skip to Main Content
      +A A          

phone_in_talk Bendri klausimai: 8-37 39 30 78 phone_in_talk Rinkliavos administravimo klausimai: +370 679 21033 phone_in_talk Gedimų registravimas: 8-37 55 18 60; 8-37 55 14 45

Šiuo metu ieškome komandos papildymo:

KONKURSAS Į UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS

 Skelbimo data: 2024-06-06

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Kauno rajono savivaldybės administracija

Pareigos: UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius

Pareiginės algos koeficientas: 2,3

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės mero

2024-06-06 potvarkiu Nr. MP-676

UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB Komunalinių paslaugų centro (toliau – bendrovė) direktorius yra bendrovės vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš bendrovės lėšų.
 2. Bendrovės direktorius tiesiogiai pavaldus Kauno rajono savivaldybės merui, atskaitingas Kauno rajono savivaldybės merui ir Kauno rajono savivaldybės tarybai (institucijai, atliekančiai visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas).

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

 1. Bendrovės direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti bendrovės veiklą, užtikrinti komunalinių paslaugų teikimą vartotojams, vykdyti bendrovės įstatuose numatytą veiklą, įgyvendinti pagrindinius bendrovės tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų bendrovės patikėto turto panaudojimą, saugumą, užtikrinti šios bendrovės veiklos strategijos ir veiklos plano vykdymą bei veikti bendrovės vardu santykiuose su kitais asmenimis.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Bendrovės direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1.    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu;

4.2.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.3.    būti nepriekaištingos reputacijos;

4.4.    išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, bendrovės administravimą, finansavimą darbo santykių organizavimą;

4.5.    mokėti analizuoti bendrovės administracijos darbą, planuoti ir priimti sprendimus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.6.    mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“programų paketu;

4.7.    turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Bendrovės direktorius vykdo šias funkcijas:

5.1.    veikia bendrovės vardu, organizuoja ir koordinuoja bendrovės veiklą, kad būtų atliekamos pavestos funkcijos, įgyvendinti tikslai ir uždaviniai;

5.2.    atstovauja bendrovei valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, teismuose, bendradarbiauja su kitais Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis bendrovės veiklos srityje;

5.3.    užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, bendrovės veiksmingos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

5.4.    stebi ir analizuoja bendrovės finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamas, išlaidas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

5.5.    pasirašo banko, finansinius ir ataskaitinius dokumentus, kontroliuoja įsipareigojimų vykdymą, finansinės, darbo drausmės laikymąsi;

5.6.    teikia siūlymus Savivaldybės merui, Kauno rajono savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui, Aplinkos skyriui komunalinio ūkio klausimais;

5.7.    dalyvauja Kauno rajono savivaldybės tarybos, komitetų, Administracijos posėdžiuose, kai svarstomi su bendrovės veikla susiję klausimai;

5.8.    leidžia įsakymus, tvirtina bendrovės vidaus teisės aktus, kontroliuoja jų vykdymą;

5.9.    tvirtina bendrovės struktūrą, pareigybių sąrašą, priima ir atleidžia bendrovės darbuotojus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

5.10.  bendrovėje organizuoja darbų saugą, priešgaisrinę saugą ir civilinę saugą, užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi;

5.11.  sudaro ir pateikia bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, bendrovės metinį pranešimą ir kitą reikiamą informaciją;

5.13.  saugo bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas šias pareigas;

5.14.  disponuoja bendrovei skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, atsako už bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą;

5.15. užtikrina informacijos paskelbimą bendrovės interneto svetainėje apie bendrovės veiklą ir pokyčius veiklos srityse, viešina bendrovės įstatus ir kitus su bendrovės veikla susijusius dokumentus;

5.16.  užtikrina, kad bendrovės veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kauno rajono savivaldybės institucijų sprendimų, kitų teisės aktų ir bendrovės įstatų;

5.17.  pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, nustatytas bendrovės įstatuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 1. Bendrovės direktorius atsako už:

6.1.    bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

6.2.    metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

6.3.    ūkinę bendrovės veiklą, lėšų naudojimą pagal paskirtį, atsiskaitymus su darbuotojais, mokesčių administravimo institucijomis, darbų, paslaugų ir prekių tiekėjais, sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

6.4.    materialinės bazės kūrimą ir racionalų valstybės, Kauno rajono savivaldybės perduoto bei bendrovės įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;

6.5.    bendrovės dokumentų saugojimą ir tvarkymą, statistinių ataskaitų, finansinių ir kitų dokumentų teisingumą;

6.6.    audito atlikimą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;

6.7.    informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

6.8.    teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

6.9.    tinkamą bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui, kitoms institucijoms, įstaigoms;

6.10.  teisės aktuose, bendrovės įstatuose bei šiame pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, už savo veiklą ar neveikimą, paslaugų gavėjams, Kauno rajono savivaldybei ar valstybei padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

Asmens dokumento kopija;
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
Gyvenimo aprašymas (CV);
Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas);
Veiklos programa/strateginės veiklos gairės – savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programa – iki 5 p., (iki 15 min. pristatymas);
Vadovaujamo darbo patirtį (ne mažiau kaip 3 m.)  patvirtinančio dokumento kopija;
Vairuotojo pažymėjimas;
Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija (pretendentams į darbuotojo pareigas).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Indrė Stankienė, Personalo skyriaus vyr. specialistė, tel. +37067458329, el. p. indre.stankiene@krs.lt

Prašymai dalyvauti konkurse priimami iki birželio 20 d. https://pm.vataras.lt/prasymai/PretendentoPrasymas/DarboSkelbimai?Area=

Darbo pobūdis

• Daugiabučių gyvenamųjų namų vandentiekio, nuotekų ir šildymo sistemų įrengimų eksploatacija ir
remontas;
• Smulkūs santechnikos darbai;
• Defektų likvidavimas;
• Budėjimai pagal poreikį avarinėje brigadoje.

Mes tikimės, kad Jūs:

• Turite santechniko išsilavinimą;
• Turite bent 1 metų panašios darbo patirties;
• PRIVALUMAS – turite šilumininko pažymėjimą;
• Vairuojate automobilį (pažymėjimas B kat.);
• Esate atsakingas, darbštus ir sąžiningas;
• Gebate dirbti komandoje bei planuotis savo darbus.

Įmonė siūlo

• Motyvacinės priemonės už gerus darbo rezultatus;
• Galimybę užsidirbti papildomai;
• Geras darbo sąlygas;
• Laiku mokamą atlyginimą;
• Darbo priemones ir automobilį.

   UAB Komunalinių paslaugų centras – įmonė administruojanti daugiabučius namus Kauno rajone ieško: 

EKSPLOATACINIO-TECHNINIO SKYRIAUS VIRŠININKO (-ĖS)

Pageidaujame, jog:

 • būtumėte įgijęs aukštąjį statybinį – inžinerinį išsilavinimą;
 • turėtumėte darbo patirties statybų srityje sudarant sąmatas, pildant techninę dokumentaciją (privalumą teiktume dirbusiems su daugiabučių namų administravimu);
 • turėtumėte vadovaujamo darbo patirties (privalumas);
 • turėtumėte vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
 • gebėtumėte sklandžiai komunikuoti, spręsti problemas, priimti sprendimus.

Darbai:

 • daugiabučių namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų priežiūra;
 • daugiabučių namų renovacijos (modernizavimo) projektų vykdymas;
 • dokumentacijos pildymas (nuolatiniai stebėjimai, kasmetinės apžiūros);
 • planų ir ataskaitų, raštų rengimas;
 • sąmatų sudarymas (SISTELA);
 • rangos darbų organizavimas;
 • skyriaus darbų planavimas.

Siūlome:

 • konkurencingą, laiku mokamą atlygį;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • priedus už papildomą darbą;
 • darbo tikslais suteiksime automobilį;
 • dovanas asmeninių ir tradicinių švenčių proga.

Atlyginimas

 ( 1400-1600 Eur/mėn. į rankas).

Back To Top