Vyr. ekonomistė

Atlieka šias funkcijas:

1. Vykdo ekonominę įmonės veiklą, kurios tikslas – didinti įmonės efektyvumą, rentabilumą, gaminamos produkcijos kokybę, leisti į gamybą naujas produkcijos rūšis, siekti gerų galutinių rezultatų optimaliai naudojant materialinius, darbo ir finansinius išteklius.

2. Ruošia pradinius duomenis ūkinės,

finansinės, gamybinės bei komercinės įmonės veiklos projektams (verslo planams) sudaryti, siekiant didinti produkcijos realizavimą ir pelną.

3. Apskaičiuoja materialines, darbo bei finansines išlaidas, reikalingas produkcijai gaminti ir realizuoti, naujoms produkcijos rūšims, progresyviai technikai ir technologijoms įdiegti į gamybą.

4. Analizuoja įmonės ir jos padalinių ūkinę veiklą, rengia priemones, kaip užtikrinti ekonomiją, didinti gamybos rentabilumą, gaminamos produkcijos konkurencingumą, darbo našumą, mažinti gamybos ir produkcijos realizavimo išlaidas, šalinti nuostolius ir negamybines išlaidas, gaminti papildomą produkcijos kiekį.

5. Nustato ekonominį darbo ir gamybos organizavimo, naujos technikos bei technologijų diegimo, racionalizacinių pasiūlymų ir išradimų efektyvumą.

6. Dalyvauja:

6.1. Nagrinėjant parengtus gamybos bei ūkinius planus.

6.2. Vykdant išteklių taupymo darbus.

6.3. Diegiant ir tobulinant vidaus ūkio atsiskaitymus.

6.4. Tobulinant pažangias darbo ir valdymo organizavimo formas.

6.5. Tobulinant planų bei apskaitos dokumentaciją.

7. Formina dokumentus sudarant sutartis, žiūri, kad būtų laikomasi sutartyse numatytų įsipareigojimų terminų.

8. Kontroliuoja, kaip įgyvendinami įmonės bei jos padalinių planiniai uždaviniai, kaip naudojami vidaus ūkio ištekliai.

9. Dalyvauja rengiant rinkodaros tyrimus ir prognozuojant gamybos raidą.

10. Atlieka darbą, susijusį su nereglamentiniais skaičiavimais ir kontrole, kaip tinkamai vykdyti skaičiavimo operacijas.

11. Tvarko gamybinės įmonės bei jos padalinių veiklos rezultatų ekonominių rodiklių apskaitą, taip pat sudarytų sutarčių apskaitą.

12. Iki nustatytų terminų ruošia periodines ataskaitas.

13. Formuoja, tvarko ir saugo ekonominės informacijos duomenų bazę, keičia paprastą ir normatyvinę informaciją, naudojamą apdorojant duomenis.

14. Dalyvauja keliant ekonominius uždavinius ar formuojant atskirus jų etapus, kuriuos galima pasiekti pasitelkus skaičiavimo techniką; nustato gatavų projektų, algoritmų, taikomųjų programų paketų, leidžiančių kurti ekonomiškai pagrįstas ekonominės informacijos apdorojimo sistemas, naudojimo galimybes.

15. Studijuoja specialiąją literatūrą apie atliekamą darbą bei susijusią su vykdomų tyrimų tematika; ruošia įvairius ekonominius pagrindimus, informacinius pranešimus, periodines ataskaitas, anotacijas ir apžvalgas.

16. Vykdo atskirus tarnybinius savo tiesioginio vadovo pavedimus.

17. Vadovaudamasis metodikomis ruošia šilumos tiekimo, vandens ir nuotekų šalinimo tarifus, rengia kitų paslaugų įkainius.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Ekonomistu skiriamas asmuo, turintis aukštąjį profesinį (ekonominį) išsilavinimą, nekeliant reikalavimų darbo stažui, ar vidurinįjį profesinį (ekonominį) išsilavinimą ir ne mažesnį, nei 3 metų,darbo stažą.

Ekonomistas turi žinoti (išmanyti):

1. Įstatyminius aktus, nutarimus, įsakymus, kitus norminius aktus, metodinę medžiagą, susijusią su įmonės veiklos planavimu, apskaita ir analize.

2. Kaip organizuoti planinį darbą.

3. Kaip  rengti įmonės ūkinės, finansinės bei gamybinės veiklos perspektyvius ir metinius  planus.

4   Kaip rengti verslo planus.

5. Planų ir apskaitos dokumentaciją.

6  Kaip rengti materialinių, darbo ir finansinių išlaidų normatyvus.

7  Ekonominės analizės ir įmonės bei jos padalinių veiklos rodiklių apskaitos metodus.

8  Ekonominio naujos technikos ir technologijų, darbo organizavimo, racionalizacinių  pasiūlymų ir išradimų diegimo efektyvumo nustatymo metodus.

9  Skaičiavimo darbų atlikimo metodus ir priemones.

10. Dokumentų forminimo taisykles sudarant sutartis.

11. Kaip organizuoti operatyviąją ir statistinę apskaitą.

12. Kada ir kaip sudaryti nustatytas ataskaitas.

13. Kaip racionaliai organizuoti ekonominę įmonės veiklą rinkos ekonomikos sąlygomis.

14. Ekonomiką, gamybos, darbo ir valdymo organizavimą.

15. Gamybos technologijų pagrindus.

16. Įmonės veiklos organizavimo metodus.

17. Skaičiavimo technikos eksploatacijos taisykles, jos taikymo galimybes techniniams bei  ekonominiams skaičiavimams vykdyti ir ūkinei įmonės veiklai analizuoti.

18. Darbo įstatymus, vidaus darbo tvarkos taisykles, darbo saugos taisykles ir normas.