skip to Main Content
      +A A          

phone_in_talk Bendri klausimai: 8-37 39 30 78 phone_in_talk Rinkliavos administravimo klausimai: +370 679 21033 phone_in_talk Gedimų registravimas: 8-37 55 18 60; 8-37 55 14 45

Norėdami peržiūrėti pasirinkto klausimo atsakymą, paspauskite ant klausimo eilutės.

Butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso:

 • Bendrosios namo konstrukcijos;
 • Bendrosios namo inžinerinės sistemos;
 • Bendrojo naudojimo patalpos ir kitos pastato dalys;
 • Bendrojo naudojimo žemės sklypas;

Butų savininkai turi teisę naudotis bendrojo naudojimo objektais bei prievolę juos tinkamai prižiūrėti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, mokesčiai už paslaugas ir darbus, susijusius su bendrosios nuosavybės priežiūra, butų savininkams skirstomi proporcingai nuosavybės daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (proporcingai buto ar patalpos naudingajam plotui).

Vykdydamas pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas:

 • Sudaro ir tvarko namo butų ir kitų patalpų (toliau – patalpos) ir patalpų savininkų (naudotojų) sąrašą pagal valstybės įmonės Registrų centro ir patalpų savininkų pateiktus duomenis.
 • Sudaro ir tvarko namo bendrojo naudojimo objektų aprašą;
 • Vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų, jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą, žemės sklypų priežiūrą, organizuoja namo techninę priežiūrą, bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo (toliau – žemės sklypas) priežiūrą.
 • Rengia ilgalaikį (2 ir daugiau metų) namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą, apskaičiuoja mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifą ir teikia juos patalpų savininkams tvirtinti. Patvirtintą ilgalaikį planą ir mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifą per 5 darbo dienas skelbia ir šio plano kopijas teikia patalpų savininkams;
 • Rengia namo priežiūros ūkinį ir finansinį planą;
 • Organizuoja ir vykdo namo techninės priežiūros, kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimus;
 • Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja name vykdytų statybos darbų užbaigimo procedūrose;
 • Teisės aktų nustatytais atvejais rengia, teikia patalpų savininkams pasiūlymus dėl energiją taupančių priemonių įgyvendinimo ir šaukia patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoja balsavimą raštu dėl namo atnaujinimo (modernizavimo);
 • Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka šaukia patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoja balsavimą raštu dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirinkimo, namo šildymo būdo keitimo, namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymo pagal šiai sistemai nustatytus privalomuosius reikalavimus, apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, šilumos paskirstymo metodo, karšto vandens tiekėjo pasirinkimo ir dalyvauja įgyvendinant patalpų savininkų priimtus sprendimus. Atlieka namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirengimo šildymo sezonui kontrolę.
 • Apskaičiuoja mokėjimus, įmokas, tvarko jų surinkimo ir naudojimo apskaitą. Teisės aktų nustatyta tvarka parengia sąskaitas faktūras už savo suteiktas paslaugas, mėnesinius mokėjimų pranešimus už kitas suteiktas paslaugas ir ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. teikia patalpų savininkams (naudotojams) ar jų įgaliotiems asmenims.
 •  Vadovaudamasis Civilinio kodekso 4.85 straipsniu, šaukia patalpų savininkų susirinkimus arba organizuoja balsavimą raštu.
 • Rengia metinę savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą (toliau – metinė veiklos ataskaita). Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 3 mėnesius ją skelbia ir teikia patalpų savininkams.
 • Skelbia informaciją apie savo veiklą.
 • Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymu, užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą.

Pastato konstrukcijų ir inžinerinių sistemų priežiūra, periodinių ir kasmetinių apžiūrų atlikimas, pastato būklės įvertinimas ir prevencinių priemonių taikymas, skubus remonto darbų atlikimas, techninės dokumentacijos tvarkymas.

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra – tai veikla, susidedanti iš pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, remonto, reguliavimo bei šiluminio punkto paruošimo žiemai.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas atsako:

 • už reikiamą temperatūrą butuose;
 • už karšto vandens temperatūrą;
 • už kokybišką pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą;
 • už vidaus šildymo sistemų avarijų likvidavimą;
 • už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimą šildymo sezonui.

Kaupiamosios lėšos –tai gyventojų sutaupyti (sukaupti) pinigai planuojamiems namo atnaujinimo (remonto) darbams. Pastarosios lėšos gali būti naudojamos tik tiksline paskirtimi –namo bendrojo naudojimo objektų (stogo, sienų, laiptinių langų, šildymo mazgo ir pan.) remontui. Šiuos remonto darbus būtina planuoti parengiant ilgalaikių darbų planą, kuriame numatomi konkretūs darbai, planuojamas jų įgyvendinimas laike, apskaičiuojamas lėšų poreikis, numatomas kaupimo terminas ir lėšų kaupimo įmokos dydis. Pagal naująją Lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarką numatyta, kad mėnesinė gyventojų įmoka neturi viršyti 5 procentų minimalios mėnesinės algos. Naujojoje lėšų kaupimo tvarkoje nustatytas ir lėšų kaupimas nenumatytiems bendrojo naudojimo objektų defektams, gedimams šalinti, avarijoms likviduoti. Numatyta, kad ši minimalioji kaupiamoji įmoka neturėtų viršyti:

 • daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3000 kv.m, –0,05 Eur/kv.m/mėn.;
 • daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas 3000 kv.m ir daugiau, –0,03 Eur/kv.m/ mėn.

Back To Top