Eksploatacinio-techninio skyriaus viršininkas

Atlieka šias funkcijas:

1. Paskirsto, koordinuoja ir kontroliuoja šio skyriaus struktūroje esančius padalinius ir specialistų darbą, pagal patvirtintus pareiginius nuostatus ir duotus papildomus tarnybinius nurodymus bei pavedimus, iškilusius gamybinės veiklos eigoje.

2. Užtikrina patikiną, geros kokybės vandens tiekimą.

3. Užtikrina nuotėkų nuvedimą ir valymą  gerinant Kauno rajono ekologinę būklę

4. Užtikrina patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą gyventojams.

5. Užtikrina daugiabučių namų eksploataciją ir šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemų eksploataciją, atsižvelgiant į realiai sukauptas lėšas.

6. Užtikrina šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų patikimą ir efektyvų darbą.

7. Užtikrina butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės  objektų  administravimą, darbo organizavimą ir koordinavimą, susijusį su bendro naudojimo objektų išsaugojimu ir panaudojimu pagal tikslinę paskirtį, prisilaikant statinių techninio regla-mento, priežiūros ir eksploatavimo taisyklių ir nustatant pastatų techninio lygio , aplinkos apsaugos ir kitų privalomų reikalavimų realią padėtį.

8. Užtikrina sistemingą ir savalaikį pastatų priežiūros žurnalų ir kitų reikalingų dokumentų paruošimą ir tvarkingą užpildymą.

9. Užtikrina  per  ataskaitinį  laikotarpį  padaliniuose  atliktų  darbų , suvartotos energijos, kuro,  pakelto ir nukanalizuoto vandens ir  suteiktų  kitų paslaugų palyginamosios analizės duomenų savalaikį  ir  kvalifikuotą  paruošimą.

10. Užtikriną savalaikį atliekamų  remonto darbų defektinių aktų paruošimą, suderinimą  ir patvirtinimą.

11.  Užtikrina  pirminių duomenų reikalingų atskirų  padalinių ir skyriaus specialistų pers-pektyvinių planų paruošimui, savalaikį sukaupimą, projekto paruošimą ir suderinimą su bendrovės vyriausiuoju inžinieriumi.

12. Planinio ir  ataskaitinio  laikotarpio  eigoje  nuolat  vykdo atskirų padalinių ir skyriaus specialistų darbo planų eigos kontrolę.

13. Siekia gerų darbo rezultatų ir saugo gerą bendrovės vardą.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįji  techninį išsimokslinimą, 5 metų praktinės patirties darbo stažą, sugebantis savarankiškai spręsti įvairius  techninio bei ekonominio pobūdžio klausimus, žinantis bendravimo su žmonėmis ypatumus, mokantis dirbti kompiuteriu.

2. Eksploatacinio – techninio skyriaus viršininkas privalo žinoti:

2.1. bendrovės valdymo principus;

2.2. įstatyminius darbo organizavimo principus;

2.3. bendrovės veiklos rūšių technologinius pagrindus ir darbo specifiką;

2.4. bendrovės finansines ir technines galimybes;

2.5. saugos darbe, aplinkos apsaugos ir elektrosaugos, pastatų ir šildymo bei karšto van-dens sistemų eksploatacijos ir butų bei kitų patalpų bendro naudojimo objektų admi-nistravimo reikalavimus;

2.6. ūkinių sutarčių sudarymo tvarką;

2.7. perspektyvinių ir einamųjų  planų sudarymo tvarką ir esmę;

2.8. bendravimo psichologijos pagrindus.