku, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą paskelbiama viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirkimo dokumentai. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentai viešai nebuvo skelbiami, nes jų buvo neįmanoma viešai paskelbti, informacija apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiama tiesiogiai visiems tiekėjams, kuriems Perkančioji organizacija buvo pateikusi pirminius pirkimo dokumentus, o jei keičiama ir skelbime apie pirkimą nurodyta informacija – patikslinamas ir skelbimas dėl pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinamas tik pasiūlymų pateikimo galutinis terminas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo terminas bei vieta ir nėra keičiama kita skelbime dėl pirkimo nurodyta informacija.
14. Perkančioji organizacija atsako į tiekėjo prašymą paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, jei prašymas paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus yra gautas likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Visi atsakymai į tiekėjų pateiktus klausimus skelbiami viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirminiai pirkimo dokumentai kartu su skelbimu apie pirkimą. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentai viešai nebuvo skelbiami, nes jų buvo neįmanoma viešai paskelbti, atsakymai į tiekėjų pateiktus klausimus išsiunčiami tiesiogiai visiems tiekėjams, kuriems perkančioji organizacija buvo pateikusi pirminius pirkimo dokumentus, o jei keičiama ir skelbime apie pirkimą nurodyta informacija – patikslinamas ir skelbimas dėl pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinamas tik pasiūlymų pateikimo galutinis terminas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo terminas bei vieta ir nėra keičiama kita skelbime dėl pirkimo nurodyta informacija.
15. Jeigu perkančioji organizacija rengia susitikimą su tiekėjais, ji surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolas paskelbiamas viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirminiai dokumentai kartu su skelbimu apie pirkimą. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentai viešai nebuvo skelbiami, nes jų buvo neįmanoma viešai paskelbti, susitikimo su tiekėjais protokolas išsiunčiamas tiesiogiai visiems tiekėjams, kuriems Perkančioji organizacija buvo pateikusi pirminius pirkimo dokumentus, o jei keičiama ir skelbime apie pirkimą nurodyta informacija – patikslinamas ir skelbimas dėl pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinamas tik pasiūlymų pateikimo galutinis terminas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo terminas bei vieta ir nėra keičiama kita skelbime dėl pirkimo nurodyta informacija.

39 straipsnis. Supaprastinto riboto konkurso pasiūlymų pateikimas
1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustato pasiūlymų pateikimo terminą, nurodo datą, valandą ir minutę.
2. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo kvietimų pateikti pasiūlymus išsiuntimo atrinktiems kandidatams dienos. Nustatydama šį terminą Perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir, atsižvelgdama į pirkimo objektą bei keliamus reikalavimus, įvertinti ir nustatyti realų laiką, reikalingą pasiūlymams parengti bei pateikti.
3. Jeigu pasiūlymas yra gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui.
4. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu ir pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame voke. Vokas su pasiūlymu grąžinamas tiekėjui, jei pasiūlymas yra pateiktas neužklijuotame voke, kaip to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
5. Jeigu Perkančioji organizacija numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pirkimo dokumentuose privalo būti nurodyta, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename užklijuotame voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis, kitą informaciją ir dokumentus) – kitame užklijuotame voke. Šie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, kuris taip pat užklijuojamas ir nustatytu būdu pateikiamas Perkančiajai organizacijai.
6. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija, jei jos reikalaujama. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (originalas) neįsiuvamas ir nenumeruojamas, o įdedamas į bendrą voką. Tuo atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai pasiūlymo daliai.
7. Reikalavimai pasiūlymą ar jo dalis pateikti vokuose, pasiūlymą sunumeruoti, susiūti, paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiūti ir sunumeruoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopiją netaikomi, jeigu Perkančioji organizacija priima elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus.
8. Pirkimo dokumentuose Perkančioji organizacija privalo nurodyti, leidžiama ar neleidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus. Perkančioji organizacija gali leisti pateikti alternatyvius pasiūlymus tik tuo atveju, kai pasiūlymams vertinti taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tuos dalyvio pateiktus alternatyvius pasiūlymus, kurie atitinka minimalius Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
9. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo minimalius reikalavimus, kuriuos turi atitikti alternatyvūs pasiūlymai, ir konkrečius jų pateikimo reikalavimus.
10. Jeigu vykdydama prekių ar paslaugų pirkimą Perkančioji organizacija nusprendė priimti alternatyvius pasiūlymus, ji negali atmesti alternatyvaus pasiūlymo remdamasi vien tik tuo, kad, jeigu pasiūlymas būtų pripažintas laimėjusiu, prekių pirkimas taptų paslaugų pirkimu arba atvirkščiai.
11. Pasiūlymai gali būti perduodami elektroninėmis priemonėmis.
12. Tiekėjo prašymu Perkančioji organizacija privalo nedelsdama pateikti rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, nurodydama gavimo dieną, valandą ir minutę.
13. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, o jeigu pirkimas suskirstytas į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, tiekėjas gali pateikti Perkančiajai organizacijai po vieną pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims, kaip nurodo Perkančioji organizacija, išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus.

40 straipsnis. Vokų su pasiūlymais atplėšimas
1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę.
2. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais yra prilyginamas vokų atplėšimui.
3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas.
4. Nustatytu laiku eilės tvarka pagal jų gavimo laiką turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų atstovai).
5. Jeigu Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais turi būti atplėšiami dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai Perkančioji organizacija patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus Perkančioji organizacija privalo raštu pranešti visiems tiekėjams, kartu nurodyti antro vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio laiką ir vietą. Jeigu Perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais.
6. Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir Komisijos posėdyje dalyvaujančių tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į šį posėdį tiekėjas (jo atstovas) neatvyksta.
7. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis.
8. Komisija vokų atplėšimo procedūros ir pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautu pasiūlymu rezultatus įformina protokolu.
9. Vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Jeigu pageidauja nors vienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas, turi būti paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus.
10. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
11. Tais atvejais, kai pasiūlymas vertinamas pagal mažiausios kainos kriterijų, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
12. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų dalių, vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodomos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams arba jų atstovams skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. Šios kainos turi būti nurodomos ir vokų su kainomis atplėšimo posėdžio protokole.
13. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams (jų įgaliotiems atstovams) viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.
14. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.
15. Tolesnes supaprastintam ribotam konkursui pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant šių Taisyklių nustatyta tvarka vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nurodytais vertinimo kriterijais ir sąlygomis.

XI. SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS

41 straipsnis. Supaprastintų skelbiamų derybų vykdymas
1. Supaprastintos skelbiamos derybos yra skelbiamos viešai Taisyklių nustatyta tvarka.
2. Supaprastintos skelbiamos derybos gali būti vykdomos su išankstine kandidatų kvalifikacine atranka arba be jos.
3. Tuo atveju, kai supaprastintos skelbiamos derybos vykdomos su išankstine kandidatų kvalifikacine atranka, išankstinė kandidatų kvalifikacinė atranka atliekama, pasiūlymai supaprastintoms skelbiamoms deryboms pateikiami, nagrinėjami, vertinami ir palyginami tokia pačia tvarka, kaip ir vykdant supaprastintą ribotą konkursą, išskyrus Taisyklių 42 straipsnyje numatytas išimtis.
4. Tuo atveju, kai supaprastintos skelbiamos derybos vykdomos be išankstinės kandidatų kvalifikacinės atrankos, pasiūlymai supaprastintoms skelbiamoms deryboms pateikiami, nagrinėjami, vertinami ir palyginami tokia pačia tvarka, kaip ir vykdant supaprastintą atvirą konkursą, išskyrus Taisyklių 42 straipsnyje numatytas išimtis.

42 straipsnis. Supaprastintų skelbiamų derybų ypatumai
1. Tuo atveju, kai pasiūlymus numatoma vertinti vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi, netaikomas reikalavimas pasiūlymą pateikti dviejuose vokuose – pirkimo dokumentuose nurodoma, kad pasiūlymo techniniai duomenys ir kita informacija bei pasiūlymo kaina būtų pateikiama viename voke. Taip pat gali būti netaikomi Taisyklių 27 straipsnio 6 dalies reikalavimai.
2. Pirkimo dokumentuose papildomai aprašoma derybų dėl pasiūlymų turinio procedūra ir galutinių pasiūlymų pateikimo tvarka.
3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjai (jų įgalioti atstovai) nedalyvauja. Tuo atveju, kai pirkimo dokumentuose numatyta, kad tiekėjai turi pateikti galutinius pasiūlymus, tai vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis ir galutiniais techniniais duomenimis atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai.
4. Su tiekėjais (jų įgaliotais atstovais) dėl pasiūlymų turinio, įskaitant, tačiau neapsiribojant pasiūlymo kaina, gali būti vykdomos derybos.
5. Derybų dėl pasiūlymų turinio metu Perkančioji organizacija laikosi šių sąlygų:
1) derybas su kiekvienu tiekėju veda atskirai;
2) tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be šio sutikimo, taip pat neinformuoja tiekėjo apie susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais;
3) visiems dalyviams taiko vienodus reikalavimus, suteikia vienodas galimybes ir pateikia vienodą informaciją, teikdama informaciją perkančioji organizacija nediskriminuoja vienų tiekėjų kitų naudai;
4) derybas protokoluoja, o derybų protokolą pasirašo Komisijos nariai ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas;
5) pasiūlymai, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos, taip pat galutiniai techniniai duomenys, kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, pateikiami užklijuotuose vokuose, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas. Perkančioji organizacija gali nereikalauti, kad tiekėjas pateiktų galutinį pasiūlymą – tokiu atveju tiekėjo galutiniu pasiūlymu laikomas pirminis pasiūlymas, kiek jis nebuvo pakeistas derybų metu.
6. Tolesnes supaprastintoms skelbiamoms deryboms pateiktų galutinių pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant šių Taisyklių nustatyta tvarka vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nurodytais vertinimo kriterijais ir sąlygomis.

XII. SUPAPRASTINTOS NESKELBIAMOS DERYBOS

43 straipsnis. Supaprastintų neskelbiamų derybų vykdymas
Supaprastintos neskelbiamos derybos vykdomos ta pačia tvarka kaip ir supaprastintos skelbiamos derybos, išskyrus Taisyklių 44 straipsnyje numatytas išimtis.

44 straipsnis. Supaprastintų neskelbiamų derybų ypatumai
1. Apie pirkimą, atliekamą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, viešai neskelbiama.
2. Supaprastintų neskelbiamų derybų atveju, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas, jo kvalifikacija gali būti netikrinama. Esant Taisyklių 18 straipsnio 8 dalyje nustatytai sąlygai tiekėjų kvalifikacijos tikrinimas gali būti atliekamas 18 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka. Supaprastintų neskelbiamų derybų atveju (mažos vertės pirkimo atveju privaloma vadovautis Taisyklių 48 str. 6 d. nustatytų reikalavimų) pirkimo dokumentuose turi būti pateikta informacija, nurodyta Taisyklių 31 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyje. Tuo atveju kai pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas, Taisyklių 31 straipsnio reikalavimai gali būti netaikomi.
3. Nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas turi būti pakankamas tam, kad konkrečiu atveju tiekėjas galėtų parengti ir pateikti pasiūlymą.
4. Dalyvio gali būti nereikalaujama pateikti galutinio pasiūlymo – dalyvio galutiniu pasiūlymu laikomas pirminis dalyvio pasiūlymas, kiek jis nebuvo pakeistas derybų metu.

XIII. SUPAPRASTINTAS KONKURENCINIS DIALOGAS

45 straipsnis. Supaprastinto konkurencinio dialogo sąlygos ir procedūros ypatumai
1. Pirkimas supaprastinto konkurencinio dialogo būdu gali būti atliekamas tik taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.
2. Perkančioji organizacija Taisyklių nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą, nurodydama savo poreikius ir reikalavimus pačiame skelbime ir (ar) aprašomajame dokumente. Paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos. Nustatydama šį terminą perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir, atsižvelgdama į keliamus reikalavimus bei prašomų pateikti kvalifikaciją įrodančių dokumentų ir informacijos apimtį, įvertinti bei nustatyti realų laiką, reikalingą paraiškoms parengti ir pateikti.
3. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi nustatytais kvalifikacinės atrankos kriterijais, atrenka kandidatus ir juos raštu bei vienu metu kviečia dalyvauti konkurenciniame dialoge, kad būtų galima išsiaiškinti ir nustatyti priemones, geriausiai atitinkančias perkančiosios organizacijos poreikius.
4. Supaprastinto konkurencinio dialogo su pasirinktais kandidatais metu perkančioji organizacija gali aptarti visas pirkimo sąlygas.
5. Prie kvietimo pridedama specifikacija, aprašomasis dokumentas ar kiti pirkimo dokumentai arba pateikiama nuoroda, kur galima su jais susipažinti, jei perkančioji organizacija sudaro galimybę elektroninėmis priemonėmis be apribojimų ir tiesiogiai Taisyklių nustatyta tvarka susipažinti su visais pirkimo dokumentais. Be to, kvietime dalyvauti konkurenciniame dialoge turi būti nurodyta:
1) kur yra paskelbtas skelbimas apie pirkimą;
2) dialogo pradžios data, laikas ir adresas, dialogo metu vartojama kalba ar kalbos;
3) pasiūlymų vertinimo tvarka, vertinimo kriterijai, vertinimo kriterijų lyginamasis svoris ir, jei reikia, šių kriterijų reikšmingumas mažėjančia tvarka, jei jie nebuvo nurodyti skelbime apie pirkimą ar aprašomajame dokumente;
5) kita, Perkančiosios organizacijos nuomone, reikalinga informacija.
6. Perkančioji organizacija supaprastinto konkurencinio dialogo metu gali nustatyti vieną po kitos einančias pakopas, kad būtų galima, remiantis skelbime apie pirkimą ar aprašomajame dokumente nurodytais kriterijais, mažinti konkurencinio dialogo metu aptariamų sprendinių skaičių. Skelbime apie pirkimą arba aprašomajame dokumente turėtų būti nurodyta, ar bus pasinaudota šia galimybe.
7. Perkančioji organizacija, vesdama dialogą, turi laikytis šių sąlygų:
1) dialogą vesti su kiekvienu tiekėju atskirai;
2) tretiesiems asmenims neatskleisti jokios iš tiekėjo gautos informacijos be šio sutikimo, taip pat neinformuoti tiekėjo apie susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais;
3) visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija;
4) dialogo eiga turi būti protokoluojama. Dialogo protokolą pasirašo Komisijos nariai ir dalyvio, su kuriuo konsultuotasi, įgaliotas atstovas.
8. Perkančioji organizacija tęsia dialogą tol, kol ji gali nustatyti jos poreikius atitinkantį vieną ar kelis sprendinius, jei reikia, prieš tai juos palyginusi.
9. Perkančioji organizacija, baigusi dialogą, apie tai praneša dalyvavusiems tiekėjams ir prašo pateikti galutinius pasiūlymus tų tiekėjų, kurių sprendiniai atitiko perkančiosios organizacijos poreikius. Tiekėjams, kurie nekviečiami pateikti pasiūlymo, pranešama, kokie sprendiniai pasirinkti, nurodomos esminės jų pasirinkimo priežastys.
10. Galutiniai pasiūlymai rengiami dialogo metu pateiktų ir patikslintų sprendinių pagrindu. Šie pasiūlymai turi apimti visus būtinus ir pirkimui atlikti reikalingus elementus. Perkančioji organizacija dalyvių gali prašyti galutinius pasiūlymus paaiškinti, patikslinti ir smulkiai apibūdinti, tačiau toks paaiškinimas, patikslinimas, smulkus apibūdinimas arba papildoma informacija negali pakeisti pasiūlymo esmės arba dalyvavimo dialoge reikalavimų, iškreipti ar apriboti konkurencijos ir diskriminuoti tiekėjų.
11. Perkančioji organizacija įvertina pateiktus pasiūlymus pagal kriterijus, nurodytus skelbime apie pirkimą ar aprašomajame dokumente, ir pasirenka ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Perkančioji organizacija gali prašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo paaiškinti pasiūlymo aspektus arba patvirtinti pasiūlyme pateiktus įsipareigojimus su sąlyga, kad dėl to nebus pakeisti esminiai pasiūlymo ar kvietimo pateikti pasiūlymą reikalavimai ir tai nesukels pavojaus iškreipti konkurenciją ar neturės įtakos diskriminacijai atsirasti.

XIV. TIEKĖJŲ APKLAUSA

46 straipsnis. Tiekėjų apklausos vykdymas
1. Tiekėjų apklausos būdu gali būti vykdomas mažos vertės neskelbiamas pirkimas ir skubus pirkimas, Taisyklių 47 straipsnio nustatytais atvejais ir tvarka.
2. Pirkimą tiekėjų apklausos būdu atlieka:
1) Pirkimo organizatorius – kai pirkimas yra mažos vertės ir kai perkant prekes ir/ar paslaugas sutarties vertė neviršija 22 000 eurų (be PVM), o perkant darbus sutarties vertė neviršija 37 000 eurų (be PVM)
2) Komisija – kai vykdant mažos vertės pirkimą numatoma sutarties vertė perkant prekes ir/ar paslaugas, viršija 22 000 eurų (be PVM), perkant darbus sutarties vertė viršija 37 000 eurų (be PVM), taip pat supaprastintą pirkimą, kai pirkimo vertė viršija nustatytą mažos vertės pirkimų vertę, ir kuris pagal Taisykles yra laikomas skubiu pirkimu.
3) Perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo atskiru įsakymu turi teisę mažos vertės pirkimą, kurio sutarties vertė, perkant prekes ir/ar paslaugas, neviršija 22 000 eurų (be PVM), o perkant darbus, sutarties vertė neviršija 37 000 eurų (be PVM), pavesti atlikti Komisijai.
3. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, kai tiekėjai apklausiami:
1) žodine forma – informacijos tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų vykdomas žodžiu, telefonu.
2) rašytine forma – informacijos tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų vykdomas paštu, per kurjerį, faksu, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, elektroniniu paštu.
4. Žodine forma tiekėjai gali būti apklausiami tais atvejais, kai pirkimą atlieka Pirkimo organizatorius ir numatoma prekių, paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 3 000 eurų (be PVM), darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 8 000 eurų (be PVM).
5. Rašytine forma tiekėjai apklausiami šiais atvejais:
1) kai pirkimą atlieka Komisija nepriklausomai nuo numatomos sutarties vertės;
2) kai pirkimą atlieka Pirkimo organizatorius, o numatoma prekių, paslaugų ar darbų sutarties vertė viršija taisyklių 46 straipsnio 4 dalyje nurodytą vertę.
6. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, sprendimas dėl tiekėjo pasirinkimo gali būti priimtas išanalizavus bei įvertinus ir vieno tiekėjo pasiūlymą, jei galioja kuri nors viena iš žemiau nurodytų sąlygų:
1) pirkimas, apie kurį buvo skelbta viešai, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;
2) prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.
3) perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;
4) prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;
5) perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;
6) prekės perkamos iš valstybės rezervo.
7) perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;
8) perkamos laikraščių ir žurnalų prenumeratos paslaugos;
9) perkamos pagal darbo sutartį dirbančių perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymo paslaugos;
10) perkamos pagal darbo sutartį dirbančių perkančiosios organizacijos darbuotojų sveikatos priežiūros paslaugos (privalomojo sveikatos tikrinimo, skiepijimo paslaugos ir pan.), taip pat medikamentai ir kitos priemonės, skirtos pirmajai pagalbai suteikti;
11) perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, kultūros, sporto bei dalykinių prezentacijų organizavimo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos;
12) perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;
13) perkamos mokslo ir studijų institucijų mokslo, studijų programų, meninės veiklos, taip pat šių institucijų steigimo ekspertinio vertinimo paslaugos.
14) dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, kaip tai numato Taisyklių 47 straipsnis. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;
15) dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;
16) Perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;
17) ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;
18) dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;
19) iš esamo tiekėjo perkamos naujos paslaugos ar darbai, tokie pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento;
20) kai tiekėjas pasirenkamas pagal jo viešai skelbiamą informaciją (prekybos centre, parduotuvėje, internetiniame tinklapyje ir pan.) apie tiekėjo siūlomas prekes, paslaugas ir darbus, jei viešai skelbiamos informacijos pakanka sprendimui dėl siūlomų sąlygų priimtinumo priimti ir numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų (be PVM);
21) numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų (be PVM).
7. Taisyklių 46 straipsnio 6 dalyje nenurodytais atvejais, pirkimas tiekėjų apklausos būdu atliekamas kreipiantis su prašymu pateikti pasiūlymą ne mažiau kaip į tris tiekėjus.
8. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, su tiekėjais dėl pasiūlymų turinio gali būti vykdomos derybos. Bendravimas ir ketinamasis informacija derybų metu vykdomas tokia pačia forma, kokia buvo prašoma pateikti pasiūlymus. Tai yra, jei pasiūlymą buvo prašoma pateikti žodžiu – derybos vykdomos žodine forma, jei pasiūlymą buvo prašoma pateikti faksu – patikslintą pasiūlymą taip pat prašoma pateikti faksu, ir panašiai.
9. Dalyvių pateikti pasiūlymai (galutiniai pasiūlymai) nagrinėjami ir vertinami vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytu arba žodžiu tiekėjui (tiekėjams) perduotu (praneštu) pasiūlymų vertinimo kriterijumi ir sąlygomis.
10. Tuo atveju, kai pirkimą tiekėjų apklausos būdu atlieka pirkimo vykdytojas, atliktos pirkimo procedūros, prieš sudarant sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju, yra fiksuojamos tiekėjų apklausos pažymoje.

47 straipsnis. Skubių pirkimų ypatumai.
1. Atvejai, kai pirkimas yra laikomas skubiu:
1) avarinė situacija, kuriai esant perkančioji organizacija negali užtikrinti vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo vartotojams (abonentams) ar kitaip negali užtikrinti skubaus viešųjų paslaugų teikimo, jų apskaitos, taip pat kai pažeisti fizinės informacinės saugos reikalavimai, ir reikia itin skubiai šiuos pažeidimus pašalinti, ir panašūs atvejai;
2) netikėtos aplinkybės, dėl kurių reikia skubiai nupirkti prekių, paslaugų ar darbų, ir pirkimą atlikti pagal Taisykles nėra pakankamai laiko.
3) kai pirkimą reikia atlikti itin skubiai dėl valstybės institucijų ar kitų perkančiąją organizaciją ir/ar jos veiklą kontroliuojančių įstaigų (įmonių, organizacijų) teisėtų nurodymų ir/ar reikalavimų ir kai tokį pirkimą atlikti pagal Taisykles nėra pakankamai laiko .
2. Skubius pirkimus turi teisę atlikti:
1) pirkimo vykdytojas arba viešojo pirkimo komisija – kai skubus pirkimas yra mažos vertės pirkimas, nepriklausomai nuo numatomos sudaryti sutarties vertės.
2) viešojo pirkimo komisija – kai skubus pirkimas viršija mažos vertės pirkimų vertę.
3. Už pirkimo vertės nustatymą yra atsakingas pirkimo vykdytojas ar viešojo pirkimo komisija. Pirkimo vertės nustatymo pagrindus pirkimo vykdytojas ar viešojo pirkimo komisija privalo nurodyti pirkimo įvykdymą patvirtinančiuose dokumentuose (tiekėjų apklausos pažymoje/komisijos posėdžių protokole).
4. Vykdant skubų pirkimą kreipiamasi į vieną perkančiajai organizacijai žinomą tiekėją, kad šis pateiktų pasiūlymą. Į tiekėją kreipiamasi:
1) žodine forma – Taisyklių 46 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais;
2) rašytine forma – visais atvejais.
5. Vykdant skubų pirkimą pirkimo dokumentai nerengiami ir tiekėjo kvalifikacija netikrinama. Perkančioji organizacija nurodo, jos manymu, būtiną informaciją, kurios tiekėjui turi pakakti pasiūlymo pateikimui, tačiau privalo nurodyti informaciją, nurodytą Taisyklių 48 straipsnio 6 dalyje. Jeigu perkančioji organizacija kvietime tiekėjui nurodo specialiuosius reikalavimus pirkimo objektui (techninę specifikaciją), tai jie turi būti parengti vadovaujantis Taisyklių 24 straipsnyje nustatytais reikalavimais.
6. Tiekėjas kviečiamas pateikti pasiūlymą tokia pačia forma, kokia buvo kreiptasi į tiekėją.
7. Jeigu informacijos apsikeitimas buvo atliekamas žodine forma, tai:
1) tuo atveju, kai pirkimą vykdo pirkimo vykdytojas, jis privalo užpildyti Tiekėjų apklausos pažymą;
2) tuo atveju, kai pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija, ji informacijos apsikeitimo su tiekėju rezultatus fiksuoja komisijos posėdžių protokoluose.
8. Perkančioji organizacija įvertina gautą tiekėjo pasiūlymą ir skelbia jo pasiūlymą laimėjusiu, jei jis atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus.
9.Sudarant pirkimo sutartį su tiekėju atidėjimo terminas netaikomas.

48 straipsnis. Mažos vertės pirkimų ypatumai.
1. Mažos vertės pirkimai gali būti atliekami:
1.1. viešai skelbiant apie pirkimą;
1.2. viešai neskelbiant apie pirkimą.
2. Mažos vertės pirkimai gali būti viešai neskelbiami, kai numatomos sudaryti prekių ir/ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 29 000 eurų (be PVM), darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 73 000 eurų (be PVM).
3. Mažos vertės pirkimas, apie kurį Perkančioji organizacija neskelbia viešai, atliekamas tiekėjų apklausos būdu, taip pat gali būti atliekamas supaprastintų neskelbiamų derybų būdu Taisyklių 17 straipsnio 4 dalies 4 punkte nustatytu atveju.
4. Mažos vertės pirkimas, apie kurį Perkančioji organizacija skelbia viešai, gali būti atliekamas bet kuriuo Taisyklėse nurodytu pirkimo būdu, išskyrus tiekėjų apklausos būdu ir supaprastintų neskelbiamų derybų būdu.
5. Vykdant mažos vertės pirkimą, nepriklausomai nuo pasirinktos informacijos tarp tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos keitimosi formos, Perkančioji organizacija, savo nuožiūra bei atsižvelgdama į pirkimo apimtį bei sudėtingumą, gali tiekėjui (tiekėjams) pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir/ar kvietime (vykdant tiekėjų apklausą) pateikti pasiūlymą, nurodyti šią informaciją:
1) pasiūlymų rengimo ir pateikimo reikalavimai, informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;
2) tiekėjams keliami minimalūs kvalifikacijos reikalavimai kvalifikacijos tikrinimo tvarka, išskyrus atvejus, kai tiekėjų kvalifikacija netikrinama;
3) informacija, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų, šios dalies (dalių) apibūdinimas;
4) prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;
5) specialieji reikalavimai (techninė specifikacija) pirkimo objektui;
6) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;
7) perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos, kurias perkančioji organizacija laiko kaip privalomas būsimos pirkimo sutarties sąlygas ir jos, sudarant pirkimo sutartį, negalės būti keičiamos;
8) informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina, informacija, kad pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;
9) pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei jų reikalaujama, reikalavimai;
10) pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis;
11) data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;
12) vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutė, jei pasiūlymus prašoma pateikti vokuose;
13) vokų su pasiūlymais atplėšimo (jei pasiūlymus prašoma pateikti vokuose) ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros;
14) informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais ir informacija, kad jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;
15) perkančiosios organizacijos pirkimo vykdytojo arba Komisijos narių (vieno ar kelių; jei pirkimą atlieka Komisija), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;
16) informacija apie sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymą, jei jis taikomas konkrečiu atveju, taip pat informacija apie ginčų nagrinėjimo tvarką.
6. Perkančioji organizacija, vykdydama mažos vertės pirkimą, tiekėjui (tiekėjams) pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir/ar kvietime (vykdant tiekėjų apklausą) privalo pareikalauti, kad tiekėjas pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti ir gali nustatyti reikalavimus, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų kokiai pirkimo daliais jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato perkančioji organizacija, privalo atlikti tiekėjas. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

XV. PRELIMINARIOJI SUTARTIS

49 straipsnis. Preliminariosios sutarties sudarymo sąlygos.
1. Perkančioji organizacija, atlikusi pirkimą, gali sudaryti preliminariąją sutartį. Tiek sudarydama preliminariąją sutartį, tiek jos pagrindu sudarydama pagrindinę pirkimo sutartį, Perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir šiomis Taisyklėmis.
2. Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma tik raštu, ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. Preliminariosios sutarties pagrindu sudaromos pagrindinės pirkimo sutartys, atliekant prekių ir paslaugų pirkimus, kurių pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3000 eurų, gali būti sudaromos žodžiu.
3. Preliminariąja sutartimi šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas preliminariosios sutarties pagrindu sudaromai pagrindinei pirkimo sutarčiai. Preliminariojoje sutartyje turi būti nustatytos esminės pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos: pirkimo sutarties objektas, kaina, jeigu reikalinga, preliminarus perkamų prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys ir kitos perkančiosios organizacijos nurodytos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, kurias ji laiko esminėmis. Sudarant pagrindinę pirkimo sutartį, šalys negali keisti esminių preliminariosios sutarties sąlygų. Perkančioji organizacija gali priimti sprendimą preliminariojoje sutartyje nustatyti ne tik esmines, bet ir visas jos pagrindu sudaromos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygas.
4. Perkančioji organizacija gali sudaryti preliminariąją sutartį su vienu arba su keliais tiekėjais. Kai preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų turi būti ne mažiau kaip trys, jeigu yra trys ir daugiau nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių ir priimtinus pasiūlymus pateikusių tiekėjų. Pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma tik su tais tiekėjais, su kuriais buvo sudaryta preliminarioji sutartis.
5. Kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiekėju ir joje buvo nustatytos visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma pagal preliminariojoje sutartyje nustatytas sąlygas, kreipiantis į tiekėją raštu dėl pagrindinės pirkimo sutarties sudarymo.
6. Kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiekėju ir joje buvo nustatytos esminės, bet ne visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, Perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją raštu, prašydama papildyti pasiūlymą iki nustatyto termino, ir nurodo, kad papildymas negali keisti pasiūlymo esmės.
7. Kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais ir joje buvo nustatytos visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma neatnaujinant tiekėjų varžymosi. Preliminarioje sutartyje nustatomos tiekėjo pasirinkimo sudaryti pagrindinę sutartį aplinkybės. Paprastai, bet ne visais atvejais, taikomas eiliškumo principas: Perkančioji organizacija pirmiausia raštu kreipiasi į tiekėją, kurį laiko geriausiu, siūlydama preliminariosios sutarties pagrindu sudaryti pagrindinę pirkimo sutartį. Šiam tiekėjui atsisakius sudaryti pagrindinę pirkimo sutartį arba paaiškėjus, kad jis negalės tinkamai įvykdyti pirkimo sutarties, Perkančioji organizacija raštu kreipiasi į kitą tiekėją, iš likusių tiekėjų laikomą geriausiu, siūlydama sudaryti pagrindinę pirkimo sutartį, ir t. t., kol pasirenkamas tiekėjas, su kuriuo bus sudaroma pagrindinė pirkimo sutartis.
8. Kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais ir joje buvo nustatytos ne visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma atnaujinant tiekėjų varžymąsi tokiomis pačiomis, kokios nustatytos preliminariojoje sutartyje, arba patikslintomis, o jeigu būtina, kitomis nei preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis šių Taisyklių 49 straipsnio 9 punkte nurodyta tvarka.
9. Atnaujindama tiekėjų varžymąsi, Perkančioji organizacija:
9.1. raštu kreipiasi į visus tiekėjus, su kuriais sudaryta preliminarioji sutartis, ir prašo iki nustatyto termino raštu pateikti pasiūlymus. Organizuodama kiekvieną pirkimą, atsižvelgdama į pirkimo objekto sudėtingumą ir kitas svarbias aplinkybes, nustato pakankamą terminą pasiūlymams pateikti;
9.2. išrenka geriausią pasiūlymą pateikusį tiekėją, vadovaudamasi preliminariojoje sutartyje nustatytais pasiūlymų vertinimo kriterijais, ir su šį pasiūlymą pateikusiu tiekėju sudaro pirkimo sutartį.
10. Pagrindinė pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaroma iš karto, kai tiekėjas raštu (išskyrus pagrindines pirkimo sutartis, sudaromas žodžiu) informuojamas, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir jis atrinktas vykdyti pagrindinę pirkimo sutartį.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50 straipsnis. Ginčų sprendimas
Kiekvienas tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija pažeidė ar pažeis jo teises, turi teisę Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nustatyta tvarka ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus pateikdamas pretenziją Perkančiajai organizacijai, o jei pretenzija buvo atmesta ar neišnagrinėta per nustatytą terminą – kreipdamasis su ieškiniu į apygardos teismą.

51 straipsnis. Perkančiosios organizacijos atsakomybė
Perkančiosios organizacijos darbuotojai, pažeidę Taisykles, Viešųjų pirkimų įstatymą ar kitų privalomo pobūdžio viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

52 straipsnis. Taisyklių įsigaliojimas ir paskelbimas
Šios taisyklės įsigalioja nuo patvirtinimo dienos ir privalo būti paskelbtos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

_____________________________________

Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-13 13:30