Buhalterė – apskaitininkė

Atlieka šias funkcijas:

1. Buhalteris – apskaitininkas tiksliai bei laikantis teisės aktų reikalavimų skaičiuoja įmonės darbuotojų darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, išskaitymus iš darbo užmokesčio ir privalomas įmokas valstybei, pildyti buhaterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentus.

2. Tvarko jam perduotų griežtos atskaitomybės blankų apskaitą.

3. Skaičiuoja su darbuotojui išmokamu darbo užmokesčiu susijusius mokėjimus į biudžetą, socialinio draudimo bei kitus fondus, užpildyti reikalaujamas formas.

4. Gavus iš  atsakingų darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, skaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį bei kitas išmokas, užpildo atlyginimų žiniaraštį.

5. Tvarko  įmonės darbuotojų asmens sąskaitas, nedarbingumo pažymėjimus.

6. Registruoja  išmokėjimui perduodamus darbo užmokesčio ir kitus su darbo santykiais susijusius dokumentus.

7. Tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos į įmonės arhyvą.

8.Teikia informaciją vyr. finansininkei apie atliekamus darbus.

9. Ruošia ir teikia statistines formas, vykdo kitus su tiesioginėmis buhalterio pareigomis susijusius vyriausiojo buhalterio nurodymus.

10. Tvarko turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų (pagrindinių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, gamybos ir produkcijos realizacijos išlaidų, ūkinės ir finansinės veiklos rezultatų apskaitą; atsiskaitymai su tiekėjais ir užsakovais, už suteiktas paslaugas ir t.t.) buhalterinę apskaitą;

11. Priima,  kontroliuoja  ir apdoroja  pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus.

12. Fiksuoja buhalterinės apskaitos sąskaitose operacijas, susijusias su pagrindinių lėšų, prekinių  bei  materialinių vertybių  ir  piniginių lėšų  judėjimu.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Pareigoms  priimamas asmuo , turintis buhalterinį išsilavinimą ,turintis šio darbo patirtį, mokantis dirbti kompiuteriu ( kompiuterinė programa ,, Būtenta”).

Buhalteris – apskaitininkas privalo :

1. laikytis teisės aktais ir įmonės vidaus dokumentais nustatytų buhalterijos dokumentų įforminimo tvarkos ir reikalavimų, būti susipažinęs su dokumentų atidavimo į archyvą tvarka;

2. žinoti darbo užmokesčio  skaičiavimo ir dokumentavimo tvarką;

3.  laikytis darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir elektros saugos reikalavimų;

4. neplatinti informacijos, laikomos įmonės komercine ar tarnybine paslaptimi;

5. nuolat gilinti buhalterinės apskaitos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją;