KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMAS NR. TS-430 ,,DĖL UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO’’

13 POSĖDIS

SPRENDIMAS
DĖL UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. TS-430
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos“, ir atsižvelgdama į UAB Komunalinių paslaugų centro 2017 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. 3-704 pateiktą prašymą dėl karšto vandens kainų nustatymo, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti UAB Komunalinių paslaugų centro:
1.1. Karšto vandens kainos (be pridėtinės vertės mokesčio), išreiškiamos formule T kv = 0,00 + T kv kd, dedamąsias:
1.1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją 0,00 Eur už kub. m;
1.1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją T kv kd.
1.2. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios T kv kd formulę:
Dedamoji Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji
T kv kd = (51,64 x T š) + (1,01 x T gv) + (0,045) x T gv pard)
čia:
T š – vienanarė šilumos kaina (įskaitant gamybą, perdavimą ir mažmeninį aptarnavimą), Eur už kWh;
T gv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, Eur už kub. m;
T gv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, Eur apskaitos prietaisui per mėn.
2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo gavimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos administraciniam teismui (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas), Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (Verkių g. 25C-1,
08223 Vilnius).

Savivaldybės meras Valerijus Makūnas