skip to Main Content
      +A A          

phone_in_talk Bendri klausimai: 8-37 39 30 78 phone_in_talk Rinkliavos administravimo klausimai: +370 679 21033 phone_in_talk Gedimų registravimas: 8-37 55 18 60; 8-37 55 14 45

UAB Komunalinių paslaugų centras

UAB Komunalinių paslaugų centras įsteigtas 2008 m. rugsėjo 4 d. Bendrovės steigėjas – Kauno rajono savivaldybė, kuriai nuosavybės teise priklauso 100 % akcijų ir kurios sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

MŪSŲ STRATEGINIS TIKSLAS – optimaliomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugų teikimą vartotojams.
UAB Komunalinių paslaugų centras vykdomos veiklos sritys:
  • Šiluminės energijos gamyba ir tiekimas

Tikslas – užtikrinti nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens gamybą, laikantis Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų, taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų, tai pat užtikrinti šilumos ir karšto vandens tiekimą, didinant gamybos efektyvumą, stebint, analizuojant ir tobulinant šilumos gamybos procesus, taip mažinant technologinius nuostolius.

Bendrovė eksploatuoja 8 katilines  Babtuose, Karmėlavoje, Vandžiogaloje, Neveronyse, Sitkūnuose. Batniavoje,  bei nuo 2020 m. šiluma tiekiama 22 švietimo įstaigoms, 2 seniūnijoms Kauno rajone. Šiluma aprūpinama 52 vnt. daugiabučių.  2015 m. atlikus modernizavimo darbus Babtų ir Karmėlavos katilinėse, o 2018 m.  Vandžiogalos katilinėje, pereita prie šildymo gabalinėmis durpėmis, kurios šiuo metu vyrauja kuro struktūroje ir sudaro 77 proc. Iš šiluminės energijos gamybos ir tiekimo veiklos gaunama 43 proc. pajamų.

  • Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, jų techninė priežiūra ir remontas, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Tikslas – didinti pajamas, pritraukiant naujus daugiabučius, didinti veiklos efektyvumą, optimaliai naudojant materialiuosius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius resursus, gerinti paslaugų kokybę.

UAB Komunalinių paslaugų centras kaip daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius aptarnauja 95 vnt. daugiabučių įvairiose Kauno rajono seniūnijose: Garliavoje, Karmėlavoje, Linksmakalnyje, Neveronyse, Ringauduose, Ežerėlyje, Vandžiogaloje, Batniavoje. Iš šios veiklos Bendrovė gauna 20 proc. pajamų. Kauno rajone konkuruoja tarp 7 daugiabučių namų administratorių pasiūlydama gyventojams žemus ir patrauklius paslaugų įkainius. Gyventojams kasmet pateikiamos veiklos ataskaitos, ūkiniai – finansiniai 1 metų planai ir ilgalaikiai darbų planai, sprendžiami įvairūs klausimai susiję su pastatų būkle, remontu, bendradarbiaujama su Kauno rajono savivaldybe dėl stambesnių remonto darbų dalinio lėšų kompensavimo iš Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo.

  • Daugiabučių namų modernizavimo (renovacijos) projektų administravimas

Tikslas – optimizuoti renovacijos projektų įgyvendinimo laikotarpius ir laikytis Aplinkos ministerijos teisinių reguliavimų, kitų teisės aktų reikalavimų.

UAB Komunalinių paslaugų centras nuo 2014 m. administruoja daugiabučių namų renovaciją. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. modernizavimo projektai baigti 55 -iems daugiabučiams namams. Rezultatai džiugina, nes šilumos suvartojimas mažėja 45 – 69 proc. Gyventojams kompensuojami 100 proc. investicinių planų, techninių darbo projektų, ekspertizės techninės priežiūros priemonės bei 30 proc. energetinį efektyvumą didinančių statybos darbų išlaidos. Likusi dalis finansuojama iš lengvatinio kredito. Gaunamos pajamos iš šios veiklos sudaro 6 proc. visų pajamų. Sukaupta pakankama patirtis, bendradarbiavimas su projektų koordinatoriais, mokymai leidžia sklandžiau ir greičiau įvykdyti projektus.

  • Viešųjų erdvių priežiūra: gatvių, šaligatvių mechaninis valymas, žaliųjų plotų mechanizuotas žolės pjovimas, medienos atliekų smulkinimas, sniego valymas, kolumbariumų, pilonų administravimas ir kt.

Tikslas – plėtoti veiklą, plečiant aptarnaujamų plotų apimtis.

Bendrovė nuolat dalyvauja įvairiose seniūnijų skelbiamose konkursuose dėl viešųjų erdvių priežiūros paslaugų, tiria rinką, norėdama pasiūlyti kuo įvairesnių ir platesnio spektro paslaugų. Šios paslaugos sudaro 4 proc. visų Bendrovės uždirbamų pajamų.

  • Rinkliavos administravimas

Tikslas – užtikrinti sklandų komunalinių atliekų veiklos administravimo darbą.

2019-12-31 Kauno rajono savivaldybės pasirašyta sutartis dėl komunalinių atliekų išvežimo Kauno rajone leido UAB Komunalinių paslaugų centrui įkurti rinkliavos skyrių, kurio pagrindinė užduotis – užtikrinti kokybišką ir sklandų mokesčių už komunalines atliekas surinkimą, jų administravimą.

  • Kitos paslaugos

Tikslas – didinti pajamas, plečiant veiklos apimtis.

Šildymo sistemos priežiūros darbus pagal sutartis Bendrovė vykdo 47 objektuose, teikia gatvių apšvietimo priežiūros darbus Garliavos, Domeikavos, Užliedžių, Lapių seniūnijoms. Kitos paslaugos sudaro 8 proc. visų Bendrovės uždirbamų pajamų.

Back To Top