VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-71

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vietinės rinkliavos mokėtojų registro sudarymą, Vietinės rinkliavos apskaičiavimą, Vietinės rinkliavos surinkimą iš atliekų turėtojų, išieškojimą, apskaitą ir administravimą Kauno rajono savivaldybėje.
2. Šie Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. D1-950 ,,Dėl komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1–150 ,Dėl nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.
3. Dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) – tai Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.
4. Nuostatai galioja visoje Savivaldybės teritorijoje.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

5. Nuostatuose naudojamos šios sąvokos:
5.1. Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi panašios į buitines atliekas.
5.2. Komunalinių atliekų turėtojas – fizinis ar juridinis asmuo (individualios namų valdos savininkas, buto savininkas (arba daugiabučių namų savininkų bendrija bei būsto eksploatavimo įmonė (daugiabučių namų administratorius), sodo ar garažo valdos savininkas (arba sodų ir garažų bendrija), įmonė, įstaiga ir organizacija), kuris turi komunalinių atliekų bei yra apmokestintas vietine rinkliava.
5.3. Komunalinių atliekų tvarkymo paslauga – viešoji paslauga, apimanti komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų priežiūrą jas uždarius.
5.4. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava) – tai Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.
5.5. Vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys nekilnojamąjį turtą, naudojantys jį ar juo disponuojantys (išskyrus žemės sklypus) Savivaldybės teritorijoje, privalantys mokėti vietinę rinkliavą.
5.6. Nekilnojamojo turto objektai – pastatai su priklausiniais ir (ar) priskirtais naudoti žemės sklypais ar be jų, kitos patalpos, nepaisant registracijos nekilnojamojo turto registre.
5.7. Netinkami naudoti nekilnojamojo turto objektai – vadovaujantis šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka pripažinti netinkamais naudoti nekilnojamojo turto objektai.
5.8. Vietinės rinkliavos administratorius (toliau – Administratorius) – Kauno rajono savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo ar administracijos padalinys, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka pavesta administruoti Vietinės rinkliavos surinkimą.
5.9. Nekilnojamojo turto plotas – Nekilnojamojo turto registre kaip bendrasis įregistruotas nekilnojamojo turto vieneto plotas.
5.10. Nekilnojamojo turto objektas – Nekilnojamojo turto registre įregistruotas nekilnojamojo turto objektas.
5.11. Individualus namas – atskiras gyvenamasis namas, kuriame įrengti ne daugiau kaip du butai, su priklausiniais ir (ar) priskirtais naudoti žemės sklypais ar be jų.
5.12. Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame įrengti trys ir daugiau atskiriems savininkams priklausantys butai su gyvenamosiomis ir (ar) su negyvenamosiomis patalpomis.
5.13. Bendro naudojimo konteineriai – juridinių ir fizinių asmenų (Vietinės rinkliavos mokėtojų) bendrai naudojami komunalinių atliekų surinkimo konteineriai.
5.14. Individualūs konteineriai – juridiniam ar fiziniam asmeniui (komunalinių atliekų turėtojui) individualiai priskirti ir jų naudojami komunalinių atliekų konteineriai, į kuriuos komunalines atliekas šalina tik konkretus komunalinių atliekų turėtojas.
5.15. Surinkimo paslaugos teikėjas – atliekų surinkėjas, kuris pagal sutartį su Savivaldybe teikia komunalinių atliekų surinkimo paslaugas Savivaldybės teritorijoje.
5.16. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose.

III. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAI IR JŲ REGISTRAVIMAS

6. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą (susidedanti iš dviejų dedamųjų – pastoviosios ir kintamosios), nustatoma visiems Savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams.
7. Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimą organizuoja ir tvarko Administratorius, vadovaudamasis šiais Nuostatais.
8. Administratorius privalo sukurti, administruoti ir, esant reikalui, tobulinti ar atnaujinti Savivaldybės komunalinių atliekų turėtojų registro (toliau – Registras) duomenų bazę.
9. Administratoriaus registro duomenų bazėje registruojami ir tvarkomi šie duomenys apie Vietinės rinkliavos mokėtojus:
9.1. Asmens, kuriam Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai ar kuris kitu pagrindu teisėtai valdo ar naudoja šiuos objektus vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;
9.2. Vietinės rinkliavos mokėtojo identifikavimo kodas;
9.3. Nekilnojamojo turto unikalus numeris, adresas, aprašymas, pagrindinė naudojimo paskirtis;
9.4. Nekilnojamojo turto objektų, kuriems aptarnauti naudojami individualūs konteineriai, adresas, plotas, naudojamų konteinerių talpa ir tuštinimo dažnis;
9.5. Gyvenamosios paskirties objektų, kuriems aptarnauti naudojami bendro naudojimo konteineriai, adresas, plotas, gyventojų skaičius ir naudojamų konteinerių talpa;
9.6. Negyvenamosios paskirties objektų (naudojamų tiek juridinių asmenų, tiek gyventojų), kuriems aptarnauti naudojami bendro naudojimo konteineriai, adresas, plotas, naudojamų konteinerių talpa ir tuštinimo dažnis;
9.7. Kiti duomenys, kurie būtini Vietinei rinkliavai administruoti.
10. Komunalinių atliekų turėtojų pateiktus prašymus, pretenzijas ir kitus klausimus dėl jų registravimo Registro duomenų bazėje nagrinėja Administratorius.
11. Į Registro duomenų bazę taip pat įtraukiami Netinkami naudoti nekilnojamojo turto objektai. Jeigu gaunama VĮ Registrų centro pažyma apie tokio nekilnojamojo turto išregistravimą, objektas išbraukiamas iš Registro duomenų bazės.
12. Administratoriui gavus informaciją apie nekilnojamojo turto savininko mirtį, nuo įvykusio fakto stabdomas šio nekilnojamojo turto objekto Vietinės rinkliavos įmokų skaičiavimas. Atsiradus naujam savininkui (naudotojui), nekilnojamojo turto objektas įtraukiamas į Vietinės rinkliavos mokėtojų sąrašą. Naujam nekilnojamojo turto savininkui (naudotojui) perkeliama ir likusi nesumokėta buvusio (mirusio) savininko skola.
13. Administratorius Registrui būtinus duomenis renka, tvarko, saugo ir naudoja laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

IV. INFORMACIJOS, BŪTINOS REGISTRUI SUDARYTI IR VALDYTI, TEIKIMAS, ATNAUJINIMAS IR TIKSLINIMAS

14. Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimo tikslais, Administratorius, nustatyta tvarka naudojasi VĮ Registrų centro, Savivaldybės ir kitų subjektų turimais duomenimis, reikalingais Registrui ir Vietinei rinkliavai administruoti.
15. Administratoriaus prašymu papildomus duomenis turi pateikti visi Vietinės rinkliavos mokėtojai, jeigu šie duomenys būtini Registro duomenų bazės sudarymui ir jo valdymui.
16. Registro duomenys atnaujinami pagal sausio 1 d. duomenų būklę, paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms arba Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus informaciją Administratoriui.
17. Sutuoktiniai, nekilnojamąjį turtą valdantys bendrosios nuosavybės teise, laikomi vienu Vietinės rinkliavos mokėtoju.
18. Jeigu nekilnojamojo turto objekto arba jo dalies faktiškai naudojama paskirtis skiriasi nuo nekilnojamojo turto registro išraše nurodytos paskirties, nekilnojamojo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi tiesę kreiptis į Administratorių ir pateikti nekilnojamojo turto objekto ploto ar jo dalies paskirties tikslinimo deklaraciją, kurios forma pateikiama šių Nuostatų 4 priede.
19. Jeigu gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekte faktinis gyventojų skaičius yra mažesnis nei apmokestintų kintama Vietinės rinkliavos dedamąją gyventojų skaičiaus, šio objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pateikti asmenų skaičiaus bute ar individualiame gyvenamajame name deklaraciją (deklaracijos forma pateikiama šių Nuostatų 5 priede), kuri suteikia teisę nemokėti kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios už negyvenančius nekilnojamojo turto objekte fizinius asmenis.
20. Sprendimus dėl nekilnojamo turto paskirties ir gyventojų skaičiaus keitimo, šių Nuostatų 19 ir 20 punktuose nurodytais atvejais, vadovaujantis Administratoriaus nustatyta tvarka, priima Administratoriaus direktorius arba jo įgalioti asmenys.

V. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO NUSTATYMAS

21. Už Vietinės rinkliavos dydžių apskaičiavimą atsakingas Administratorius. Apskaičiuodamas Vietinę rinkliavą, Administratorius naudojasi Registro duomenų baze ir kita reikalinga informacija. Pagrindinė informacija, susijusi su Vietinės rinkliavos dydžių nustatymu ir taikymu, yra viešai prieinama.
22. Apskaičiuotus Vietinės rinkliavos dydžius, Administratorius pateikia Savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracija nustatyta tvarka teikia Vietinės rinkliavos dydžių nustatymo projektą tvirtinti Savivaldybės tarybai.
23. Vietinės rinkliavos dydžius, susidedančius iš dviejų dedamųjų – pastoviosios ir kintamosios, tvirtina Savivaldybės taryba:
23.1. Pastovioji Vietinės rinkliavos dedamoji nustatoma visiems Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkams, nekilnojamojo turto objektų savininkų atstovams, nekilnojamojo turto objektų naudotojams arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 1 dalyje.
23.2. Kintamoji Vietinės rinkliavos dedamoji nustatoma Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkams, nekilnojamojo turto objektų savininkų atstovams, nekilnojamojo turto objektų naudotojams arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 1 dalyje, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.
24. Vietinės rinkliavos dydis už kalendorinius metus nustatomas eurais su centais.
25. Mokėtina Vietinės rinkliavos suma Vietinės rinkliavos mokėtojui už kalendorinius metus apskaičiuojama eurais su centais.
26. Metinis Vietinės rinkliavos pastoviosios dalies dydis nustatomas šių Nuostatų 1 priede nurodytą rinkliavos dydį (pasirenkama pagal konkrečią nekilnojamojo turto objekto kategoriją) padauginus iš nekilnojamojo turto apmokestinamo ploto arba iš nekilnojamojo turto objektų skaičiaus (taikoma gyvenamosios paskirties objektams, gyventojų naudojamiems garažų ir sodų paskirties objektams, netinkamiems naudoti objektams).
27. Kai naudojamasi individualiais konteineriais, metinis Vietinės rinkliavos kintamos dalies dydis nustatomas šių Nuostatų 1 priede nurodytą konteinerio ištuštinimo kainą padauginus iš naudojamų konteinerių skaičiaus ir numatomo jų ištuštinimo dažnio. Atitinkamos talpos (tūrio) konteinerių bazinis ištuštinimo dažnis nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas bei nekilnojamojo turto objekte gyvenančių gyventojų skaičių, nekilnojamojo turto objekto plotą arba nekilnojamojo turto objektų skaičių. Kadangi mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos nustatytos kg, nustatant naudojamų konteinerių ištuštinimo dažnį taikomas 150 kg/m3 tūrinis svoris. Gavus nelyginį konteinerių skaičių, jis suapvalinamas į didesnę pusę (pvz. 11,2 ar 11,7 konteinerio suapvalinama iki
12 konteinerių). Minimalus individualių konteinerių ištuštinimo dažnis (minimali komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apimtis) negali būti mažesnis nei 70 proc. numatyto bazinio konteinerių ištuštinimo dažnio.
28. Kai naudojamasi kolektyviniais konteineriais, metinis Vietinės rinkliavos kintamos dalies dydis nustatomas šių Nuostatų 1 priede nurodytą rinkliavos dydį (pasirenkama pagal konkrečią nekilnojamojo turto objektų kategoriją) padauginus iš gyventojų skaičiaus (taikoma gyvenamosios paskirties objektams) arba nekilnojamojo turto apmokestinamo bendrojo ploto arba iš nekilnojamojo turto objektų skaičiaus (taikoma gyventojų naudojamiems garažų ir sodų paskirties objektams).
29. Privačioje individualaus namo valdoje ar sodų paskirties objekto žemės sklype esantiems pagalbinio ūkio paskirties nekilnojamojo turto objektams (sandėliai, garažai, dirbtuvės, pirtys, saunos, malkinės, tvartai, šiltnamiai, pavėsinių ir kt.), kurių bendras plotas neviršija 200 m2, Vietinė rinkliava neskaičiuojama.
30. Asmenims, Savivaldybės teritorijoje įsigijusiems gyvenamosios ir/ar negyvenamosios paskirties pastatus ir/ar patalpas arba pradėjusiems naudoti kitiems savininkams priklausančius gyvenamosios ir/ar negyvenamosios paskirties pastatus ir/ar patalpas, Vietinė rinkliava skaičiuojama, atsižvelgiant į įsigijimo arba pradėjimo naudoti laikotarpį. Įsigijus nekilnojamąjį turtą iki mėnesio 15 dienos, Vietinė rinkliava bus skaičiuojama už einamąjį mėnesį. Vietinė rinkliava neskaičiuojama, jei nekilnojamasis turtas įsigytas po mėnesio 15 dienos.
31. Atliekų turėtojams, netekusiems nuosavybės arba kita teise naudojamo nekilnojamojo turto, esančio Savivaldybės teritorijoje, Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą apskaičiuojama proporcingai laikui, kurį atliekų turėtojai turėjo arba kita teise naudojosi nekilnojamuoju turtu. Atliekų turėtojui netekus nekilnojamojo turto iki 15 einamojo mėnesio dienos, Vietinė rinkliava už tą mėnesį nebus skaičiuojama, jei po 15 dienos – Vietinė rinkliava skaičiuojama.
32. Perskaičiavus būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas ar apmokestinimo parametrų dydžius, Savivaldybės taryba, Administratoriaus siūlymu arba savo iniciatyva, gali keisti Vietinės rinkliavos dydžius, jeigu būtinosios sąnaudos ar apmokestinimo parametrų dydžiai skiriasi daugiau nei 10 proc. nuo galiojančios Vietinės rinkliavos nustatymo dienos. Būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų ir apmokestinimo parametrų dydžių perskaičiavimo principai pateikiami Kauno rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžio nustatymo metodikos 55 ir 56 punktuose.
33. Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika apskaičiuoti Vietinės rinkliavos dydžiai pateikti šių Nuostatų 1 priede.

VI. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA IR IŠIEŠKOJIMAS

34. Vietinę rinkliavą privalo mokėti visi fiziniai asmenys, gyvenantys arba kitu pagrindu teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus Savivaldybės teritorijoje, ir visi juridiniai asmenys, teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus Savivaldybės teritorijoje.
35. Vietinės rinkliavos surinkimą organizuoja ir vykdo Administratorius.
36. Kiekvienais metais, pagal sausio 1 d. Registro duomenis, Administratorius parengia mokėjimo pranešimą, apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos įmokas už kalendorinius metus (toliau – Mokėjimo pranešimas) ir pagal Registro duomenų bazėje turimą adresą arba kitą žinomą adresą, iki kovo 1 d. pateikia kiekvienam Vietinės rinkliavos mokėtojui. Vietinę rinkliavą įvedus nuo antro metų ketvirčio (balandžio 1 d.), Mokėjimo pranešimas pateikiamas kiekvienam Vietinės rinkliavos mokėtojui iki birželio 1 d.
37. Nekilnojamo turto objekto savininkui ar įgaliotam asmeniui raštiškai pateikus prašymą mokėjimo pranešimas gali būti siunčiamas Vietinės rinkliavos mokėtojo ar įgalioto asmens nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.
38. Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys:
38.1. Nekilnojamojo turto objekto savininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas bei kodas;
38.2. Vietinės rinkliavos mokėtojo identifikavimo kodas;
38.3. Įmokos gavėjas (pavadinimas, įmonės kodas, atsiskaitomoji sąskaita, bankas, įmokos kodas);
38.4. Fizinio arba juridinio asmens adresas ir laikotarpis, už kurį mokama Vietinė rinkliava;
38.5. Vietinės rinkliavos dydis už atitinkamą laikotarpį.
39. Vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį į Mokėjimo pranešime nurodytą Vietinės rinkliavos surenkamąją sąskaitą iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės dienos:
39.1. už pirmą ketvirtį – iki kovo 31 d.;
39.2. už antrą ketvirtį – iki birželio 30 d.;
39.3. už trečią ketvirtį – iki rugsėjo 30 d.;
39.4. už ketvirtą ketvirtį – iki gruodžio 31 d.
40. Jeigu Vietinės rinkliavos mokėtojas pageidauja, Vietinę rinkliavą gali sumokėti už visus metus iš karto. Tokiu atveju, pasikeitus nekilnojamojo turo objekto savininkui (naudotojui) ir Vietinės rinkliavos dydžiui, ji nebus perskaičiuojama.
41. Jeigu Vietinės rinkliavos mokėjimo pradžia naujai Savivaldybėje atsiradusiam Vietinės rinkliavos mokėtojui nesutampa su kalendorinių metų pradžia, Mokėjimo pranešimai formuojami ir siunčiami pagal apskaičiuotas Vietinės rinkliavos įmokas perskaičiuotam laikotarpiui iki metų pabaigos. Vietinės rinkliavos įmokų dydis proporcingai padalijamas mėnesiais ir ketvirčiais.
42. Mokėjimo pranešimai pagal Registro duomenis naujai atsiradusiam Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikiami iki to mėnesio, nuo kurio pradedam mokėti Vietinė rinkliava, paskutinės dienos.
43. Vietinė rinkliava perskaičiuojama pasikeitus Vietinės rinkliavos dydžiui, nekilnojamojo turto objekto savininkui (naudotojui) ir/arba atsiradus naujam Vietinės rinkliavos mokėtojui.
44. Vietinė rinkliava gali būti mokama Mokėjimo pranešime nurodytose vietose.
45. Jeigu vienam asmeniui priklauso keli nekilnojamojo turto objektai, už kuriuos pagal šiuos Nuostatus turi būti mokama Vietinė rinkliava, jis privalo sumokėti už visus šiuos objektus.
46. Jei yra keli nekilnojamo turto objekto savininkai ar valdytojai, už Vietinės rinkliavos sumokėjimą ir duomenų pateikimą atsakingas kiekvienas iš jų, atitinkamai už disponuojamą nekilnojamo turto objekto dalį arba bendraturčių raštu įgaliotas asmuo.
47. Už Vietinės rinkliavos įmokos priėmimo paslaugą moka Vietinės rinkliavos mokėtojas pagal įstaigos, kurioje ši paslauga teikiama, nustatytus tarifus.
48. Mokant Vietinę rinkliavą mokėtojas nurodo:
48.1. Įmokos gavėją (pavadinimas, įmonės kodas, atsiskaitomojo sąskaita, bankas, įmokos kodas);
48.2. Fizinio asmens vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą bei kodą;
48.3. Fizinio arba juridinio asmens adresą ir laikotarpį, už kurį mokama Vietinė rinkliava;
48.4. Mokamą sumą.
49. Savivaldybės biudžetinės sąskaitos administratorius kiekvieną dieną pateikia Administratoriui duomenis apie sumokėtą Vietinę rinkliavą (vietinės rinkliavos mokėtojus ir jų sumokėtas pinigų sumas) arba suteikia prieigą (be teisės atlikit bet kokius veiksmus) prie biudžetinės sąskaitos.
50. Administratorius, gavęs duomenis iš Savivaldybės biudžetinės sąskaitos administratoriaus, apie sumokėtą Vietines rinkliavą per 15 kalendorinių dienų identifikuoja skolininkus ir pradeda skolų išieškojimo procedūras.
51. Gavęs raginimą sumokėti Vietinę rinkliavą arba jos dalį, Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo nurodyto dydžio sumą sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo raginimo išsiuntimo dienos.
52. Vietinės rinkliavos mokėtojas, nesumokėjęs Vietinės rinkliavos per šių Nuostatų 39 punkte nurodytą terminą, už kiekvieną uždelstą dieną privalo sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka nuo laiku nesumokėtos įmokos sumos. Vietinės rinkliavos mokėtojas atleidžiamas nuo delspinigių mokėjimo Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais pagrindais.
53. Vietinės rinkliavos nesumokėjus per šių Nuostatų 39 punkte nurodytą terminą ji išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių ir antstolių paslaugomis.
54. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, Vietinė rinkliava juridiniam asmeniui priklausantį nekilnojamąjį turtą yra neskaičiuojama, jei bankroto administratorius praneša, kad juridinis asmuo nevykdys jokios veiklos.
55. Administratorius gali kreiptis į Savivaldybę dėl skolų pripažinimo beviltiškomis.

VII. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO PATIKSLINIMO IR SUMAŽINIMO REGLAMENTAVIMAS

56. Nuo kintamosios Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, deklaravę, kad nemažiau kaip 3 mėnesius nekilnojamo turto objekte nebus gyvenama arba jame nebus vykdoma ūkinė veikla.
57. Asmenys, siekiantys, kad jiems Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausantys nekilnojamojo turto objektai būtų tam tikram laikui atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo, Administratoriui turi pateikti:
57.1. Prašymą atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios, kurio forma pateikiama šių Nuostatų 2 priede;
57.2. Prašymo formoje prašomą papildomą informaciją apie nekilnojamojo turto objekto naudojimą (elektros energijos tiekėjo pažyma, seniūnijos pažyma).
58. Nekilnojamojo turto objektas, kuris yra netinkamas naudoti ir visiškai nenaudojamas, nekilnojamojo turto objekto savininko argumentuotu prašymu gali būti įtrauktas į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją ir už jį nemokama ne tik kintamoji, bet ir pastovioji Vietinės rinkliavos dedamoji.
59. Asmenys, siekiantys, kad jiems Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausantys nenaudojami nekilnojamojo turto objektai būtų įtraukiami į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją, Administratoriui turi pateikti:
59.1. Prašymą, kurio forma pateikiama šių Nuostatų 3 priede;
59.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pažymą, jeigu namas yra sudegęs, arba statinio (–ių) techninės priežiūros patikrinimo aktą, jeigu nekilnojamojo turto objektas yra netinkamas naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintas.
60. Pastovios Vietinės rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dedamųjų taip pat nemoka negyvenamų statinių, registruotų nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.
61. Jei Vietinės rinkliavos mokėtojas iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos nesumoka šių Nuostatų VII skyriuje nurodytais atvejais patikslinto Vietinės rinkliavos dydžio, šis dydis anuliuojamas, Vietinės rinkliavos dydis perskaičiuojamas vadovaujantis šių Nuostatų 1 priedu ir Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikiamas raginimas sumokėti Vietinę rinkliavą.
62. Sprendimus dėl šių Nuostatų 56, 58 ir 60 punktuose nurodytų nuostatų taikymo priima Administratoriaus direktorius arba jo įgalioti asmenys.

VIII. VIETINĖS RINKLIAVOS ADMINISTRAVIMAS IR RINKIMO KONTROLĖ

63. Vietinės rinkliavos įmokų sumokėjimo apskaitą tvarko Savivaldybės biudžetinės sąskaitos administratorius.
64. Vietinės rinkliavos permokų grąžinimo ir skolų išieškojimo administravimą vykdo Administratorius.
65. Administratorius įskaito kaip įmoką už būsimą atsiskaitymo laikotarpį arba pagal mokėtojo rašytinį prašymą grąžina jau sumokėtą Vietinę rinkliavą šiais atvejais:
65.1. Kai Vietinės rinkliavos mokėtojas sumoka didesnio dydžio nei Mokėjimo pranešime nuodytą arba neteisingai apskaičiuotą Vietinės rinkliavos sumą;
65.2. Kai Vietinės rinkliavos mokėtojui, šių Nuostatų nustatyta tvarka, nustatomas mažesnis Vietinės rinkliavos dydis.
66. Vietinės rinkliavos permoka ar Vietinės rinkliavos įmoka grąžinama per
30 kalendorinių dienų nuo rašytinio prašymo grąžinti permoką gavimo datos.
67. Tuo atveju, kai rašytinis prašymas arba komisijos sprendimas gautas po gruodžio 1 d., Vietinės rinkliavos permoka grąžinama kitais kalendoriniais metais iki vasario 1 d.
68. Vietinės rinkliavos permoka grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo pateiktas per vienerius metus nuo grąžinti prašomos rinkliavos sumokėjimo datos ir mokėtojas neturi įsiskolinimo už ankstesnį laikotarpį.
69. Administratorius, gavęs iš Savivaldybės biudžetinės sąskaitos administratoriaus duomenis apie sumokėtą Vietinę rinkliavą, iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 d. pateikia Savivaldybės administracijai ataskaitą apie priskaičiuotą ir surinktą Vietinę rinkliavą bei susidariusią nepriemoką per praėjusius metus.
70. Savivaldybės administracija yra atsakinga už administracinę Vietinės rinkliavos priežiūrą.
71. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja vietos mokesčio administratorius, Savivaldybės kontrolierius ir Valstybės kontrolė.

IX. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS ir ATSAKOMYBĖ

72. Vietinės rinkliavos mokėtojų teisės:
72.1. Susipažinti su duomenimis apie juos, sukauptais Registre, bei pagrindine informacija, susijusia su Vietinės rinkliavos dydžiais, jų nustatymu ir komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudomis;
72.2. Pateikus patvirtinančius dokumentus reikalauti, kad Administratorius pakeistų ar patikslintų apie juos Registre sukauptus duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;
72.3. Teikti prašymą ir reikalauti patikslinti netinkamai paskaičiuotus Vietinės rinkliavos dydžius ir įmokas;
72.4. Administratoriui pateikti raštinį prašymą, gauti Mokėjimo pranešimus pagal nuolatinę gyvenamąją vietą ar dabartinę buveinę;
72.5. Pasikeitus nekilnojamojo turto objekto savininkui kreiptis su prašymu patikslinti Vietinės rinkliavos dydį per 30 kalendorinių dienų nuo nekilnojamojo turto objekto nuosavybės teisės pasikeitimo.
73. Vietinės rinkliavos mokėtojų pareigos:
73.1. Mokėti Savivaldybės tarybos nustatytus Vietinės rinkliavos dydžius, pagal gautą Mokėjimo pranešimą, šių Nuostatų nustatytais terminais;
73.2. Administratoriaus prašymu pateikti visus duomenis, reikalingus Vietinės rinkliavos dydžiams nustatyti;
73.3. Perleidžiant nekilnojamojo turto objektą informuoti naują savininką (naudotoją) apie prievolės mokėti Vietinę rinkliavą įvykdymą, o naujas savininkas (naudotojas) turi informuoti Administratorių apie prievolės pradžią ar pasikeitimą raštu per
30 kalendorinių dienų;
73.4. Negavus Mokėjimo pranešimo per 30 kalendorinių dienų nuo Vietinės rinkliavos mokėjimo pradžios, kreiptis į Administratorių.
74. Vietinės rinkliavos mokėtojai, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis Vietinės rinkliavos nustatymui, laiku nemokantys Vietinės rinkliavos, pažeidžia šiuos Nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir už tai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

X. VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

75. Vietinės rinkliavos lengvatas nustato ir taiko Savivaldybės taryba atskiru sprendimu.
76. Suteikiamos Vietinės rinkliavos lengvatos yra kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

XI. MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PRIPAŽINIMAS BEVILTIŠKA IR PASIBAIGUSIA

77. Beviltiška skola gali būti pripažinta ta skolininko (juridinio ar fizinio asmens) negrąžinta skola, jos dalis, delspinigiai, kurių neįmanoma ar netikslinga išieškoti dėl šių priežasčių:
77.1. Praėjus daugiau kaip vieniems metams nuo tos dienos, kai buvo pradėti skolos išieškojimo veiksmai, nerasta skolininko turto arba rastas turtas yra nelikvidus (neįmanoma jo realizuoti), arba jei rasto turto pakanka tik daliai skolos padengti, beviltiška pripažįstama likusi skolos dalis arba nustatoma, kad skolininko ekonominė (socialinė) padėtis yra sunki (pvz., vykdoma bankroto procedūra ir pan.);
77.2. Skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu ir nėra įpėdinių, galinčių atsakyti už skolinius įsipareigojimus;
77.3. Skolininkas yra likviduotas ir išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, neegzistuoja jo skolų (teisių ir pareigų) perėmėjas, turintis pakankamai turto skoloms sugrąžinti;
77.4. Pasibaigė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyti ieškininės senaties terminai ieškinio reikalavimams (dėl pagrindinio įsiskolinimo arba dėl netesybų (baudos, delspinigių)) pareikšti;
77.5. Numatomos skolos išieškojimo išlaidos didesnės už pačią skolą.
78. Administratoriaus direktoriaus sudaryta komisija, išanalizavusi skolų negrąžinimo priežastis ir nustačiusi, kad skola atitinka Nuostatų 77 punkte nurodytų skolų pripažinimo beviltiškomis pagrindus, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą pripažinti skolą beviltiška kartu su motyvuota išvada, kodėl siūloma skolą pripažinti beviltiška, ir išvadą pagrindžiančių bei savo pastangas šioms skoloms susigrąžinti įrodančių dokumentų kopijas.
79. Skolų beviltiškumą ar pastangas susigrąžinti skolas liudijančiais dokumentais yra laikomi dokumentai, kurie leidžia padaryti išvadą, kad atgauti skolų negalima ir Administratorius stengėsi skolas susigrąžinti. Gali būti pateikiami šie dokumentai:
79.1. Įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) sprendimas, nuosprendis, kuriais patvirtinama Administratoriaus teisė susigrąžinti skolas, antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas;
79.2. Skolų suderinimo aktai (su juridiniais asmenimis), susitikimų su skolininku protokolai, susirašinėjimo su skolininku įrodymai: registruoti laiškai, telegramos, fakso pranešimai, bankų, audito firmų ir kitų organizacijų rašytinė informacija, susijusi su skolininko finansinės būklės įvertinimu, ir kiti dokumentai;
79.3. Dokumentai, patvirtinantys turto neradimo arba rasto turto nerealizavimo (buvo bandoma realizuoti, tačiau neatsirado pirkėjų, arba turtas nebuvo realizuotas) faktus, arba dokumentus dėl turto neradimo likusios skolos daliai padengti, dėl rasto turto nerealizavimo (kai rasto turto pakanka tik daliai skolos padengti) arba skolininko sunkią ekonominę (socialinę) padėtį įrodantys dokumentai apie skolininko gaunamas pajamas, apie turimą viešajame registre registruojamą turtą, apie Savivaldybės teikiamą paramą ir kiti dokumentai (apie šeimos sudėtį, sveikatos būklę, buvimą įkalinimo įstaigoje ir panašiai);
79.4. Tais atvejais, kai skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu, skolų beviltiškumą ir pastangas jas susigrąžinti įrodo dokumentai, kurie patvirtina skolininko mirties faktą, taip pat faktą, kad skolininko palikto turto nepakanka šioms skoloms susigrąžinti, o tais atvejais, kai už palikėjo skolas įpėdinis atsako visu savo turtu – dokumentai, kurie patvirtina faktą, jog įpėdinio turto nepakanka palikėjo skoloms sugrąžinti.
80. Skolos beviltiškomis pripažįstamos (nurašytinų beviltiškų skolų sąrašas tvirtinamas) ir nurašomos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Administratoriaus direktoriaus sudarytos komisijos siūlymą.
81. Mokestinės nepriemokos, pripažintos beviltiškomis ir pasibaigusiomis, anuliuojamos Administratoriaus apskaitos sistemoje ir išimamos iš apskaitos.

XII. VIETINĖS RINKLIAVOS ĮMOKŲ PANAUDOJIMAS

82. Vietinės rinkliavos įmokos naudojamos apmokėti išimtinai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas, Vietinės rinkliavos administravimo, visuomenės švietimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais išlaidoms padengti ir kitoms priemonėms, numatytoms Savivaldybės ir regiono atliekų tvarkymo plane, įgyvendinti.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

83. Administratorius yra atsakingas už šių Nuostatų vykdymą, Vietinės rinkliavos dydžių rinkliavos mokėtojams apskaičiavimo teisingumą bei savalaikį mokėjimo pranešimų pateikimą rinkliavos mokėtojams.
84. Šių nuostatų vykdymą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius ir jo įgalioti asmenys.
85. Administratorius yra atsakingas už šių Nuostatų pakeitimo projektų rengimą ir derinimą su Savivaldybe. Nuostatai keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu.
86. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, nereglamentuoti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.
87. Ginčai dėl Vietinės rinkliavos nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Vietinės rinkliavos dydžiai – 1 priedas

Prašymas atleisti nuo kintamos vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo – 2 priedas

Prašymas dėl nekilnojamojo turto objekto įtraukimo į netinkamų naudoti ir/ar nenaudojamų nekilnojamojo turto objektų kategoriją – 3 priedas

Nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo deklaracija – 4 priedas

Asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ar individualiame gyvenamajame name deklaracija – 5 priedas