skip to Main Content
      +A A          

phone_in_talk Bendri klausimai: 8-37 39 30 78 phone_in_talk Rinkliavos administravimo klausimai: +370 679 21033 phone_in_talk Gedimų registravimas: 8-37 55 18 60; 8-37 55 14 45

Projektai, finansuojami daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems atnaujinimo projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas, teikiama, jeigu pagal atnaujinimo projekte numatytas priemones pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė, nustatoma pagal Statybos įstatymą įgyvendinančius statybos techninius reglamentus, ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus atnaujinimo projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Jeigu atnaujinamas daugiabutis, kuriam pagal Statybos įstatymą minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi, valstybės parama pagal šį įstatymą teikiama, jeigu skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Valstybės parama teikiama šiais būdais:

* apmokant arba kompensuojant 100 procentų ne didesnę kaip Vyriausybės nustatyto dydžio išlaidų dalį atnaujinimo projektui ar jo daliai parengti, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtą investicijų planą patvirtina butų ir kitų patalpų savininkai, ir

* apmokant arba kompensuojant 100 procentų ne didesnes kaip Vyriausybės nustatyto dydžio atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, ir

* kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms, ir

* teikiant papildomą valstybės paramą, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10 procentų šių priemonių įgyvendinimo kainos;

* apmokant nepasiturintiems gyventojams tenkančias atnaujinimo projekto parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas.

 

Daugiabučiai namai:

 

GARLIAVOS SENIŪNIJA:

Liepų g. 13, Garliava

Vytauto g. 142, Garliava

(Pateikiame rangovo atliktas individualias investicijas kiekvienam butui. Jei pastebėsite netikslumų, prašome iki 2022-12-01 informuoti tel. 869969814 arba 837393140)

 

EŽERĖLIO SENIŪNIJA:

Miško g. 34, Ežerėlis

KARMĖLAVOS SENIŪNIJA:

Vilniaus g. 7, Karmėlava II

NEVERONIŲ SENIŪNIJA:

Karmėlavos g. 28, Neveronys

Kertupio g. 5, Neveronys

KULAUTUVOS SENIŪNIJA:

Lelijų g. 12, Kulautuva

LINKSMAKALNIO SENIŪNIJA:

Sodų g. 5, Linksmakalnis

(Pateikiame rangovo atliktas individualias investicijas kiekvienam butui. Jei pastebėsite netikslumų, prašome iki 2022-12-01 informuoti tel. 869969814 arba 837393140)

Back To Top