Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

PATVIRTINTA

UAB Komunalinių paslaugų centro

direktoriaus 2010 m. vasario 19 d. įsakymu

Nr.1-29

 

<strong> </strong>
<p align=”center”><strong>UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS</strong></p>
<p align=”center”><strong>I. BENDROSIOS NUOSTATOS</strong></p>
1. Uždarosios akcinės bendrovės Komunalinių paslaugų centro (toliau tekste – Bendrovė) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. <a href=”http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=30614&amp;b=”>84-2000</a>; 2006, Nr. <a href=”http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=268778&amp;b=”>4-102</a>; 2008, Nr. <a href=”http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=324492&amp;b=”>81-3179</a>; 2009, Nr.93-3986) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Bendrovė prekių, paslaugų ir darbų supaprastintus pirkimus (toliau – supaprastinti pirkimai) gali atlikti Viešųjų pirkimų įstatymo 84 straipsnyje nustatytais atvejais.

3. Taisyklės nustato supaprastintų pirkimų organizavimo ir planavimo tvarką, supaprastintus pirkimus atliekančius asmenis, supaprastintų pirkimų būdus ir jų atlikimo, ginčų nagrinėjimo procedūras, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus.

4. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. priimant sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

5. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

5.1. <strong>Pirkimo organizatorius</strong> – perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). Pirkimų organizatorius savo veikloje vadovaujasi tais pačiais pirkimo principais, kaip ir Komisija;

5.2. <strong>Pirkimo iniciatorius</strong> – perkančiosios organizacijos padalinys, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus;

5.3. <strong>S</strong><strong>upaprastintas atviras konkursas </strong>–<strong> </strong>supaprastinto pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą;

5.4. <strong>Supaprastintas ribotas konkursas </strong>– supaprastinto pirkimo būdas,<strong> </strong>kai<strong> </strong>paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti visi norintys konkurse dalyvauti tiekėjai, o<strong> </strong>pasiūlymus konkursui – tik perkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai;

5.5. <strong>Supaprastintos skelbiamos derybos</strong> – supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti derybose gali pateikti visi tiekėjai, o perkančioji organizacija su visais ar atrinktais tiekėjais derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų;

5.6.<strong> Supaprastintos neskelbiamos derybos</strong> – supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija konsultuojasi su pasirinktais tiekėjais ir su vienu ar keliais iš jų derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų;

5.7. <strong>Mažos vertės pirkimai</strong> – pirkimai, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt, o darbų – mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).

5.8. <strong>Apklausa</strong> – supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija raštu arba žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo;

5.9. <strong>Numatomo pirkimo</strong> <strong>vertė</strong> (toliau – pirkimo vertė) – bendrovės numatomų sudaryti pirkimo<strong> </strong>sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarčių pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Pirkimo vertė skaičiuojama pirkimo pradžiai, atsižvelgiant į visas to paties tipo prekių ar paslaugų arba tam pačiam objektui skirtas darbų pirkimo sutarčių vertes;

5.10. <strong>Pasiūlymas </strong>– tiekėjo bendrovei žodžiu pateikta informacija arba raštu pateikti dokumentai, kuriais siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas arba, arba viešai (internete, reklaminėje medžiagoje ir kt.) pateikta informacija apie pirkimo objektą ir pardavimo sąlyugas.

&nbsp;

6. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtas sąvokas.
<p align=”center”><strong>II. SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS</strong></p>
7. Pirkimus gali vykdyti Pirkimų organizatorius ar Komisija. Pirkimų organizatorių skiria ir Komisiją, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsniu, sudaro bendrovės vadovas. Komisijos pirmininku, jos nariais, Pirkimo organizatoriumi skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys.

8. Pirkimų organizatorius pirkimą gali vykdyti tik tuomet, kai numatomos sudaryti prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė be PVM neviršija 10 tūkst. Lt arba darbų pirkimo sutarties vertė be PVM neviršija 30 tūkst. Lt.

9. Mažos vertės pirkimus vykdo Komisija, kai:

9.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė 10 tūkst. be pridėtinės vertės mokesčio ir daugiau, bet neviršija 100 tūkst. Lt;

9.2. perkami darbai, kurių pirkimo sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio viršija 30 tūkst. Lt , bet neviršja 500 tūkst. Lt.

9.3. Bendrovės vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti supaprastintą pirkimą vykdyti Pirkimo organizatoriui arba Komisijai neatsižvelgdamas į Taisyklių 9.1 ir 9.2 punktuose nustatytas aplinkybes.

10. Komisija dirba pagal Bendrovės vadovo patvirtintą Komisijos darbo reglamentą. Komisijai turi būti nustatytos užduotys ir suteikti visi užduotims vykdyti reikalingi įgaliojimai. Komisija sprendimus priima savarankiškai. Prieš pradėdami supaprastintą pirkimą Komisijos nariai ir Pirkimo organizatorius turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

11. Bendrovė turi teisę nutraukti supaprastintą pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamas objektas tapo nereikalingas, nėra lėšų už jį apmokėti ir pan.). Teikimą dėl supaprastinto pirkimo nutraukimo Komisija, Pirkimo organizatorius arba Pirkimo iniciatorius teikia Bendrovės vadovui, kuris priima sprendimą dėl supaprastinto pirkimo procedūrų nutraukimo. Sprendimą dėl mažos vertės pirkimo nutraukimo gali priimti Komisija arba Pirkimo organizatorius.
<p align=”center”><strong>III. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS</strong></p>
12. Bendrovė viešai skelbia apie kiekvieną  supaprastintą pirkimą, išskyrus pirkimus, kai:

12.1. numatomos sudaryti prekių ar paslaugų viešojo pirkimo sutarties vertė be PVM neviršija 10 tūkst. Lt arba darbų viešojo pirkimo sutarties vertė be PVM neviršija 30 tūkst. Lt;

12.2. būtina skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų;

12.3. esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių netikslinga paskelbti apie pirkimą, pavyzdžiui, paskelbimas apie pirkimą reikalautų neproporcingai didelių pirkimų organizatoriaus arba komisijos pastangų, laiko ir lėšų sąnaudų;

12.4. perkama iš socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, ir įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, perkamos jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai;

12.5. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos;

12.6. perkamos prekės ir paslaugos:

12.6.1. kai Bendrovė pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes bendrovei įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių;

12.7. perkamos prekės, kai:

12.7.1. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;

12.7.2. prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;

12.7.3. prekės perkamos iš valstybės rezervo.

12.8. perkamos paslaugos, kai:

12.8.1. perkamos bendrovėje dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;

12.8.2. perkamos licencijos naudotis duomenų (informacinėmis) bazėmis;

12.9. perkamos paslaugos ir darbai, kai:

12.9.1. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

12.9.2. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.

13. Neskelbiama apie pirkimą, kai perkamos prekės, paslaugos ar  darbai,  atliekant mažos vertės pirkimus.
<p align=”center”><strong>IV. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS</strong></p>
14. Supaprastintus viešuosius pirkimus organizuoja ir juos vykdo Bendrovės vadovo įsakymu sudaryta Komisija arba paskirtas Pirkimų organizatorius.

15. Komisija ar Pirkimų organizatorius organizuoja ir vykdo pirkimus vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Civiliniu kodeksu, šiomis Taisyklėmis, Bendrovės vadovo įsakymais bei kitais teisės aktais.

16. Pirkimus gali vykdyti Komisija, sudaryta iš ne mažiau kaip trijų narių. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas.

Komisiją sudaranti Bendrovė turi teisę kviestis ekspertus pateiktiems pasiūlymams nagrinėti. Komisija atskaitinga Bendrovės vadovui.

17. Komisijos pirmininkas ir kiekvienas Komisijos narys arba ekspertas bei Pirkimų organizatorius turi būti nepriekaištingos reputacijos, pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

18. Komisija sprendimus priima posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

19. Komisija ar Pirkimų organizatorius pirkimus atlieka pagal nurodytą pirkimo užduotį, kurioje numatytos pagrindinės pirkimo sąlygos ir informacija:

19.1. Pirkimo objekto pavadinimas ir jo apibūdinimas, nurodant perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes, reikalingą kiekį ar apimtį, kokybės ir kitus reikalavimus.

19.2. Pirkimo būdas.

19.3. Maksimali pirkimo vertė.

19.4. Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai.

19.5. Jeigu pirkimas vykdomas tiekėjų apklausos būdu – siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas.

19.6. Prekių pristatymo ar paslaugų ar darbų atlikimo terminai, pirkimo sutarties trukmė.

19.7. Kita reikalinga informacija.

20. Bendrovė turi teisę nutraukti supaprastintą pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkama prekė (objektas) tapo nereikalinga, nėra lėšų pirkimui apmokėti ir pan.). Sprendimą dėl supaprastinto pirkimo procedūrų nutraukimo priima Bendrovės vadovas. Sprendimą dėl mažos vertės pirkimo nutraukimo gali priimti Komisija arba Pirkimų organizatorius. Apie pirkimo procedūros nutraukimą Bendrovė per 3 darbo dienas nuo priimto sprendimo nutraukti pirkimą turi raštu informuoti pasiūlymus pateikusius tiekėjus (rangovus).

21. Apie pirkimą, atliekamą supaprastinto atviro konkurso arba skelbiamų derybų būdu skelbiama viešai Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio nustatyta tvarka. Skelbime esančios informacijos tiekėjams atskirai teikti nebūtina. Apie pirkimus, atliekamus neskelbiamų derybų būdu ir tiekėjų atrankos būdu, viešai neskelbiama.

22. Bendrovė turi teisę tiekėjui savo iniciatyva arba atsakydama į tiekėjo raštu pateiktą prašymą iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino raštu paaiškinti arba patikslinti pirkimo dokumentus, o, esant reikalui, juos pakeisti. Pirkimų dokumentų paaiškinimas, patikslinimas arba pakeitimas pateikiamas visiems tiekėjams, nustatyta tvarka iš Bendrovės gavusiems pirkimo dokumentus arba pakviestiems dalyvauti pirkimo procedūroje. Esant būtinumui, Bendrovė privalo nukelti pasiūlymų pateikimo terminą vėlesniam laikui, per kurį tiekėjai realiai galėtų parengti pasiūlymus, atsižvelgiant į pirkimų dokumentų paaiškinimus, patikslinimus arba pakeitimus. Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas vėlesniam laikui gali būti nukeltas ir dėl kitų priežasčių, negu pirkimo dokumentų paaiškinimas, patikslinimas arba pakeitimas. Pasiūlymų pateikimo galutinį terminą nukėlus vėlesniam laikui, atitinkamai nukeliama ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra (jei pasiūlymus reikalaujama pateikti vokuose). Apie pasiūlymų pateikimo galutinio termino ir vokų su pasiūlymais atplėšimo termino nukėlimą raštu tiesiogiai pranešama visiems tiekėjams, kuriems nustatyta tvarka yra pateikti pirkimo dokumentai (arba pakviestiems dalyvauti pirkime tiekėjams).

23. Pasiūlymų pateikimo terminą kiekvienu konkrečiu pirkimo atveju nustato Komisija arba Pirkimų organizatorius. Nustatant pasiūlymų pateikimo terminą būtina atsižvelgti į pasirinktą pirkimo būdą, pirkimo objekto sudėtingumą, įvertinama, ar nustatomas terminas yra pakankamas tiekėjams (rangovams) parengti pasiūlymus. Bet kokiu atveju pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo kvietimo tiekėjams išsiuntimo (pateikimo) dienos.

24. Pirkimas neskelbiamas ir pasiūlymų pateikimo terminas nenustatomas, kai pirkimą būtina atlikti dėl įvykių, kurių Bendrovė iš anksčiau negalėjo numatyti, kai būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų (avarija, stichinė nelaimė, kitas nenugalimos jėgos poveikis ir pan.).

25. Vykdant supaprastintą pirkimą, pasiūlymų vertinimo kriterijai yra – mažiausia pasiūlymo kaina arba ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas. Pasiūlymo ekonominis naudingumas nustatomas atsižvelgiant į pasiūlymo kainą, tiekėjų pasiūlytą prekių tiekimo, paslaugų ar darbų atlikimo terminą, atsiskaitymo už patiektas prekes, atliktus paslaugas ar darbus terminą ir sąlygas, pirkimo objekto technines charakteristikas ir eksploatacines išlaidas ir kitus parametrus, kurie yra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu. Jei pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, sutartis su šiuo tiekėju sudaroma, jei tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, o pateikto pasiūlymo komercinės sąlygos tenkina Bendrovės poreikius.

26. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Pirkimo dokumentus rengia Komisija arba Pirkimų organizatorius. Parengtus pirkimo dokumentus tvirtina (vykdant pirkimą tiekėjų atrankos būdu – pasirašo) Bendrovės vadovas.

27. Vykdant pirkimą supaprastinto atviro konkurso ar skelbiamų derybų būdu, pirkimo dokumentuose turi būti pateikta informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnyje. Atliekant pirkimus supaprastintų neskelbiamų derybų ar tiekėjų atrankos būdu, pirkimo dokumentuose gali būti nurodyta ne visa Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnyje nurodyta informacija, o tik dalis informacijos, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnyje, kurios užtenka konkrečiam pirkimui įvykdyti.

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
<p align=”center”><strong>V. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS</strong></p>
28. Pasiūlymai turi būti priimami laikantis pirkimo dokumentuose nurodytos tvarkos. Pavėluotai gauti vokai su pasiūlymais neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams. Neužklijuotuose, turinčiuose mechaninių ar kitokių pažeidimų, galinčių kelti abejonių dėl pasiūlymų slaptumo vokuose pateikti pasiūlymai nepriimami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams, nurodant voko su pasiūlymu grąžinimo priežastis.

29. Pasiūlymai turi būti pateikiami raštu, pasirašyti tiekėjo ar tiekėjo įgalioto asmens. Pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio nurodomas tiekėjo pavadinimas, pirkimo pavadinimas bei pateikiama nuoroda, kad vokas su pasiūlymu negali būti atplėštas anksčiau, nei iki pirkimo dokumentuose nurodyto vokų su pasiūlymais atplėšimo termino pradžios. Ši nuostata neprivaloma tuo atveju, kai vykdomas mažos vertės pirkimas.

30. Pasiūlymą sudarančių dokumentų (pasiūlymas ir jo priedai) lapai turi būti susiūti, sunumeruoti (numeruojamas ir pirmas pasiūlymo lapas) bei pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar tiekėjo įgalioto asmens parašu nurodant bendrą pasiūlymo lapų skaičių. Toks reikalavimas nurodomas pirkimo dokumentuose.

31. Gauti vokai su pasiūlymais yra registruojami.

32. Vokus su pasiūlymais atplėšia, pasiūlymus nagrinėja ir vertina supaprastintą pirkimą atliekanti Komisija.

33. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Posėdžio diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Vokų atplėšimo procedūroje, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų ir tokiame pirkime dalyvauti kviečiami keli tiekėjai, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai. Kai supaprastintam pirkimui pasiūlymus leidžiama pateikti vien tik Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, tiekėjų atstovai į vokų atplėšimo posėdį nekviečiami, o su vokų atplėšimo metu skelbtina informacija supažindinami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.

34. Komisija vokų atplėšimo procedūrą įformina protokolu.

35. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visų vokus su pasiūlymais pateikusių tiekėjų atstovai. Tiekėjo atstovas, pageidaujantis dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje, Komisijos posėdžio pirmininkui pateikia tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą įgaliojimą atstovauti tiekėjo interesus vokų atplėšimo procedūros metu ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Toks įgaliojimas turi būti pateiktas prieš prasidedant vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrai – priešingu atveju tiekėjo atstovui dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje nėra leidžiama. Jei pasiūlymą, kaip tiekėjas, pateikia fizinis asmuo, ir jis pats dalyvauja vokų atplėšimo procedūroje, tiekėjas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei tiekėjo (fizinio asmens) interesus vokų atplėšimo procedūros metu atstovauja kitas asmuo, jis pateikia tiekėjo (fizinio asmens) pasirašytą įgaliojimą atstovauti tiekėjo interesus vokų atplėšimo procedūros metu.

36. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams pranešama ši informacija:

36.1. pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas;

36.2. kai pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų – pasiūlyme nurodyta kaina;

36.3. kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – pasiūlyme nurodyta kaina ir pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos. Jeigu pageidauja nors vienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas, turi būti paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus;

36.4. kai reikalaujama:

36.4.1. ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas;

36.4.2. ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas;

36.4.3. ar pasiūlymas paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas pasirašančio asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius;

36.4.4. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.

37. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.

38. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams.

39. Perkančioji organizacija, nagrinėdama pasiūlymus:

39.1. tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu nustatoma, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, privaloma prašyti tiekėjo juos patikslinti;

39.2. tikrina, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

39.3. radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

39.4. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laiko kainą, nurodytą žodžiais;

39.5. kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo, pareikalauti iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo;

39.6. tikrina, ar pasiūlytos ne per didelės kainos.

40. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

40.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

40.2. tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;

40.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

40.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

40.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

41. Dėl 40 punkte nurodytų priežasčių neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis vienu iš šių kriterijų:

41.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartis sudaroma su dalyviu, pateikusiu perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, efektyvumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko. Pasiūlymų vertinimo kriterijais negalima pasirinkti tiekėjų kvalifikacijos kriterijų;

41.2. mažiausios kainos;

41.3. perkant teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingas ar panašaus pobūdžio paslaugas, pateikti pasiūlymai gali būti vertinami pagal Bendrovės nustatytus kriterijus, kurie nebūtinai turi remtis mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi.

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
<p align=”center”><strong> </strong></p>
<p align=”center”><strong> VI. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS</strong></p>
<p align=”center”><strong> </strong></p>
<strong>          </strong>42. Pirkimai atliekami šiais būdais:

42.1. supaprastintas atviras konkursas;

42.2. supaprastintos skelbiamos derybos;

42.3. supaprastintos neskelbiamos derybos;

42.4. tiekėjų apklausa.

43. Supaprastintas atviras konkursas ir supaprastintos skelbiamos derybos gali būti vykdomas visais atvejais, kai pirkimo vertė neviršija tarptautinių pirkimų vertės ribų.

44. Supaprastintos neskelbiamos derybos gali būti vykdomos:

44.1. Viešųjų pirkimų įstatymo 73 straipsnyje numatytais atvejais;

44.2. kai perkami naudoti specialūs mechanizmai ir įrengimai, komunalinė technika.

45. Tiekėjų apklausos būdas –  tai pirkimo būdas, kai apie pirkimą viešai neskelbiama, o pasiūlymus gali pateikti tik Bendrovės pakviesti tiekėjai. Tiekėjų apklausos būdas gali būti taikomas tik tuo atveju, jei atliekamas supaprastintas pirkimas Viešųjų pirkimų įstatymo kontekste yra laikomas mažos vertės pirkimu (kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 000 Lt, o darbų pirkimo vertė – mažesnė kaip 500 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio)).

46. Apie pirkimą, atliekamą supaprastinto atviro konkurso ir supaprastintų skelbiamų derybų būdu, skelbiama viešai Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio nustatyta tvarka. Skelbime esančios informacijos tiekėjams vėliau papildomai galima neteikti. Apie pirkimą, atliekamą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu ir mažos vertės pirkimą viešai neskelbiama.

47. Sprendimą, kiek ir kokie tiekėjai bus kviečiami pateikti pasiūlymus, priima Komisija arba Pirkimo organizatorius.

48. Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo galutinis terminas, Bendrovė turi teisę savo iniciatyva arba atsakydama į tiekėjo raštu (paštu, faksu ar pristatytą asmeniškai) pateiktą prašymą, raštu paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, o, esant reikalui, juos ir pakeisti. Informacija apie pirkimo dokumentų paaiškinimą (patikslinimą, pakeitimą) išsiunčiama asmeniškai visiems tiekėjams, nustatyta tvarka iš Bendrovės gavusiems pirkimo dokumentus. Jei objektyviai būtina, Bendrovė privalo nukelti pasiūlymų pateikimo terminą vėlesniam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus, pakeitimus). Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas gali būti nukeltas vėlesniam laikui ir dėl kitų priežasčių, nei pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas, pakeitimas). Nukėlus vėlesniam laikui pasiūlymų pateikimo galutinį terminą, atitinkamai nukeliamas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo terminas (jei pasiūlymus reikalaujama pateikti vokuose). Apie pasiūlymų pateikimo galutinio termino ir vokų su pasiūlymais atplėšimo termino nukėlimą informacija raštu tiesiogiai pateikiama visiems tiekėjams, kuriems nustatyta tvarka yra pateikti pirkimo dokumentai. Skelbimas dėl pirkimo (jei apie pirkimą skelbta viešai) tikslinamas tuo atveju, jei keičiama (tikslinama) tokia skelbime nurodyta informacija kaip pirkimo objekto aprašymas ir kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams.

49. Supaprastinto atviro konkurso, supaprastintų neskelbiamų derybų atveju, bendrovė pirkimo dokumentuose:

50.1. privalo apibūdinti pirkimo objektą. Techninė specifikacija sudaroma, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio nustatyta tvarka;

51.2. privalo nustatyti kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams ir nurodyti, kokius kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir informaciją tiekėjai turi pateikti. Tiekėjų kvalifikacija gali būti netikrinama, kai pirkimas yra vykdomas neskelbiamų supaprastintų derybų būdu. Tikrinant tiekėjų kvalifikaciją vadovaujamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 32-38 straipsnių nustatyta tvarka.

51.3. privalo nustatyti pasiūlymų rengimo ir pateikimo reikalavimus, pasiūlymų keitimo (atšaukimo tvarką). Privalo nurodyti, kad pasiūlymas turi būti tiekiamas užklijuotame voke;

51.4. privalo nurodyti, kad tiekėjas dėl pirkimo objekto gali pateikti ne daugiau kaip vieną pasiūlymą, o jei pirkimo objektas yra skaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, dėl kurių leidžiama pateikti atskirus pasiūlymus – ne daugiau kaip po vieną pasiūlymą dėl kiekvienos pirkimo objekto dalies;

51.5. privalo nurodyti reikalaujamą pasiūlymo galiojimo terminą. Reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminas negali būti ilgesnis (bet gali būti trumpesnis) kaip 180 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos, nustatytos pirkimo dokumentuose;

51.6. privalo nurodyti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros datą, laiką ir vietą, aprašyti, kokia tvarka bus vykdoma vokų atplėšimo procedūra;

51.7. privalo nurodyti pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas;

51.8. privalo nustatyti pasiūlymų atmetimo priežastis;

51.9. privalo aprašyti laimėtojo nustatymo procedūrą;

51.10. privalo nustatyti privalomas būsimos pirkimo sutarties sąlygas;

51.11. privalo nustatyti pirkimo dokumentų keitimo (paaiškinimo) tvarką ir sąlygas;

51.12. privalo pateikti kitą informaciją, kuri reikalinga tam, kad konkretaus pirkimo atveju pirkimo dokumentai būtų tikslūs ir aiškūs.

52. Supaprastintas pirkimas, nepriklausomai nuo pasirinkto supaprastinto pirkimo būdo, laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas.

53. Supaprastintas pirkimas, nepriklausomai nuo pasirinkto supaprastinto pirkimo būdo, laikomas baigtu Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnyje nustatytais atvejais.
<p align=”center”><strong>VII. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS</strong></p>
54. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą, dalyvių skaičius neribojamas. Apie pirkimą skelbiama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

55. Pasiūlymų pateikimo terminas nustatomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio nuostatomis, šių taisyklių 23 punktu.

56. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 52 dienos nuo skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos dienos.

57. Supaprastintame atvirame konkurse derybos tarp Bendrovės ir tiekėjų yra draudžiamos.

58. Jeigu Bendrovė po paskelbimo apie supaprastintą atvirą konkursą sudaro galimybę tiekėjams elektroninėmis priemonėmis be apribojimų ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais, ir jeigu skelbime apie supaprastintą atvirą konkursą nurodo interneto adresą, kuriuo galima susipažinti su šiais dokumentais, taip pat skubos atveju ar vykdant įprastus supaprastintus pirkimus, kai pirkimo objekto charakteristikos rinkoje visuotinai žinomos, pasiūlymų pateikimo terminas gali būti sutrumpintas penkiomis dienomis.

59. Jei supaprastinto atviro konkurso metu bus vykdomas elektroninis aukcionas, apie tai nurodoma skelbime apie supaprastintą pirkimą.

&nbsp;

&nbsp;
<p align=”center”> <strong>VIII. SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS</strong></p>
<p align=”center”><strong> </strong></p>
60. Pirkimas skelbiamų derybų būdu gali būti atliekamas esant bent vienai iš šių sąlygų:

60.1. jeigu atviram konkursui visi pateikti pasiūlymai nepriimtini arba nevisiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos;

60.2. išimtiniu atveju,<em> </em>kai dėl perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdžio arba su tuo susijusios rizikos perkančioji organizacija negali iš anksto prognozuoti visos kainos;

60.3. jeigu perkamų paslaugų, Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio A paslaugų sąraše nurodytų 6 kategorijos ir intelektinių paslaugų, pavyzdžiui, darbų projektavimo, pobūdis neleidžia nustatyti pakankamai tikslios perkamų paslaugų specifikacijos, kuri padėtų išrinkti geriausią pasiūlymą atviro ar riboto konkurso būdu;

60.4. jeigu yra perkami darbai, reikalingi tik moksliniams tyrimams, eksperimentams ar mokslo sričiai plėtoti ir jeigu šiais darbais nesiekiama ekonominės naudos ar padengti tyrimų ar plėtojimo išlaidų.
<h2></h2>
<p align=”center”><strong> </strong></p>
<p align=”center”><strong>IX. SUPAPRASTINTOS NESKELBIAMOS DERYBOS</strong></p>
61. Supaprastintos neskelbiamos derybos gali būti vykdomos esant bent vienai iš sąlygų:

61.1. atvirame konkurse nebuvo pateikta nei vienos paraiškos dalyvauti konkurse, nepateikta nei vieno pasiūlymo, nebuvo nei vieno keliamus reikalavimus atitinkančio pasiūlymo, nei vienas dalyvis neatitiko kvalifikacijos reikalavimų, o pirkimų sąlygos iš esmės nekeičiamos;

61.2. jeigu perkamos prekės, paslaugos ar darbai reikalingi tik mokslo, eksperimentų, studijų, mokslinio ar techninio tobulinimo tikslais, jeigu nesiekiama gauti pelno arba padengti mokslo, eksperimentavimo, studijų, mokslinio ar techninio tobulinimo išlaidų, su sąlyga, kad toks pirkimas neribos konkurencijos vėlesniuose pirkimuose;

61.3. jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių prekes, paslaugas ar darbus gali patiekti (atlikti) tik konkretus tiekėjas, kuris turi išimtines teises gaminti (tiekti, atlikti) šias prekes, paslaugas ar darbus ir nėra kitos alternatyvos;

61.4. jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio Bendrovė negalėjo iš anksčiau numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti kitais šiose Taisyklėse nurodytais būdais. Aplinkybės, kuriomis grindžiama skuba, negali priklausyti nuo Bendrovės;

61.5. jeigu Bendrovė pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis, ir, jeigu ankstesni pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniais būtų nepriimtini, nes Bendrovė, įsigijusi skirtingų techninių charakteristikų prekių, negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis, ar patirtų didelių nuostolių;

61.6. jeigu yra trumpalaikės sąlygos, leidžiančios reikalingas prekes įsigyti už daug mažesnę kainą;

61.7. jeigu ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų ar sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų.

62. Supaprastintų neskelbiamų derybų būdu prekės, paslaugos ar darbai gali būti perkami, kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikalinga papildomai pirkti prekių, paslaugų ar darbų, kurie nebuvo įrašyti į anksčiau sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pagrindinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Bendrovei, arba kuriuos nors ir galima atskirti nuo pagrindinės pirkimo sutarties, tačiau jie būtini pagrindinei pirkimo sutarčiai vykdyti vėlesniuose etapuose. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos.

63. Supaprastintų neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami iš esamo tiekėjo nauji darbai, tokie pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta atviro konkurso būdu, kurio metu buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę ir apie galimybę pirkti papildomai buvo nurodyta skelbime apie pirkimą, o visi minimi pirkimai buvo skirti tam pačiam projektui vykdyti.

64. Supaprastintos neskelbiamos derybos gali būti vykdomos, kai prekių ir paslaugų pirkimų vertė yra ne didesnė kaip 250 tūkst. litų be pridėtinės vertės mokesčio, o darbų – ne didesnė kaip 500 tkst. litų be pridėtinės vertės mokesčio.

65. Vykdant supaprastintas neskelbiamas derybas, Bendrovė kviečia savo pasirinktus tiekėjus (rangovus), kad šie pateiktų pasiūlymą, dėl kurių turinio Bendrovė su tiekėjais vykdo derybas. Derybos gali būti protokoluojamos. Laimėtoju pripažįstamas tas tiekėjas (rangovas), kuris Bendrovei pateikė naudingiausią pasiūlymą.
<h1></h1>
<p align=”center”><strong>X. TIEKĖJŲ APKLAUSA</strong></p>
<p align=”center”><strong> </strong></p>
66. Pirkimai tiekėjų apklausos būdu vykdomi tiekėjų (rangovų) apklausos forma, kai Komisija ar Pirkimų organizatorius tiesiogiai kreipiasi į žinomus potencialius tiekėjus (rangovus), prašydami pagal kvietime pateiktas sąlygas parengti ir pateikti pasiūlymą. Bendrovė pasirenka dalyvauti pirkime tuos tiekėjus, kurių kvalifikacija gerai žinoma, jais pasitikima. Sprendimą, kiek ir kokie tiekėjai bus kviečiami pirkimui tiekėjų atrankos būdu, priima Komisija arba Pirkimų organizatorius.

67. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu pirkimo dokumentuose, kurie pateikiami tiekėjams, nurodoma visa informacija, kuri reikalinga pirkimo procedūroms atlikti. Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, kai pirkimas tiekėjų apklausos būdu atliekamas, tiekėjus apklausiant žodine forma (žodinė tiekėjų apklausa) – tokiu atveju informacija apie pirkimo objektą ir kitas pirkimo sąlygas tiekėjmas pateikiama žodine forma.

68. Pasiūlymus galima prašyti pateikti žodžiu arba raštu, užklijuotame voke, faksu arba elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu).

69. Kviestinų tiekėjų skaičių ir jų kandidatūras pasirenka Pirkimų organizatorius arba Komisija – priklausomai nuo to, kam yra pavesta atlikti pirkimą tiekėjų apklausos būdu. Kviestinų tiekėjų skaičius turi būti pakankamas tam, kad užtikrintų, jog pirkimui skirtos lėšos bus panaudotos racionaliai. Pagrįstais atvejais Pirkimo organizatorius ar Komisija turi teisę kviesti pasiūlymą pateikti ir vieną tiekėją.

70. Bendrovė, nevykdant apklausos, iš vieno pirkėjo gali pirkti prekes ir paslaugas šiais atvejais:

70.1. kai tos pačios rūšies pirkimo vertė yra ne didesnė kaip 2000 litų be pridėtinės vertės mokesčio, per ataskaitinius metus neviršijant 50 000 litų sumos. Pirkimų, nevykdant apklausos, registruoti nebūtina, tiekėjų apklausos pažyma nepildoma.

70.2. kai dėl susidariusių ypatingų aplinkybių (įvykus avarijai, stichinei nelaimei, epidemijai, nenugalimos jėgos poveikiui ir pan.) neįmanoma užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo vartotojams;

70.3. kai perkamos Bendrovės darbuotojų mokymo, kvalifikacijos kėlimo, teisinės – konsultacinės paslaugos, licenzijos naudotis informacinėmis bazėmis ar programine įranga;

70.4. kai prekes ar paslaugas dėl techninių, meninių ar kitų objektyvių priežasčių gali suteikti tik konkretus tiekėjas;

70.5. kai atsiranda trumpalaikės aplinkybės, suteikiančios galimybę Bendrovei reikalingas prekes ar paslaugas įsigyti už mažesnę nei rinkos kainą;

70.6. jeigu ypač palankiomis sąlygomis prekės perkamos iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų ar sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų;

70.7.  kai perkamos technikos aptarnavimo garantiniu laikotarpiu paslaugos ar susijusios su garantiniu laikotarpiu atsarginės detalės, mechanizmai;

70.8. kai įkainiai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais (žemės, nekilnojamo turto mokestis, apmokėjimai už automobilių technines apžiūras ir pan.);

70.9. kai perkamos valstybinių monopolininkų parduodamos prekės ir paslaugos.

71. Visiems tiekėjams (rangovams), dalyvaujantiems tiekėjų apklausos būdu tame pačiame pirkime, kvietimas perduodamas ta pačia forma. Pateikti pasiūlymus tiekėjas (rangovas) taip pat privalo tokia pačia forma, kokia buvo apklausiami, t. y., į žodinį kreipimąsi atsakoma žodžiu, o į rašytinį – raštu, išskyrus tuos atvejus, kai Bendrovė kvietime nurodo konkretų tiekėjų pasiūlymų pateikimo būdą.

72. Jei pirkimą tiekėjų apklausos būdu atlieka Komisija, jos atlikti veiksmai ir priimti sprendimai yra protokoluojami.

73. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, turi būti laikomąsi viešųjų pirkimų principų ir situacijose, kurių šios taisyklės nereglamentuoja, sprendimai turi būti priimami tokie ir veiksmai turi būti atliekami taip, kad Bendrovės atliktais veiksmais ir priimtais sprendimais nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai.

&nbsp;
<p style=”text-align: center;”><strong>XI. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI</strong></p>
&nbsp;

74. Vykdant mažos vertės pirkimą, kai numatoma konkretaus prekių, paslaugų ar darbų pirkinio vertė (sutarties vertė) yra didesnė kaip 10 000 Lt, pirkimą atlieka Komisija. Tokiu atveju mažos vertės pirkimą Komisija atlieka tokia pačia tvarka, kaip ir pirkimą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu.

75. Vykdant mažos vertės pirkimą, kai numatoma konkretaus prekių, paslaugų ar darbų pirkinio vertė (sutarties vertė) yra mažesnė kaip 10 000 Lt, pirkimą atlieka Pirkimo organizatorius, tačiau tos pačios rūšies prekių, tos pačios kategorijos paslaugų ar darbų vertė per metus neturi viršyti 100 000 Lt prekėms ar paslaugoms ir 500 000 Lt darbams pirkti. Šis pirkimas atliekamas laikantis šių žemiau įvardintų pagrindinių sąlygų:

75.1. Pirkimo organizatorius raštu arba žodžiu kreipiasi į potencialius tiekėjus su prašymu pateikti pasiūlymus. Tiekėjų, kurių bus prašoma pateikti pasiūlymus, turi būti ne mažiau kaip trys;

75.2. tiekėjams pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, išsamūs ir galutinai, kiek tai konkrečiu atveju yra būtina, apibūdinti pirkimo objektą bei kitas pirkimo sąlygas. Nuostata dėl tiekėjams raštu pateikiamų pirkimo dokumentų netaikoma, jei tiekėjų atranka vykdoma žodine forma;

75.3. tuo atveju, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt, tiekėjų atranka gali būti vykdoma žodine forma;

75.4. Pirkimo organizatorius tiekėją, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis, turi teisę pasirinkti išanalizavęs tiekėjų viešai skelbiamą ar kitą visuotinai prieinamą informaciją apie tiekėjų siūlomas prekes, teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus;

75.5. mažos vertės pirkimas laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas;

75.6. atlikus tiekėjų apklausą, Pirkimo organizatorius užpildo Tiekėjų apklausos pažymą, kuri suderinama su Bendrovės direktoriumi. Tiekėjų apklausos pažyma gali būti nepildoma, kai sudaromos pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 1000 Lt. Tokiu atveju Pirkimo organizatorius turi būti pasirengęs žodžiu pateikti informaciją apie pirkimą, jei tokios informacijos pareikalauja Bendrovės direktorius ar pirkimą kontroliuojančios institucijos;

75.7. Pirkimo organizatorius turi teisę pasirinkti tiekėją išanalizavęs ir įvertinęs tik vieno tiekėjo pasiūlymą, kai:

75.7.1. dėl susidariusių ypatingų aplinkybių (avarija, stichinė nelaimė, epidemija, ar kitoks nugalimos jėgos poveikis) ar kitų nenumatytų aplinkybių iškyla skubus prekių, paslaugų ar darbų poreikis;

75.7.2. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;

75.7.3. iš socialinių įmonių, taip pat įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų ir kurių veikla nėra įtraukta į neremtinų veiklos rūšių sąrašą bei įmonių prie sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, perkamos jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai;

75.7.4. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;

75.7.5. perkami muziejų eksponatai, archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, yra prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai, perkamos oro transporto paslaugos, licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis, perkamos konsultacinės paslaugos, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugos;

75.7.6. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų ar sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų;

75.7.7. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sudarytos sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis (papildoma) gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

75.7.8. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

75.7.9. perkant iš esamo tiekėjo naujas prekes, paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento;

75.8. pirkimo sutartis sudaroma su tuo tiekėju, kurio pasiūlymo kaina yra mažiausia arba kurio pasiūlymas, Pirkimo organizatoriaus sprendimu, yra pripažįstamas ekonomiškai naudingiausiu.

75.9. Bendrovė neprivalo informuoti tiekėjų apie sutarties sudarymą su laimėtoju.

&nbsp;
<p align=”center”><strong>XII. GINČŲ NAGRINĖJIMAS</strong></p>
&nbsp;

76. Visi tiekėjai turi teisę pateikti perkančiajai organizacijai pretenziją dėl pirkimo dokumentų, supaprastinto pirkimo procedūrų, su supaprastintu pirkimu susijusių perkančiosios organizacijos veiksmų ar neveikimo, jeigu mano, kad tai pažeidžia jų teises ar teisėtus interesus. Esant tiekėjo pageidavimui, jis turi būti žodžiu ar raštu supažindintas su pretenzijos pateikimo ir nagrinėjimo tvarka. Pretenzijos pateikiamos raštu per 5 kalendorines dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

77. Nagrinėjamos visos tiekėjų pretenzijos, gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

78. Gavus tiekėjo rašytinę pretenziją, pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiu pirkimo procedūros yra sustabdomos, o atskirų procedūrų vykdymo terminai atidedami, kol šios pretenzijos bus išnagrinėtos ir priimtas sprendimas. Pirkimo procedūros nestabdomos, jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų daug didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas, ir tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.

79. Pirkimo procedūrų terminai privalo būti pratęsti pirkimo procedūrų sustabdymo laikui.

80. Priėmus sprendimą dėl pretenzijos, pirkimo procedūros tęsiamos. Jei dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai tiekėjams turi būti išsiųsti pranešimai, nurodant terminų pratęsimo priežastis.

81. Pretenzija turi būti išnagrinėta ir motyvuotas sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

82. Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi būti išsiųstas pranešimas pretenziją pateikusiam tiekėjui.

83. Jeigu nagrinėjama pretenzija dėl pirkimo dokumentų reikalavimų iki vokų atplėšimo, pripažinus pretenziją pagrįsta ir ją patenkinus (ištaisius pirkimo dokumentų reikalavimų prieštaravimus, neatitikimus įstatymui, (pakeitus (patikslinus) kvalifikacijos, techninius reikalavimus ir kt.) perkančioji organizacija privalo visą viešai skelbiamą informaciją paskelbti, atitinkamai nukeliant vokų atplėšimo terminus, apie tai informuojant visus pareiškusius norą dalyvauti pirkime dalyvius.

84. Tiekėjų pretenzijas nagrinėja Bendrovės vadovo paskirtas Bendrovės darbuotojas ir Pirkimo organizatorius ar Komisija. Sprendimą dėl pretenzijos, remdamasis paskirto darbuotojo išvadomis ir Pirkimo organizatoriaus ar Komisijos pirmininko paaiškinimais, priima Bendrovės vadovas.

&nbsp;
<p align=”center”> <strong>XIII. PIRKIMO SUTARTIS </strong></p>
&nbsp;

85. Pirkimo iniciatorius ar Pirkimo organizatorius, įvykdęs pirkimo procedūras parengia pirkimo sutarties projektą, jeigu jis nebuvo parengtas kaip pirkimo dokumentų sudėtinė dalis, ir organizuoja pirkimo sutarties pasirašymą.

86. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu). Kvietime sudaryti pirkimo sutartį, nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.

87. Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pateikimo terminai (atsižvelgiant į tiekėjų informavimo apie pasiūlymų eilę, datą ir informacinio pranešimo paskelbimo datą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“), bet ne anksčiau kaip po 10 dienų nuo pasiūlymų eilės išsiuntimo dalyviams dienos, išskyrus šiuos atvejus:

87.1. kai pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu arba taikant dinaminę pirkimo sistemą;

87.2. kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas;

87.3. kai pasiūlymas buvo pateiktas žodžiu;

87.4. kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 tūkst. Lt.

88. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, o tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, tai perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. Atsisakymu sudaryti pirkimo sutartį taip pat laikomas bet kuris iš šių atvejų:

88.1. tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo;

88.2. tiekėjas neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko;

88.3. tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis,

88.4. ūkio subjektų grupė, kurios pasiūlymas pripažintas geriausiu, neįgijo perkančiosios organizacijos reikalaujamos teisinės formos.

89. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar derybų protokole užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos sąlygos.

90. Pirkimo sutartis sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu. Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, turi būti nustatyta:

90.1. pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos;

90.2. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai;

90.3. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;

90.4. prievolių įvykdymo terminai;

90.5. prievolių įvykdymo užtikrinimas;

90.6. ginčų sprendimo tvarka;

90.7. pirkimo sutarties nutraukimo tvarka;

90.8. pirkimo sutarties galiojimas;

90.9. jeigu sudaroma preliminarioji sutartis, – jai būdingos nuostatos<span style=”text-decoration: line-through;”>;</span>

91. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei<strong> </strong>tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, pirkimo sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš pirkimo sutarties šalių.

92. Sudarytos pirkimo sutarties kontrolę bei priežiūrą vykdo Pirkimų organizatorius arba Bendrovės vadovo paskirti asmenys. Pirkimų organizatorius arba Bendrovės vadovo už sutarties kontrolę bei priežiūrą paskirti asmenys perduoda patvirtintų sąskaitų originalus ir kitus su pirkimu susijusius mokėjimų dokumentų originalus Bendrovės vyriausiajai finansininkei.

&nbsp;
<p align=”center”><strong>XIV. PRELIMINARIOJI SUTARTIS</strong></p>
<p align=”center”><strong> </strong></p>
93. Bendrovė, atlikusi supaprastintą pirkimą, gali sudaryti preliminariąją sutartį. Tiek sudarydama preliminariąją sutartį, tiek jos pagrindu pagrindinę pirkimo sutartį, perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir šiomis Taisyklėmis.

94. Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma tik raštu, ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė pirkimo sutartis, atliekant prekių ir paslaugų pirkimus, kurių pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Lt, gali būti sudaroma žodžiu.

95. Preliminariąja sutartimi šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas preliminariosios sutarties pagrindu sudaromai pagrindinei pirkimo sutarčiai. Preliminariojoje sutartyje turi būti nustatytos esminės pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos: pirkimo sutarties objektas, kaina, jeigu reikalinga, preliminarus perkamų prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys ir kitos Bendrovės nurodytos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, kurias ji laiko esminėmis. Sudarant pagrindinę pirkimo sutartį šalys negali keisti esminių preliminariosios sutarties sąlygų. Bendrovė gali priimti sprendimą preliminariojoje sutartyje nustatyti ne tik esmines, bet ir visas jos pagrindu sudaromos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygas.

96. Perkančioji organizacija gali sudaryti preliminariąją sutartį su vienu arba su keliais tiekėjais. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų turi būti ne mažiau kaip trys, jeigu yra trys ir daugiau nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių ir priimtinus pasiūlymus pateikusių tiekėjų. Pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma tik su tais tiekėjais, su kuriais buvo sudaryta preliminarioji sutartis.

97. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiekėju ir joje buvo nustatytos visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma pagal preliminariojoje sutartyje nustatytas sąlygas, kreipiantis į tiekėją raštu dėl pagrindinės pirkimo sutarties sudarymo.

98. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiekėju ir joje buvo nustatytos esminės, bet ne visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją raštu, prašydama papildyti pasiūlymą iki nustatyto termino ir nurodo, kad papildymas negali keisti pasiūlymo esmės.

99. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais ir joje buvo nustatytos visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma neatnaujinant tiekėjų varžymosi. Preliminarioje sutartyje nustatomos tiekėjo pasirinkimo sudaryti pagrindinę sutartį aplinkybės. Paprastai, tačiau ne visais atvejais, taikomas eiliškumo principas: perkančioji organizacija pirmiausia raštu kreipiasi į tiekėją, kurį laiko geriausiu, siūlydama sudaryti preliminariosios sutarties pagrindu pagrindinę pirkimo sutartį. Šiam tiekėjui atsisakius sudaryti pagrindinę pirkimo sutartį arba paaiškėjus, kad jis negalės tinkamai įvykdyti pirkimo sutarties, perkančioji organizacija raštu kreipiasi į kitą tiekėją, iš likusių tiekėjų laikomą geriausiu, siūlydama sudaryti pagrindinę pirkimo sutartį, ir t. t., kol pasirenkamas tiekėjas, su kuriuo bus sudaroma pagrindinė pirkimo sutartis.

100. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais ir joje buvo nustatytos ne visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma atnaujinant tiekėjų varžymąsi tokiomis pačiomis, kokios nustatytos preliminariojoje sutartyje, arba patikslintomis, o jeigu būtina, kitomis nei preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis šių Taisyklių 102 punkte nurodyta tvarka.

101. Atnaujindama tiekėjų varžymąsi, perkančioji organizacija:

101.1. raštu kreipiasi į visus tiekėjus, su kuriais sudaryta preliminarioji sutartis, ir prašo iki nustatyto termino raštu pateikti pasiūlymus. Kiekvieno pirkimo atveju, atsižvelgiant į pirkimo objekto sudėtingumą ir kitas svarbias aplinkybes, nustato pakankamą terminą pasiūlymams pateikti;

101.2. išrenka geriausią pasiūlymą pateikusį tiekėją, vadovaudamasi preliminariojoje sutartyje nustatytais pasiūlymų vertinimo kriterijais, ir su šį pasiūlymą pateikusiu tiekėju sudaro pirkimo sutartį.

102. Pagrindinė pirkimo sutartis preliminariosios sutartis pagrindu gali būti sudaroma iš karto, kai tiekėjas yra raštu (išskyrus pagrindines pirkimo sutartis, sudaromas žodžiu) informuojamas, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir jis atrinktas vykdyti pagrindinę pirkimo sutartį.
<p align=”center”><strong>XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS</strong></p>
103. Taisyklių nuostatas pažeidę Bendrovės darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

&nbsp;

<em>Paskutinis atnaujinimas: 2012-04-10 11:05</em>