Direktoriaus pavaduotojas

Atlieka šias funkcijas:

1. vadovauja ūkinei veiklai šiose srityse: šilumos gamybos, perdavimo ir gatvių apšvietimo objektų priežiūros, vandentvarkos ir viešųjų erdvių tvarkymo, daugiabučių namų bendro naudojimo patalpų administravimo, transporto paslaugų ir kt . Jis užtikrina, kad materialiniai ir finansiniai ištekliai būtų panaudojami efektyviai ir tikslingai;

2. organizuoja jam pavaldžių tarnybų ir struktūrinių padalinių dalyvavimą:

2.1. sudarant einamuosius ir perspektyvinius gamybos planus,

2.2. kuriant įmonės veiklos strategiją ir rengiant įmonės finansinius planus,

2.3. sudarant saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, asmens higienos ir sanitarijos priemonių planus,

2.4. sudarant darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo planus.

3. konroliuoja:

3.1. pavaldžių tarnybų ir struktūrinių padalinių darbuotojų veiklą pagal patvirtintus pareiginius nuostatus ir bendrovės vadovo pavedimu koordinuoja atskirų tarnybų įpareigojimų ir nurodymų vykdymą,

3.2.      kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų,

3.3.      vidaus darbo taisyklių vykdymą,

3.4.      pavaldžių tarnybų finansinius ir ekonominius veiklos rodiklius,

3.5.       ar tikslingai panaudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai.

4.   užtikrina:

4.1.      gamybinės veiklos techninio lygio augimą,

4.2.      taupų pagrindinių ir apyvartinių fondų panaudojimą,

4.3.      atliekamų darbų ir suteikiamų paslaugų kokybę.

5. vadovauja veiklai, kurios metu ieškoma būdų, kaip:

5.1. taupyti resursus ir kompleksiškai naudoti materialinius išteklius,

5.2. didinti gamybos efektyvumą,

5.3. gerinti ekonominius rodiklius ir formuoti ekonominių veiklos indikatorių sistemą,

5.4. tobulinti žaliavų, medžiagų, apyvartinių lėšų ir materialinio turto naudojimo   normavimą.

6. kontroliuoja tinkamą uždavinių ir paslaugų tiekimo įsipareigojimų vykdymą;

7. užtikrina, kad visos transporto priemonės būtų naudojamos racionaliai;

8. kontroliuoja atliktų darbų ir paslaugų kokybę;

9. koordinuoja jam pavaldžių tarnybų ir padalinių darbą;

10. kontroliuoja jam pavaldžių tarnybų ir padalinių užduočių ir planų vykdymą;

11.užtikrina, kad būtų laikomasi įmonės vidaus tvarkos taisyklių;

12. kontroliuoja, kad būtų vykdomi kiti įmonės vadovo nurodymai ir įpareigojimai.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Direktoriaus pavaduotoju skiriamas asmuo, turintis aukštąjį vadybos ar inžinieriaus išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovo darbo patirtį komunalinio ūkio srityje.

Direktoriaus pavaduotojas turi žinoti (išmanyti):

1. Lietuvos Respublikos įstatymus, viešojo administravimo instrukcijų potvarkius, įsakymus   instrukcijas ir kitus dokumentus, nustatančius atitinkamos gamybos šakos raidos kryptį ir įmonės finansinę bei ekonominę veiklą;

2. įmonės profilį, specializaciją ir struktūros ypatumus;

3. įmonės techninės, ekonominės ir finansinės padėties perspektyvas;

4. įmonės gamybinius pajėgumus;

5. įmonės gamybinės, ūkinės, finansinės ir ekonominės veiklos planų rengimo ir tvirtinimo tvarką,

6. ūkininkavimo bei finansinės vadybos metodus.

Direktoriaus pavaduotojas privalo žinoti:

1. gamybos, darbo ir valdymo organizavimą, ekonomiką;

2. darbo saugos, gamybinės sanitarijos ir priešgaisrinės apsaugos normas ir taisykles.