Inžinierius – Energetikas

Atlieka šias funkcijas:

1. Užtikrina patikimą objektų aprūpinimą elektros energija ir tam skirtomis techninėmis priemonėmis, siekiant užtikrinti patikimą ir savalaikį vandens, šilumos tiekimą ir nuotekų nuvedimą eksploatuojamuose objektuose.

2. Sudaro  darbo planus, surašo defektinius aktus, užtikrina ritmingą planų vykdymą, ekonomišką darbo užmokesčio, energijos ir medžiagų naudojimą, ekonomiškai naudoja turimus įrenginius, įrankius ir prietaisus.

3. Nuolat ieško darbo našumo augimo rezervų bendrovėje .

4. Tikrina atliktų darbų kokybę.

5. Suderinęs su skyriaus viršininku aprūpina dirbančiuosius reikalingomis medžiagoms, įrankiais, prietaisais, rūpinasi operatyviu , dalykiniu ryšiu tarp bendrovės gamybinių padalinių.

6. Vadovauja bendrovės elektrikams.

7.Teikia pasiūlymus įkainių peržiūrėjimui.

8. Praveda saugumo technikos instruktažus darbuotojams darbo vietose.

9. Užtikrina, kad dirbantieji laikytųsi darbo drausmės, griežtai vykdytų darbų saugos , priešgaisrinės saugos,  gamybinės sanitarijos taisyklių ir normų.

10. Vadovauja, kaip ITD darbuotojas, įvykus avarijai elektros, šildymo, šalto ir karšto  vandens vamzdynuose.

11. Vykdo saugumo technikos, saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas.

12. Supažindina elektrikus su darbų vykdymo schema ir darbų vykdymo ribomis.

13. Seka, kad būtų tvarkingi apšvietimo įrenginiai.

14. Operatyviai išsiaiškina ir atsako į gautus iš gyventojų skundus.

15. Atlieka aptarnaujamų objektų elektros įrengimų periodinį patikrinimą.

16. Pildo elektros įrengimų ir įrankių tikrinimo žurnalą.

17. Įvykus gedimui arba avarijai elektros įrengimuose ,operatyviai likviduoja, o nesant galimybių praneša elektros tinklams.

18. Pildo medžiagų nurašymo aktus.

19.  Seka ar teisingai užrašomi matavimo prietaisų parodymai.

20.Vykdo skyriaus viršininko paskirtas užduotis, susijusias su bendrovės gamybine veikla.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį arba  aukštesnįjį techninį išsilavinimą,praktinės darbo patirties, ir vadovaujamo darbo stažą, sugebantis savarankiškai spręsti techninius – inžinerinius klausimus, turintis darbo kompiuteriu pagrindus ir saugos darbe atestavimo pažymėjimą.