Vyr. Finansininkė

Atlieka šias funkcijas:

1. Vyr.finansininkas užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, tinkamo dokumentų  įforminimo kontrolę.

2. Vyr.finansininkas privalo taikyti apskaitos ir skaičiavimo darbų kompiuterizavimo  prie-mones, tobulesnes  buhalterinės apskaitos formas ir metodus.

3. Vyr.finansininkas privalo, laikydamasi apskaitos taisyklių,  taip organizuoti buhalterinę apskaitą, kad būtų:

3.1.  apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;

3.2.  tvarkoma bendrovėje įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaita;

3.3. teisingai apskaičiuotas  ir laiku pervestas fizinių asmenų pajamų mokestis ir kitos įmokos į  biudžetą , valstybinio soc.draudimo įnašai, grąžintos bankams paskolos,  įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims;

4. tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą;

5. Vyr.finansininkas privalo kontroliuoti:

5.1. kaip laikomasi nustatytų prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių;

5.2.  kaip laikomasi piniginių lėšų, materialinių vertybių,  atsiskaitymo bei kito turto inventorizavimo taisyklių;

5.3. ar teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami pareiginiai atlyginimai, griežtai laikomasi finansinės ir kasos drausmės.

5.4. Vyr.finansininkas turi aktyviai padėti rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti , užkirstikelia trūkumams,  neteisėtam piniginių lėšų ir  materialinių vertybių naudojimui, finansinių bei ūkinių įstatymų pažeidimui.

6. Vyr. finansininkas turi kontroliuoti, kad dokumentai pagal kuriuos priimamos ir   išduodamos finansinės lėšos bei materialinės vertybės, visiškos materialinės atsakomybės sutartys, darbų ir paslaugų atlikimo sutartys  būtų pasirašytos bendrovės vadovo.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Bendrovės  vadovas parenka  kandidatą vyr.finansininko  pareigoms atsižvelgdamas į jo kvalifikaciją , darbo pagal specialybę stažą , sugebėjimus vadovauti apskaitos darbui.