SEKRETORĖS – ARCHYVARĖ

Atlieka šias funkcijas:

1. Organizuoja bendrovės raštvedybą.

2.  Seka aukštesnių įstaigų įsakymų , nutarimų, potvarkių, sprendimųir kitų dokumentų  užduočių vykdymą.

3.  Peržiūri gautą  korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, registruoja, atiduoda pagal paskirtį  arba su vadovo rezoliucija įteikia ją vykdytojams.

4.  Sutvarko siunčiamą  korespondenciją:  registruoja, patikrina ar teisingai įforminta, surūšiuoja, markiruoja vokus ir išsiunčia.

5.   Spausdina  ir  daugina   dokumentus, perduoda telefaksus, telegramas ir kt.

6.   Koordinuoja rengiamų dokumentų įforminimą tvarkymą ir vykdymą.

7.  Atlieka kitus bendrovės vadovo ir kitų  atsakingų darbuotojų pavedimus,  susijusius su   informacijos pateikimu, paruošimu bei dokumentø tvarkymu.

8.  Pagal  nustatyta  tvarką  aprašo,  sistemina ,  šifruoja   bendrovės dokumentus.

9.  Sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų aprašymus bei jų tęsinius.

10. Teikia derinti  nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus bendrovės Ekspertų komisijai ir  tvirtinti bendrovės vadovui.

11.  Rengia dokumentų, atrinktų naikinti aktus, pateikia juos derinti bendrovės Ekspertų  komisijai  ir  tvirtinti bendrovės vadovui.

12. Informuoja bendrovės padalinių vadovus apie padaliniuose dingusius ir archyvui neperduotus laikino , nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus.

13. Surašo  bylų  dingimo  aktus  ir pateikia juos tvirtinti bendrovės vadovui.

14. Dalyvauja  archyvo  bylų  kiekio ir  būklės  patikrinime.

15. Rengia bendrovės bylų nomeklatūrą.

16. Išduoda archyvo pažymėjimus, dokumentų kopijas, dokumentų išrašus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Turi būti įgijusi humanitarinį (ne žemiau vidurinio) išsilavinimą, šio darbo patirtį,  dirbo kompiuteriu pagrindus.