KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMAS Nr. TS-428 ,,DĖL UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO ‘‘

13 POSĖDIS

SPRENDIMAS
DĖL UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. TS-428
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, ir atsižvelgdama į UAB Komunalinių paslaugų centro 2017 m. rugpjūčio 1 d. raštu Nr. 3-637 pateiktą prašymą dėl šilumos bazinės kainos nustatymo, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti iki 2020 m. gruodžio 31 d. UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos bazinės kainos dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio):
1.1. Šilumos gamybos kainas:
1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 2,81+ THG,KD, dedamąsias:
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,81 ct už kWh;
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD;
1.1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:
1.1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 2,81 + TH,KD, dedamąsias:
1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,81 ct už kWh;
1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;
1.1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.1.2.2.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją – 20,51 Eur už kW per mėnesį;
1.1.2.2.2. kintamąją dalį – T H,KD;
1.2. Šilumos perdavimo kainas:
1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 1,28+ THT,KD, dedamąsias:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,28 ct už kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 9,37 Eur už kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – THT,KD;
1.3. Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą – 0,00 Eur vienam vartotojui per mėnesį arba 0,00 ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.4. Nustatyti šilumos kainų dedamųjų THG,KD, TH,KD,, THT,KD skaičiavimo formules:

Eil. Nr. Dedamoji Formulė
1. Šilumos (produkto) gamybos ir šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos kintamoji dedamoji THG,KD = TH,KD = 0,13 + (1616,42 x pHG, d + 3,59 x pHG, dyz + 30,99 x pHG, skd + 546,36 x pHG, durp) / (7 189 601 x 100)
2. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji THT,KD = 0,07+ (945 236 x TH) /6 244 365
3. Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina TH = 2,81+ TH,KD

čia:
pHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur už MWh);
pHG, dyz – dyzelinio kuro kaina (Eur už tne );
pHG, skd – suskystintų dujų kaina (Eur už tne);
pHG, durp – durpių kaina (Eur už tne).
2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo gavimo dienos gali būti skundžiamas Kauno
apygardos administraciniam teismui (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas), Šilumos
ūkio įstatymo nustatyta tvarka Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
(Verkių g. 25C–1, 08223 Vilnius).

Savivaldybės meras Valerijus Makūnas