APLINKOS INŽINIERĖ

Atlieka šias funkcijas:

1. Formuoti teigiamą UAB Komunalinių paslaugų centro įvaizdį visuomenėje ir teikti informaciją apie UAB Komunalinių paslaugų centro galimybes bei teikiamas paslaugas.

2. Vystyti bendradarbiavimą su esamais klientais, vertinti klientų poreikius, tirti jų interesus ir reikalavimus, ieškoti naujų klientų ir partnerių.

3. Tirti komunalinių paslaugų rinką, paklausos ir pasiūlos elastingumą, analizuoti ir prognozuoti esamų ir potencialių konkurentų veiklą, konkurencinės aplinkos pokyčius.

4. Organizuoti ir vykdyti UAB Komunalinių paslaugų centro teikiamų paslaugų reklamą.

5.  Bendradarbiauti su valstybinėmis ir savivaldos institucijomis, ir kitomis suinteresuotomis įmonėmis ar asmenimis, skatinant komunalinių paslaugų pardavimą.

6.  Gilinti žinias ir kelti kvalifikaciją.

7. Vykdyti įmonės direktoriaus įsakymuose numatytas funkcijas ir pareigas.

8. Atlikti kitas bendro pobūdžio pareigas bei spręsti kitus klausimus, teisės aktais priskirtus jo kompetencijai.

9. Aktyviai padėti bendrovės vadovybei užtikrinti įmonės lėšų ir turto saugumą, užkirsti kelią žalos ar kitų neigiamų pasekmių įmonei atsiradimą, užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams.

10.  Išaiškinti priežastis, jei kyla įmonei neigiami padariniai, stiprinti bendrovės vidaus kontrolės sistemą ir prie jos aktyviai prisidėti.

11. Viešųjų erdvių tvarkymo vadybininkas sutinka, jog įmonė, esant tai sąlygojančioms objektyvioms priežastims (įmonės struktūros pasikeitimas, veiklos pobūdžio keitimas, darbuotojų stoka ir pan.) bei abipusiam sutarimui, pakeistų šiuose nuostatuose nurodytas sąlygas.

12. Prieš nutrūkstant darbo santykiams perduoti darbus ir jo žinioje esančias materialines vertybes ir kitą svarbią informaciją.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Privalo išmanyti:

1. Rinkodaros pricipus;

2. Paslaugų pardavimo principus;

3. Būti iniciatyvus, komunikabilus, mokėti efektyviai organizuoti darbą bei būti atsakingas;

4. Įmonės komercinės veiklos organizavimo principus.

5. Turėti aukštąjį išsilavinimą.