skip to Main Content
      +A A          

phone_in_talk Bendri klausimai: 8-37 39 30 78 phone_in_talk Rinkliavos administravimo klausimai: +370 679 21033 phone_in_talk Gedimų registravimas: 8-37 55 18 60; 8-37 55 14 45

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

PRAŠYMŲ, DOKUMENTŲ FORMOS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ IŠDĖSTYMO INTERAKTYVUS ŽEMĖLAPIS (Nauja)

KONTEINERIŲ TUŠTINIMO GRAFIKAI

JURIDINIŲ ASMENŲ DĖMESIUI!

SAVITARNA


SVARBI INFORMACIJA

UAB Komunalinių paslaugų centras informuoja, kad Kauno rajono savivaldybės taryba 2023 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-427 pakeitė Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatus, patvirtintus Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-57 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai). Nuostatų pakeitimai, kurie įsigaliojo 2024 m. sausio 1 d.:  Pakeitimų dokumento nuoroda


UAB Komunalinių paslaugų centras informuoja, kad Kauno rajono savivaldybės taryba 2023 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. TS-294 pakeitė Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatus, patvirtintus Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-57 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai). Nuostatų pakeitimai, kurie įsigaliojo 2023 m. liepos 1 d.: Pakeitimų dokumento nuoroda


Apskaičiuotas mokėtinas sumas susijusias su dvinare rinkliava galite sumokėti:

  • Pervedant mokėtiną sumą į Kauno rajono savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą LT164010051002061358, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius. Įmokas mokant internetu būtina nurodyti savo mokėtojo kodą, vardą, pavardę, adresą.
  • Grynaisiais pinigais prekybos tinklo „Maxima“ kasose, Lietuvos pašto skyriuose.
  • Atliekant mokėjimus elektroninėje savitarnos sistemoje www.vienasaskaita.lt  ar užsisakius popierinę „Viena sąskaitą“.


Nuo 2020 m. balandžio 1 d. Kauno rajono savivaldybėje pakeista mokėjimo tvarka už atliekų surinkimą ir tvarkymą. Tiesiogines sutartis su atliekų vežėjais pakeitė vietinė rinkliava.

Vietinės rinkliavos dydžiai, jų apskaičiavimo principai, nustatyti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-69 patvirtintoje Kauno rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžio nustatymo metodikoje (toliau – Metodika) ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-57 patvirtintuose vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatuose (toliau – Nuostatai).

Šie dokumentai parengti vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 patvirtintų Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtintų Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių nuostatomis.

2013 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymu Nr. D1-150 patvirtino Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašą. Šiame sąraše nurodyta ir sodų paskirties Nekilnojamojo turto (NT) objektų kategorija.

Vietinė rinkliava – Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti vietinės rinkliavos nuostatuose nustatyta tvarka.

Dvinarė vietinė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:

–       pastoviąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka visi savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys;

–       kintamąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 13 dalimi, asmuo (fizinis asmuo ar LR įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens filialas, atstovybė ar LR įsteigtas valstybėse narėse įsteigto juridinio asmens filialas ar atstovybė) yra komunalinių atliekų turėtojas, nepaisant jo teisinės formos ar vykdomos veiklos pobūdžio.

Surinktos rinkliavos lėšos naudojamos tik būtinosioms komunalinių atliekų tvarkymo išlaidoms padengti.

Vietinę rinkliavą administruoja UAB Komunalinių paslaugų centras.

Back To Top