KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMAS NR. TS-429 ,,DĖL UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO PIRMIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAMS”

13 POSĖDIS

SPRENDIMAS

DĖL UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO PIRMIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAMS

2017 m. gruodžio 21 d.  Nr. TS-429

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, ir atsižvelgdama į UAB Komunalinių paslaugų centro  2017 m. rugpjūčio 1 d. raštuNr. 3-637 pateiktą prašymą dėl šilumos bazinės kainos nustatymo, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos bazinės kainos dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio) pirmiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams:

1.1. Šilumos gamybos kainas:

1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 2,81 + THG,KD, dedamąsias:

1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,81 ct už kWh;

1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD;

1.1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:

1.1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 2,81 + TH,KD,dedamąsias:

1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,81 ct už kWh;

1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;

1.1.2.2.  dvinarės kainos dalis:

1.1.2.2.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją –
20,51 Eur už kW per mėnesį;

1.1.2.2.2.  kintamąją dalį – T H,KD;

1.2. Šilumos perdavimo kainas:

1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 1,28 + THT,KD, dedamąsias:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,28 ct už kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 9,37 Eur už kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – THT,KD;

1.3. Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą – 0,00 Eur vienam vartotojui per mėnesį arba 0,00 ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį.

1.4. Nustatyti šilumos kainų dedamųjų THG,KD, TH,KD,, THT,KD skaičiavimo formules:

Eil. Nr. Dedamoji Formulė
Šilumos  (produkto) gamybos  ir šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos kintamoji dedamoji THG,KD = TH,KD = 0,13 + (1616,42 x pHG, d + 3,59 x pHG, dyz + 30,99 x pHG, g. skd+ 546,36 x pHG, durp) / (7 189 601 x 100)
Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji THT,KD = 0,07+ (945 236 x TH) / 6 244 365
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina TH=2,81 + TH,KD

 

čia:

pHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur už MWh);

pHG, dyz – dyzelinio kuro kaina (Eur už tne );

pHG, skd – suskystintų dujų kaina (Eur už tne);

pHG, durp  – durpių kaina (Eur už tne).

2. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2016 m. liepos mėn. – 2017 m. birželio mėn.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo patirtas sąnaudas 7,70 tūkst. Eur, didinant šilumos kainą 0,12 ct už kWh.

3. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. spalio mėn. – 2013 m. rugsėjo mėn. ir 2014 m. spalio mėn. – 2014 m. gruodžio mėn.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo patirtas sąnaudas 0,60 tūkst. Eur, didinant šilumos kainą 0,01 ct už kWh.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo gavimo dienos gali būti skundžiamas Kauno
apygardos administraciniam teismui (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas),
Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius).

 

Savivaldybės meras                                                                                                                           Valerijus Makūnas