Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos kainų dedamųjų ir jų taikymo tvarkos nustatymo pirmais bazinių šilumos kainų galiojimo metais

Kauno rajono savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-320 „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos kainų dedamųjų ir jų taikymo tvarkos nustatymo pirmais bazinių šilumos kainų galiojimo metais“ nustatė:
1. UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos kainų dedamąsias (be PVM) pirmais bazinių šilumos kainų galiojimo metais:
1.1. Šilumos gamybos kainas:
1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule 5,45 + T g nš kd;
1.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias:
1.1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 5,45 + Tpt kd, dedamąsias:
1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 5,45 ct/kWh;
1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd;
1.1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 39,77 Lt/kW per mėnesį;
1.1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd;
1.2. Šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 4,88 + Tpr kd, dedamąsias:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 4,88 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 35,63 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd;
1.3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:
1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 10,33 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 10,33 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule Tpt kd + Tpr kd;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 75,40 Lt/kW per mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiamą formule Tpt kd + Tpr kd;
1.4. Šilumos pardavimo vartotojams kainą – 4,35 Lt vienam vartotojui per mėnesį arba 0,66 ct/kWh.
2. Šilumos kainų dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt skaičiavimo formules:
Eil. Nr. Dedamoji Formulė
1. Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą šilumos vienanarės kainos kintamoji dedamoji Tg nš kd = Tpt kd = 0,42 + (560,2 x Td + 12,6 x Tdyz + 33,5 x Ts d + 316,3 x Tm s + 47,5 x Tm gr ) / (9,18 x 10000)
2. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji Tpr kd = 0,49 + 1,42 x Tpt / 7,75
3. Patiektos į tinklą šilumos kaina Tpt = 5,45 + Tpt kd
čia: Td – gamtinių dujų kaina (Lt/1000 m3);
Tdyz – dyzelinio kuro kaina (Lt/tne);
Ts d – suskystintų dujų kaina (Lt/tne);
Tm s – medienos skiedrų kaina (Lt/tne);
T m gr – medienos granulių kaina (Lt/tne).
3. Įmonės patirtus nuostolius (79,09 tūkst. Lt), susidariusius dėl faktinių kuro kainų ir kainų, įskaičiuotų nustatant šilumos kainas, skirtumo, bei kitų nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių, paskirstytus 12 mėn. laikotarpiui (nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.) – 1,02 ct/kWh.
4. Šilumos kainų apskaičiavimo ir viešinimo tvarką:
4.1. Šilumos kainų kintamosios dedamosios ir vienanarės kainos apskaičiuojamos ir skelbiamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu;
4.3. Šio sprendimo 3 punktu nustatyta šilumos kainos dalis kiekvieną šildymo laikotarpio mėnesį pridedama prie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų, apskaičiuotų pagal šio sprendimo 1.3.1.2 ir 1.3.2.2 punktus;
4.3. Šilumos tiekėjas iki kiekvieno mėnesio 25 d. apskaičiuoja kito mėnesio šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas ir apie jas viešai informuoja vartotojus Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje, dienraštyje „Naujosios tėviškės žinios“ ir seniūnijų, kurių teritorijose tiekia šilumą, skelbimų lentose.
5. sprendimas įsigalioja 2011 m. gruodžio 1 d. ir taikomas skaičiuojant 2012 m. sausio–gruodžio mėn. šilumos kainas.