Personalo inspektorė

Atlieka šias funkcijas:

1.  Ruošti dokumentus darbuotojų priėmimui ir  atleidimui iš darbo ir pateikti duomenis Valstybinio socialinio draudimo įstaigai.

2.  Įforminti darbo sutartis, jų pakeitimus dėl darbuotojų priėmimo, perkėlimo ir atleidimo iš darbo.

3.  Pildyti darbo sutarčių registracijos žurnalą.

4.  Formuoti ir saugoti darbuotojų asmens bylas, nustatyta tvarka perduoti jas į archyvą.

5.  Reikalauti iš bendrovės darbuotojų bei kontroliuoti, kad laiku būtų paruošti ir pateikti tvirtinimui  pareiginiai  nuostatai.

6.  Išduoti darbuotojams ir po atleidimo susigrąžinti tarnybinius pažymėjimus.

7.  Vesti darbuotojų  kasmetinių atostogų apskaitą.

8.  Kartu kitais darbuotojais  ruošti atostogų grafikus ir pasteikti tvirtinimui. Rengti įsakymus dėl atostogų ir kontroliuoti jų vykdymą.

9.  Ruošti reikiamas ataskaitas dėl personalo apskaitos.

10.   Ruošti  teismui medžiagą  apie abonentų įsiskolinimus. Kontroliuoti priteistų sumų išieškojimą:

10.1. kiekvieną mėnesį  sekti priteistų sumų apmokėjimus ir daryti mokėjimų suvestines.

10.2. paruošti teismui skolos paskaičiavimus, sutarčių kopijas.

10.3. bendradarbiauti su bendrovės teisininke ir  kontrolieriais, dėl skolų už suteiktas komunalines paslaugas išieškojimo.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
Pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį  išsilavinimą, logiškai mastantis, diplomatiškas, mokantis dirbti kompiuteriu.