5 renovacijos etapas Kauno rajone (2017 m.)

parama

Projektai, finansuojami daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems atnaujinimo projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas, teikiama, jeigu pagal atnaujinimo projekte numatytas priemones pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė, nustatoma pagal Statybos įstatymą įgyvendinančius statybos techninius reglamentus, ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus atnaujinimo projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Jeigu atnaujinamas daugiabutis, kuriam pagal Statybos įstatymą minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi, valstybės parama pagal šį įstatymą teikiama, jeigu skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Valstybės parama teikiama šiais būdais:

* suteikiant lengvatinį kreditą atnaujinimo projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti)ir penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atnaujinimo projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimą ir (ar) atliktus rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, tuo atveju, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus, ir

* apmokant arba kompensuojant 100 procentų ne didesnę kaip Vyriausybės nustatyto dydžio išlaidų dalį atnaujinimo projektui ar jo daliai parengti, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtą investicijų planą patvirtina butų ir kitų patalpų savininkai, ir

* apmokant arba kompensuojant 100 procentų ne didesnes kaip Vyriausybės nustatyto dydžio atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, ir

* kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms, ir

* teikiant papildomą valstybės paramą, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10 procentų šių priemonių įgyvendinimo kainos;

* apmokant nepasiturintiems gyventojams tenkančias atnaujinimo projekto parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas.

Daugiabučiai namai:

GARLIAVOS SENIŪNIJA:

Liepų g. 14, Garliava viešinimas

Miško g. 34

(Pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

(Galutinis projektas); Galutinio projekto susirinkimo skelbimas

Individualios investicijos
(Pateikiame rangovo atliktas individualias investicijas kiekvienam butui. Jei pastebėsite netikslumų, prašome iki 2020 09 25 informuoti tel. 869969814 arba 837393140)

S. Lozoraičio g. 10A, Garliava viešinimas

Miško g. 34

(Pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

(Galutinis projektas); Galutinio projekto susirinkimo skelbimas

S. Lozoraičio g. 12, Garliava viešinimas

Miško g. 34

(Galutinis projektas);

Individualios investicijos
(Pateikiame rangovo atliktas individualias investicijas kiekvienam butui. Jei pastebėsite netikslumų, prašome iki 2020 09 25 informuoti tel. 869969814 arba 837393140)

Liepų g. 26, Garliava viešinimas

Miško g. 34

(Pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

(Galutinis projektas); Galutinio projekto susirinkimo skelbimas

Individualios investicijos
(Pateikiame rangovo atliktas individualias investicijas kiekvienam butui. Jei pastebėsite netikslumų, prašome iki 2020 12 15 informuoti tel. 869969814 arba 837393140)

Liepų g. 28, Garliava viešinimas

Miško g. 34

(Pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

(Galutinis projektas); Galutinio projekto susirinkimo skelbimas

Individualios investicijos
(Pateikiame rangovo atliktas individualias investicijas kiekvienam butui. Jei pastebėsite netikslumų, prašome iki 2020 09 25 informuoti tel. 869969814 arba 837393140)

Žalioji g. 9, Garliava viešinimas

Miško g. 34

(Pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

(Galutinis projektas); Galutinio projekto susirinkimo skelbimas

Individualios investicijos
(Pateikiame rangovo atliktas individualias investicijas kiekvienam butui. Jei pastebėsite netikslumų, prašome iki 2020 10 16 informuoti tel. 869969814 arba 837393140)

KARMĖLAVOS SENIŪNIJA:

Vilniaus g. 69, Karmėlava

Miško g. 34

(Pradinis projektas)

(Galutinis projektas);

Vilniaus g. 8, Karmėlava II viešinimas

Miško g. 34

(Galutinis projektas); Susirinkimo protokolas

AKADEMIJOS SENIŪNIJA:

Pilėnų g. 12, Akademija viešinimas

Miško g. 34

(Galutinis projektas);

Individualios investicijos
(Pateikiame rangovo atliktas individualias investicijas kiekvienam butui. Jei pastebėsite netikslumų, prašome iki 2021 02 12 informuoti tel. 869969814 arba 837393140)

BABTŲ SENIŪNIJA:

Kauno g. 20, Babtai viešinimas

Miško g. 34

(Galutinis projektas);

Individualios investicijos
(Pateikiame rangovo atliktas individualias investicijas kiekvienam butui. Jei pastebėsite netikslumų, prašome iki 2020 10 21 informuoti tel. 869969814 arba 837393140)

Kauno g. 18, Babtai viešinimas

Miško g. 34

(Galutinis projektas);

Individualios investicijos
(Pateikiame rangovo atliktas individualias investicijas kiekvienam butui. Jei pastebėsite netikslumų, prašome iki 2020 09 25 informuoti tel. 869969814 arba 837393140)

KULAUTUVOS SENIŪNIJA:

Liepų g. 14, Kulautuva

Miško g. 34

(Galutinis projektas);

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA:

Gedimino g. 28, Jonučiai viešinimas

Miško g. 34

(Galutinis projektas);

EŽERĖLIO SENIŪNIJA:

Kauno g. 13, Ežerėlis

Miško g. 34

(Galutinis projektas);

DOMEIKAVOS SENIŪNIJA:

Neries g. 3, Domeikava

Miško g. 34

(Galutinis projektas);