Vyr. Kontrolierius

Atlieka šias funkcijas:

1. Užtikrinti savalaikį vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei išvežimo sutarčių sudarymą su gyventojais, įmonėmis ir  organizacijomis.

2. Užtikrinti, kad  sudarant sutartis būtų įvardyta tinklų aptarnavimo ribos. Esant būtinumui prie sutarties pridedant šalių suderintą tinklų išdėstymo schemą.

3. Užtikrinti kiekvieno ataskaitinio laikotarpio ( mėnesio, ketvirčio, metų) detalizuotos mokesčių skleistinės ir skolų analizės suvestinė savalaikį paruošimą.

4. Užtikrinti nuolatinę  skolininkų kontrolę, ieškant teisėtų  ir priimtinų  būdų abonentų skolų sumažinimui.

5. Užtikrinti savalaikį ir kvalifikuotą reikiamos medžiagos paruošimą ir pateikimą teismui dėl  skolų  išieškojimo iš abonentų už suteiktas komunalines paslaugas .

6. Užtikrinti kvalifikuotą bendrovės interesų atstovavimą teisme ir operatyvų bei nuoseklų bendradarbiavimą su antstoliais, padengiant skolas pagal teismo vykdomuosius  raštus.

7. Užtikrinti nuolatinį įspėjimų ir paraginimų abonentams dėl skolų paruošimą ir įteikimą.

8. Dalyvauti  ruošiant  vandens  sunaudojimo ir nuotekų nuvedimo suvestines už ataskaitinį laikotarpį (mėnesį, ketvirtį, metus).

9.  Nuolat dalyvauti naujų abonentų priėmimo į eksploataciją  komisijos darbe ir užtikrinti savalaikį  sutarčių paruošimą ir pasirašymą.

10. Užtikrinti savalaikį šalto vandens apskaitos prietaisų patikros ar pakeitimo darbų organizavimą ir kontrolę.

11.  Nuolat analizuoti daugiabučių namų įvadinių šalto vandens apskaitos  prietaisų  ir faktiškai deklaruotų atskirų butų rodmenų duomenis. Esant reikalui, nedelsiant  organizuoti neeilinius abonentų  patikrinimus.

12. Užtikrinti nuolatinę gyventojų, įmonių ir organizacijų savalaikio apmokėjimo už šaltą vandenį, nuotėkas šiluminę energiją  ir kitas komunalines paslaugas kontrolę.

13. Užtikrinti,  kad  pavaldūs  darbuotojai dirbtų efektyviai ir siektų geresnių  bendrovės veiklos rezultatų.

14. Dalyvauti ruošiant bendrovės  perspektyvinius  planus, prognozuojant  gamybinės veiklos veiksmų strategiją  ir  sudarant  programas dėl  naujų  veiklos  rūšių  įsisavinimo.

15. Užtikrinti geranorišką  bendradarbiavimą su kitais bendrovės darbuotojais.

16. Užtikrinti mandagų ir kultūringą elgesį su interesantais, pateikiant jiems kvalifikuotą informaciją  dominančiais klausimais.

17. Kontroliuoti  vidaus darbo tvarkos taisyklių  ir  pareiginių nuostatų vykdymą.

18. Siekti geresnių darbo rezultatų ir skatinti laisvą, protingą riziką darbe bei  saugoti gerą bendrovės vardą.

19. Užtikrinti savalaikį informacijos paruošimą abonentams apie  teikiamas  paslaugas  ir  mokesčių  tarifų  pasikeitimus.

20. Vykdyti kitus bendrovės vadovo nurodymus ir įpareigojimus , iškylančiais gamybinės veiklos klausimais.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Priimamas asmuo, turintis aukštąjį išsimokslinimą, 5 metų praktinės patirties darbo stažą, sugebantis savarankiškai spręsti įvairius ekonominio ir organizacinio pobūdžio klausimus, žinantis bendravimo su žmonėmis ypatumus, mokantis dirbti kompiuteriu.