skip to Main Content
      +A A          

phone_in_talk Bendri klausimai: 8-37 39 30 78 phone_in_talk Rinkliavos administravimo klausimai: +370 679 21033 phone_in_talk Gedimų registravimas: 8-37 55 18 60; 8-37 55 14 45

SVARBI INFORMACIJA

Primename, kad asmenys, kurie už 2022-uosius metus UAB Komunalinių paslaugų centrui yra pateikę prašymus atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios (Nuostatų 2 priedą) turi ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 30 d. pateikti prašymo formoje nurodytus dokumentus:

 1. Pažymą iš elektros energijos tiekėjo, kad nekilnojamojo turto objekte per prašomą laikotarpį sunaudota ne daugiau kaip 45 kWh/3 mėn. elektros energijos. Jei sunaudotas didesnis elektros energijos kiekis, pateikiami papildomi paaiškinimai su tai patvirtinančiais dokumentais;
 2. Dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius), kad per nurodomą laikotarpį nekilnojamojo turto objekte nebuvo gyvenama arba jame nebuvo vykdoma ūkinė veikla (seniūnijos išduota ir seniūno patvirtinta pažyma, Kauno rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organo, jungtinės veiklos sutartimi įgalioto asmens ar savivaldybės vykdomosios institucijos paskirto bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pažyma, sodininkų bendrijos pirmininko pažyma) arba šių dokumentų kopijas, kitą informaciją).

Laiku nepateikus Nuostatų 2 priedo prašymo formoje nurodytų papildomų dokumentų atleidimo nuo kintamos rinkliavos dedamosios taikyti negalėsime.

 • 2023-01-08

UAB Komunalinių paslaugų centras informuoja, kad Kauno rajono savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-387 pakeitė Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatus, patvirtintus Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-57 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatų patvirtinimo“. Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeitimams juridiniai asmenys, siekiantys, kad jiems Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausantys nekilnojamojo turto objektai būtų tam tikram laikui atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo, Administratoriui turi pateikti:

– Prašymą atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios, kurio forma pateikiama šių Nuostatų 6 priede (Administratoriui pateikus šią formą pastoviąją Vietinės rinkliavos dedamąją privaloma sumokėti iki mokėjimo pranešime nurodyto termino pabaigos);

– Prašymo formoje prašomą papildomą informaciją apie nekilnojamojo turto objekto nenaudojimą (elektros energijos tiekėjo pažyma ir kitas dokumentas, patvirtinantis, kad per nurodomą laikotarpį nekilnojamojo turto objekte nebuvo vykdoma ūkinė veikla).

Prašymo formoje prašoma papildoma informacija apie nekilnojamojo turto objekto nenaudojimą, Administratoriui pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus užpildytoje prašymo formoje (6 priedas) deklaruotam laikotarpiui. Per nurodytą terminą nepateikus dokumentų, apskaičiuota Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji privalo būti sumokėta.

Prašymas atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo (6 priedas) teikiamas ne trumpesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui ir ne ilgesniam kaip iki mokestinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejį, kai laikotarpis, ne trumpesnis kaip trys mėnesiai, prasideda vienu mokestiniu laikotarpiu ir baigiasi kitu. Tokiu atveju prašymas atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo (6 priedas), teikiamas kiekvienam mokestiniam laikotarpiui atskirai.

Kauno rajono savivaldybės taryba 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-57 pakeitė Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatus, pagal kuriuos Administratorius parengia Mokėjimo pranešimą apie paskaičiuotą mokėtiną Vietinės rinkliavos įmoką už praėjusi mėnesį ir pagal Registro duomenų bazėje turimą adresą arba kitą žinomą adresą, per 10 dienų mėnesiui pasibaigus, pateikia Vietinės rinkliavos mokėtojams. Vietinė rinkliava mokama kas mėnesį į Mokėjimo pranešime nurodytą Vietinės rinkliavos surenkamąją sąskaitą. Gautas Mokėjimo pranešimas už praėjusį mėnesį apmokamas iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.

Informuojame, kad Vietinės rinkliavos nuostatų pakeitimuose numatyti atvejai, kada vietinė rinkliava neskaičiuojama:

 • privačioje individualaus namo valdoje ar sodų paskirties objekto žemės sklype esantiems pagalbinio ūkio paskirties nekilnojamojo turto objektams (sandėliai, garažai, dirbtuvės, pirtys, saunos, malkinės, tvartai, šiltnamiai, pavėsinės ir kt.), kurių bendras plotas neviršija 200 m2;
 • kitos paskirties nekilnojamojo turto objektams, kurių plotas neviršija 10 m2 (techniniai pastatai, varpinės ir kt.);
 • kitos paskirties nekilnojamojo turto objektams, kuriuose, vykdant ūkinę veiklą, nesusidaro mišrios komunalinės atliekos: elektros pastotėms, transformatorinėms, skydinėms ir kitiems su elektros energijos tiekimu susijusiems objektams; bokštams (vandens, šienainio, grūdų ir kt.); dujų ar kito kuro saugykloms, skirstymo statiniams, reguliavimo punktams; vandens paruošimo ar nuotekų valymo įrenginių statiniams (arteziniai gręžiniai, siurblinės, grotų pastatai ir kt.); telekomunikacijų ir ryšio įrangos statiniams (bokštai, konteinerinio tipo stotys ir kt.); svarstyklėms (gyvulių, automobilių ir kt.).

Vietinės rinkliavos skaičiavimo tvarka

Dvinarė vietinė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:

 • Metinis Vietinės rinkliavos pastoviosios dalies dydis nustatomas Nuostatų 1 priede nurodytą rinkliavos dydį (pasirenkama pagal konkrečią nekilnojamojo turto objekto kategoriją) padauginus iš nekilnojamojo turto apmokestinamo ploto arba iš nekilnojamojo turto objektų skaičiaus (taikoma gyvenamosios paskirties objektams, gyventojų naudojamiems garažų ir sodų paskirties objektams).
 • Kintamoji Vietinės rinkliavos dedamoji mokama:
 • Kai naudojamasi individualiais konteineriais, Vietinės rinkliavos kintamos dalies dydis nustatomas Nuostatų 1 priede nurodytą konteinerio ištuštinimo kainą padauginus iš naudojamų konteinerių skaičiaus ir numatomo jų ištuštinimo dažnio.
 • Jeigu nekilnojamojo turto objektui nėra priskirtas konteineris, metinis Vietinės rinkliavos kintamos dalies dydis nustatomas Nuostatų 1 priede nurodytą rinkliavos dydį (pasirenkama pagal konkrečią nekilnojamojo turto objektų kategoriją) padauginus iš nekilnojamojo turto apmokestinamo bendrojo ploto.
 • Jei vienoje teritorijoje yra keletas nekilnojamojo turto objektų, priklausančių tam pačiam savininkui, naudotojui ar valdytojui, šiems objektams gali būti nustatomas bendras Vietinės rinkliavos kintamosios dalies dydis, kuris apskaičiuojamas visiems vienoje teritorijoje esantiems nekilnojamojo turto vienetams priskirto (-ų) konteinerio (-ų) ištuštinimo kainą, nurodytą Nuostatų 1 priede, padauginus iš numatomo jo (-ų) ištuštinimo dažnio.

Taip pat informuojame, kad metinė vietinės rinkliavos kintamoji dalis skaičiuojama priklausomai nuo turimo konteinerių skaičiaus, tūrio (dydžio) ir ištuštinimo dažnumo, todėl svarbus yra turimas konteinerių kiekis ir išvežimo dažnumas. Atsižvelgiant į tai, prašome juridinius asmenis informuoti Komunalinių paslaugų centrą iki Vietinės rinkliavos įvedimo pradžios turimus UAB „Kauno švaros“ mišrių komunalinių atliekų konteinerius (konteinerių kiekį ir tūrį). Informaciją pateikti elektroniniu paštu: rinkliava@rkpc.lt.

Sūlome atsisakyti popierinių vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų, nes:

 • sąskaitos bus siunčiamos tiesiai į Jūsų el. paštą,
 • elektroninės sąskaitos Jus pasieks greičiau nei įprastos,
 • drauge saugosime ir tausosime mūsų aplinką, nes 1 tonai popieriaus pagaminti reikia net 17 didelių medžių.
Back To Top