skip to Main Content
      +A A          

phone_in_talk Bendri klausimai: 8-37 39 30 78 phone_in_talk Rinkliavos administravimo klausimai: +370 679 21033 phone_in_talk Gedimų registravimas: 8-37 55 18 60; 8-37 55 14 45

Norėdami peržiūrėti pasirinkto klausimo atsakymą, paspauskite ant klausimo eilutės.

Komunalinių atliekų konteinerių tuštinimo dažnis nustatytas Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse:

 

Daugiabučių namų (bendro naudojimo) konteineriai

2 kartus per savaitę

Individualių namų valdų, įmonių, įstaigų, organizacijų konteineriai

1 kartą per 2 savaites

Sodų ir garažų bendrijų konteineriai

1 kartą per 2 savaites

Individualių namų valdų, kuriuose gyvena tik 1 asmuo, konteineriai

1 kartą per mėnesį

Konteineriai būna 120, 140, 240, 660 arba 1100 litrų.

 

Dėl dažnesnio mišrių komunalinių atliekų konteinerių tuštinimo grafiko nustatymo, taip pat konteinerio talpos keitimo galima kreiptis į UAB Komunalinių paslaugų centrą.

Vykdant Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir Kauno rajono tarybos sprendimus, nuo 2020 m. balandžio 1 d. Kauno rajono savivaldybėje pakeista mokėjimo tvarka už atliekų surinkimą ir tvarkymą. Kasmėnesinius gyventojų ar įmonių atsiskaitymus namų valdoms, bendrijoms ar tiesiogines sutartis su atliekų vežėjais pakeitė vietinė rinkliava.


Rinkliava už komunalines atliekas – tai Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti vietinės rinkliavos nuostatuose nustatyta tvarka.

Komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys nekilnojamąjį turtą, naudojantys jį ar juo disponuojantys (išskyrus žemės sklypus) Savivaldybės teritorijoje.

Pagal Nuostatų 36 punktą, dvinarę vietinę rinkliavą privalo mokėti visi fiziniai asmenys, gyvenantys arba kitu pagrindu teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus savivaldybės teritorijoje, ir visi juridiniai asmenys, teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus savivaldybės teritorijoje.

Dvinarė vietinė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:

 • pastoviąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka visi savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys;
 • kintamąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga. Pažymėtina, kad vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 13 dalimi, asmuo (fizinis asmuo ar LR įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens filialas, atstovybė ar LR įsteigtas valstybėse narėse įsteigto juridinio asmens filialas ar atstovybė) yra komunalinių atliekų turėtojas, nepaisant jo teisinės formos ar vykdomos veiklos pobūdžio.

Surinktos rinkliavos lėšos naudojamos tik komunalinių atliekų tvarkymo išlaidoms padengti: atliekų surinkimui ir vežimui, atliekų tvarkymui (viešųjų erdvių tvarkymas, komunalinių atliekų regioninių sąvartynų išlaikymas, didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelių išlaikymas, specifinių ir pavojingų atliekų tvarkymas) ir rinkliavos administravimui.

Vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį į Mokėjimo pranešime nurodytą Vietinės rinkliavos surenkamąją sąskaitą iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės dienos:

 1. už pirmą ketvirtį – iki kovo 31 d.;
 2. už antrą ketvirtį – iki birželio 30 d.;
 3. už trečią ketvirtį – iki rugsėjo 30 d.;
 4. už ketvirtą ketvirtį – iki gruodžio 31 d.

Jeigu Vietinės rinkliavos mokėtojas pageidauja, Vietinę rinkliavą gali sumokėti už visus metus iš karto iki mokėjimo pranešime nurodyto pirmojo mokestinio laikotarpio (ketvirčio) pabaigos.

Jeigu Vietinės rinkliavos mokėjimo pradžia naujai Savivaldybėje atsiradusiam Vietinės rinkliavos mokėtojui nesutampa su kalendorinių metų pradžia, Mokėjimo pranešimai formuojami ir siunčiami pagal apskaičiuotas Vietinės rinkliavos įmokas perskaičiuotam laikotarpiui iki metų pabaigos. Vietinės rinkliavos įmokų dydis proporcingai padalijamas mėnesiais ir ketvirčiais.

Rekomenduojama permoką pasilikti kaip įmoką už būsimą atsiskaitymo laikotarpį. Kitu atveju, reikia pateikti rašytinį prašymą vietinės rinkliavos permokos grąžinimui.

Nesumokėjus vietinės rinkliavos per sąskaitoje nurodytą terminą, už kiekvieną uždelstą dieną bus skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos įmokos sumos. Vietinės rinkliavos mokėtojas atleidžiamas nuo delspinigių mokėjimo Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais pagrindais.


Vietinės rinkliavos nesumokėjus per nurodytą terminą ji išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių ir antstolių paslaugomis.

Asmenys, siekiantys, kad jiems Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausantys nekilnojamojo turto objektai būtų tam tikram laikui atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo, Administratoriui turi pateikti:

Fiziniai asmenys:

Prašymą atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios, kurio forma pateikiama šių Nuostatų 2 priede;

Prašymo formoje prašomą papildomą informaciją apie sunaudotą elektros energijos kiekį nekilnojamojo turto objekte (teikiama tuo atveju, jei nustatoma, kad per užpildytoje prašymo formoje deklaruotą laikotarpį nekilnojamojo turto objekte sunaudota daugiau nei 45 kWh/3 mėn. elektros energijos).

Prašymas atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo (Nuostatų 2 priedas) už einamųjų metų mokestinį laikotarpį (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 mėnesiai), Administratoriui pateikiamas ne vėliau kaip iki einamojo mokestinio laikotarpio, už kurį teikiamas prašymas, pabaigos.

Juridiniai asmenys:

Prašymą atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios, kurio forma pateikiama šių Nuostatų 6 priede; Prašymo formoje prašomą papildomą informaciją apie nekilnojamojo turto objekto nenaudojimą (elektros energijos tiekėjo pažyma ir kitas dokumentas, patvirtinantis, kad per nurodomą laikotarpį nekilnojamojo turto objekte nebuvo vykdoma ūkinė veikla).

Nurodyti dokumentai Administratoriui pateikiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus užpildytoje prašymo formoje (Nuostatų 6 priedas) deklaruotam laikotarpiui.  Per nurodytą terminą nepateikus dokumentų, apskaičiuota Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji privalo būti sumokėta (taikoma juridiniams asmenims).

Prašymas atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo (2 ar
6 priedas) teikiamas ne trumpesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui ir ne ilgesniam kaip iki mokestinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejį, kai laikotarpis, ne trumpesnis kaip trys mėnesiai, prasideda vienu mokestiniu laikotarpiu ir baigiasi kitu. Tokiu atveju prašymas atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo (2 ar 6 priedas), teikiamas kiekvienam mokestiniam laikotarpiui atskirai.

Deklaruoti galima ir ilgesnį kaip metai laikotarpį, kurį nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu, jeigu asmuo pateikia išvykimą į užsienį ar kitą Lietuvos gyvenamąją vietovę įrodančius dokumentus ar jų kopijas. Nekilnojamojo turto objektų savininkai, deklaruodami, kad nesinaudos nekilnojamojo turto objektu, taip pat deklaruoja, kad naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės neperleidžiamos tretiesiems asmenims

Nekilnojamojo turto objektas, kuris yra netinkamas naudoti ir visiškai nenaudojamas, nekilnojamojo turto savininko argumentuotu prašymu gali būti įtrauktas į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją ir už jį nemokama ne tik kintamoji, bet ir pastovioji Vietinės rinkliavos dedamoji.
Tam reikia UAB Komunalinių paslaugų centrui pateikti šiuos dokumentus:

 1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pažyma (jeigu nekilnojamojo turto objektas yra sudegęs arba yra įvykusi ir nepašalinta statinio avarija).
 2. Statinio (-ų) techninės priežiūros patikrinimo aktas (jeigu nekilnojamojo turto objektas yra netinkamas naudoti / gyventi ir jo naudojimą sustabdė naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas).
 3. Kita informacija.

Jeigu nekilnojamojo turto objekto arba jo dalies faktiškai naudojama paskirtis (plotas) skiriasi nuo nekilnojamojo turto registro išraše nurodytos paskirties (ploto), nekilnojamojo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę kreiptis į administratorių ir pateikti nekilnojamojo turto objekto ploto ar jo dalies paskirties (ploto) tikslinimo deklaraciją (Nuostatų 4 priedas). Prie nurodytos deklaracijos reikia pateikti patalpų eksplikaciją ir nekilnojamojo turto registro išrašą.

Jeigu gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekte faktinis gyventojų skaičius yra mažesnis nuo apmokestintų kintama vietinės rinkliavos dedamąją gyventojų skaičiaus, šio objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pateikti asmenų skaičiaus bute ar individualiame gyvenamajame name deklaraciją, kuri suteikia teisę nemokėti kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios už negyvenančius nekilnojamojo turto objekte fizinius asmenis (Nuostatų 5 priedas).

Prie nurodytos deklaracijos dar reikia pateikti:

 1. Pažyma iš seniūnijos, kurios teritorijoje yra gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektas, apie nurodytame nekilnojamojo turto objekte deklaruotus, tačiau negyvenančius asmenis.
 2. Kauno rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organo, jungtinės veiklos sutartimi įgalioto asmens ar savivaldybės vykdomosios institucijos paskirto bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pažyma apie faktiškai gyvenančius asmenis nekilnojamojo turto objekte;
 3. Mokymo įstaigos pažyma apie kitoje savivaldybėje studijuojantį (besimokantį) asmenį.
 4. Darbovietės pažyma apie kitoje savivaldybėje dirbantį asmenį.
 5. Kita pažyma apie nurodytose patalpose deklaruotus, tačiau negyvenančius asmenis.

Norint gauti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sąskaitą el. paštu, reikia pateikti prašymą dėl sąskaitos siuntimo el. paštu. Nekilnojamo turto objekto savininko ar jo įgalioto asmens prašymą siųsti rinkliava@rkpc.lt.

Norint gauti mišrių atliekų konteinerį reikia užpildyti prašymą dėl konteinerio. Prašymas turi būti užpildytas nekilnojamo turto objekto savininko ar jo įgalioto asmens vardu ir išsiųstas rinkliava@rkpc.lt.

Jeigu Jūsų nekilnojamojo turto objektas arba jo dalis išnuomota Juridiniams asmenims ir nuomos sutarties pagrindu Vietinę rinkliavą turi mokėti nuomininkas, tokiu atveju pateikite prašymą pakeisti vietinės rinkliavos mokėtojo duomenis Savivaldybės komunalinių atliekų turėtojų registro duomenų bazėje. Prašymas turi būti išsiųstas rinkliava@rkpc.lt.

Prašymų ir deklaracijų formas rasite ČIA.

Back To Top