BUTŲ ŪKIO MEISTRAS

Atlieka šias funkcijas:

1.  Dalyvauja sudarant darbo planus ir užtikrina visomis turimomis priemonėmis jų savalaikį vykdymą , ekonomišką darbo užmokesčio  ir medžiaginių resursų naudojimą, ekonomiškai naudoja turimus įrenginius, įrankius, prietaisus.

2. Savalaikiai ir teisingai pildo paskyras, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, mėnesines ataskaitas, defektinius aktus.

3. Užtikrina atliekmų darbų kokybę.

4. Aprūpina dirbančiuosius visomis reikalingomis medžiagomis, įrankiais, prietaisais.

5. Vadovauja  jam priskirtiems darbininkams.

6. Praveda darbuotojams darbų  saugos instruktažus darbo vietoje.

7. Užtikrina  kad dirbantieji laikytusi darbo drausmės, griežtai vykdytų darbų saugos, gamybinės sanitarijos taisykles ir normas.

8. Operatyviai vadovauja įvykus avarijai šildymo, šalto ir karšto vandens vamzdynuose aptarnaujamuose daugiasbučiuose namuose.

9.  Savalaikiai vykdo  saugumo technikos , saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas.

10. Operatyviai išsiaiškina ir atsako į gautus skundus iš gyventojų.

11. Vasaros sezono metu, atlieka daugiabučių namų šildymo sistemų praplovimus ir hidraulinius bandymus.

12. Rašo paskyras šildymo arba karšto vandens atjungimui.

13. Informuoja daugiabučių namų gyventojus ( skelbimu) apie gedimus ir jų likvidavimo terminus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Pareigoms priimamas asmuo turintis aukštąjį arba aukštesnįjį techninį išsilavinimą