Buhalterė – kasininkė

Atlieka šias funkcijas:

1.Buhalteris – apskaitininkas organizuoja nepriekaištingą įmonės kasos darbą.

2. Besąlygiškai laikosi LR vyriasybės patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių reikalavimų.

3. Užtikrina, kad pininginės lėšos būtų priimamos ar išduodamos tik tinkamai  įforminant tokias operacijas.

4. Atlieka šias kasos operacijas:

4.1  atlieka kontrolinį piniginių lėšų perskaičiavimą;

4.2 išrašo ir pasirašo kasos pajamų orderius bei kitus kasos operacijų apskaitos dokumentus;

4.3 pagal tinkamai įformintus dokumentus įmonės darbuotojams ar kitiems asmenims išmoka darbo užmokestį ar kitas jiems priklausančias lėšas.

5.  Įneša  ir išima piningines lėšas iš įmonės sąskaitų bankuose.

6. Pristato bankams įmonės mokėjimo nurodymus dėl piniginių lėšų pervedimo įmonės kreditoriams.

7. Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų pagrindu pildo kasos knygą, apskaičiuoja kasos likutį, tikrina  ar faktinė pinigų suma atitinka kasos knygoje užfiksuotus likučius.

8. Rengia kasos ataskaitą, užtikrina ataskaitinių dokumentų teisingumą.

9. Buhalteris apskaitininkas privalo kontroliuoti pateikiamų piniginių ženklų tikrumą.

10. Įmonės vadovo nustatyta tvarka dalyvauja atliekant kasos inventorizaciją.

11. Tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos įmonės archyvui.

12. Baigus darbą, užrakina pinigines lėšas seife, įjungia kasos patalpos signalizaciją.

13. Nutraukus darbo santykius ar išeinant kasmetinių atostogų perduoda visą dokumentaciją, materialines bei pinigines lėšas, perdavimą įformina perdavimo aktu.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Priimamas asmuo, turintis buhalterinį išsilavinimą, turintis šio darbo patirtį, mokantis dirbti kompiuteriu ( kompiuterinė programa ,, Būtenta”).

Privalo :

1. žinoti ir laikytis teisės aktais ir įmonės vidaus dokumentais nustatytų buhalterijos dokumentų įforminimo tvarkos ir reikalavimų, būti susipažinęs su dokumentų atidavimo į archyvą tvarka;

2. žinoti piniginių ženklų patikrinimo būdus;

3. laikytis darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir elektros saugos reikalavimų;

4. žinoti įmonės piniginių lėšų gabenimo bei saugojimo tvarką ir jos laikytis;

5. sugėbėti savarankiškai organizuoti įmonės kasos darbą;

6. neplatinti informacijos, laikomos įmonės komercine ar tarnybine paslaptimi;

7. nuolat gilinti buhalterinės apskaitos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją;