Buhalterija

1. Pagrindiniai skyriaus veiklos uždaviniai yra  vykdant turto, įsipareigojimų, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių buhalterinę apskaitą jos organizavimą ir tvarkymą, užtikrinti, kad apskaitos informacija būtų:

1.1.tinkama, objektyvi ir palyginama;

1.2.pateikiama laiku;

1.3.išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams.

2. Buhalterijos skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius:

2.1.laikosi ūkinę-finansinę veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

2.2.tvarko įmonės veiklos finansinių dokumentų apskaitą;

2.3.tikrina pirminių dokumentų teisingą ir savalaikį įforminimą;

2.4.sudaro ir nustatytu laiku pristato tarpinę ir metinę atskaitomybes;

2.5.apskaičiuoja ir nustatytu laiku išmoka darbuotojams darbo užmokestį;

2.6.organizuoja atsiskaitymus su tiekėjais;

2.7.atsiskaito su atskaitingais asmenimis;

2.8.priskaito tikslines įmokas;

2.9. apskaičiuoja, išskaičiuoja, perveda mokesčius į biudžetą bei laiku pateikia finansines ataskaitas;

2.10. gali organizuoti piniginių lėšų, materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, atsiskaitymų bei kito turto patikrinimus;

2.11. gavęs įmonės inventorizacijų aprašus, juos patikrina, sutikrina faktiškus inventorizuotų objektų likučius su buhalterinės apskaitos duomenimis pagal jų būklę inventorizacijos pradžios dieną sudaro sutikrino žiniaraščius ir teikia direktoriui galutinio sprendimo priėmimui;

2.12. užtikrina buhalterinių dokumentų teisingą įforminimą bei perdavimą į archyvą;

2.13. tvarko buhalterinę apskaitą taip, kad iš apskaitos gaunama informacija būtų: tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams;

2.14. pagal kompetenciją konsultuoja įmonės skyrius bei teikia jiems informaciją, dalyvauja teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, projektų rengime;

2.15. bendradarbiauja su kitais įmonės skyriais, komisijomis, darbo grupėmis, keičiasi reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia funkcijoms įgyvendinti.