ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪRA

radiatorius

UAB Komunalinis paslaugų centras vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 “Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”  prižiūrimose šildymo sistemose atlieka šias funkcijas:

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Darbų atlikimo periodiškumas pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip
Šilumos punktai
Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos 1 kartą per savaitę
Atnaujintuose šilumos punktuose naudojamų automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti Pagal gamintojo rekomendacijas arba prižiūrėtojo vidaus darbo tvarką, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus
Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos 1 kartą per savaitę
Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas), jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos 1 kartą per savaitę
Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos 1 kartą per savaitę
Jei yra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema – visi 1–5 punktuose numatyti darbai 1 kartą per mėnesį
Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas 1 kartą per 2 savaites
Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas) Įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu
Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę
Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo ir karšto vandens sistemos darbu, priežiūra Pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip teisės aktuose nustatytu periodiškumu
Šilumos punkto patalpos elektros tinklų varžų matavimas 1 kartą per metus
Šildymo arba/ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas Prasidėjus šildymo sezonui arba atlikus 17 lentelėje nurodytus remonto darbus ar likvidavus avariją
Šilumos punkto hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui 1 kartą per metus
Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas Pagal poreikį
Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šilumos punkto vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų. Pagal poreikį
Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas Pagal poreikį
Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio, savininko ar Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 2 kartus per savaitę
Vamzdynų, balansinės ir uždaromosios armatūros ženklinimas nustatytose vietose Pagal poreikį
Šilumos ir karšto vandens siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų kontaktų, įtampos, pavaros patikrinimas, variklių perkaitimo nustatymas Pagal poreikį, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus
Dokumentacija:
Duomenų apie pastebėtus įrenginių veikimo sutrikimus ir atliktus darbus juos šalinant, kitas profilaktikos priemones ar neperiodinius parametrų reguliavimo darbus įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos Pagal poreikį, po kiekvieno apsilankymo šiame sąraše nustatytu periodiškumu, atlikus šiame sąraše ir 17 lentelėje nurodytus remonto darbus ar likvidavus avariją
Šilumos tiekėjo dispečerio informavimas apie pastebėtus šilumnešio parametrų nuokrypius šilumos perdavimo tinkle (įvade) ir šilumos apskaitos prietaiso sutrikimus Pagal poreikį, po kiekvieno apsilankymo šiame sąraše nustatytu periodiškumu, atlikus šiame sąraše ir 17 lentelėje nurodytus remonto darbus ar likvidavus avariją
Šilumos mazgo techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų rengimas, atnaujinimas ir iškabinimas apskaitos mazge Pagal poreikį ir pagal šiame Apraše nustatytus reikalavimus
Karšto vandens sistema
Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklės tikrinimas Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę
Karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų balansavimas Pagal poreikį arba pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimą, bet ne dažniau nei kartą kas mėnesį
Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę
Karšto vandens sistemos išplovimas Kartą per ketverius metus
Karšto vandens šilumokaičių praplovimas cheminiu būdu nustatytu periodiškumu Kartą per ketverius metus
Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas Pagal poreikį
Šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaitį rodmenų nurašymas 1 kartą per savaitę
Avarijų karšto vandens sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas Pagal poreikį
Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių karšto vandens vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų Pagal poreikį
Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas Pagal poreikį, apžiūra ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę
Blogai šylančių vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto Pagal poreikį
Šildymo sistema
Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas 1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu ir prieš šildymo sezoną
Šilumnešio temperatūros tikrinimas kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpose, esančiose 0,2–0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos 1 kartą šildymo sezono pradžioje
Šildymo sistemos praplovimas 1 kartą per 4 metus
Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui 1 kartą per metus
Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių Pagal poreikį ir atliekant šilumos perdavimo vamzdynų hidraulinius bandymus
Kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus (radiatorius ar vonios šildytuvus turi parūpinti butų savininkai) Pagal poreikį
Kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas (radiatorius turi parūpinti pastato ar pastato butų ir kitų patalpų savininkai) Pagal poreikį
Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas Pagal poreikį
Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo vamzdžių lokalozavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų Pagal poreikį
Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas 1 kartą per savaitę šildymo sezono metu
Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto Pagal poreikį
Šilumos punkto patalpa
Prieduobių smulkių defektų šalinimas Pagal poreikį

Daugiabučių namų ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS tarifai:

Priežiūros tarifas visai sistemai apskaičiuojamos sumuojant atskirų sistemos dalių tarifus.

3.1. Daugiabučių namų karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai , patvirtinta Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-415

Peržiūrėti

3.2. Daugiabučių namų šildymo sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai , patvirtinta Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-415

Peržiūrėti

3.3. Daugiabučių namų šilumos punktų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai , patvirtinta Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-415

Peržiūrėti

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-05 11:25